Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.5.03-0003-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.5-03/2011/003-03
Наименование: "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора"
Бенефициент: Община Стара Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.06.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.02.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Основните социално-икономически цели по отношение на пътната мрежа на Стара Загора са: • Подобряване на мобилността на населението чрез насърчаване на устойчиви/щадящи околната среда видове транспорт (изграждане на мрежа от велоалеи); • Подобряване на безопасността и достъпа за пешеходци и потребителите на обществения транспорта чрез изграждане или рампи, както и чрез закупуване на нови, по-безопасни превозни средства на обществения транспорт.
Дейности: 7.Изработване на работен проект за ремонт и ремонт/рехабилитация на контактна мрежа и изграждане на ВКМ система в град Стара Загора 7.Изработване на работен проект за ремонт и ремонт/рехабилитация на контактна мрежа и изграждане на ВКМ система в град Стара Загора
8. Изработване на работен проект за ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) и рехабилитация на ТИС в град Стара Загора 8. Изработване на работен проект за ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) и рехабилитация на ТИС в град Стара Загора
2. Проектиране и СМР по градска пътна мрежа 2. Проектиране и СМР по градска пътна мрежа
12. Доставка на специализиран автомобил за ремонт и поддръжка на ВКМ на "Тролейбусни превози"ЕООД, град Стара Загора 12. Доставка на специализиран автомобил за ремонт и поддръжка на ВКМ на "Тролейбусни превози"ЕООД, град Стара Загора
1.Звено за управление на проекта 1.Звено за управление на проекта
11. Доставка на оборудване за депо-тролейбуси за обществен градски транспорт" на "Тролейбусни превози"ЕООД, град Стара Загора 11. Доставка на оборудване за депо-тролейбуси за обществен градски транспорт" на "Тролейбусни превози"ЕООД, град Стара Загора
9. Ремонт и рехабилитация на тролейбусно депо 9. Ремонт и рехабилитация на тролейбусно депо
10. Строителен надзор по изпълнението на ремонта и рехабилитацията на ВКМ, ТИС на тролейбусната мрежа 10. Строителен надзор по изпълнението на ремонта и рехабилитацията на ВКМ, ТИС на тролейбусната мрежа
3. Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството по градска пътна мрежа 3. Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството по градска пътна мрежа
13. Доставка на 14 тролейбуса за а "Тролейбусни превози"ЕООД, град Стара Загора 13. Доставка на 14 тролейбуса за а "Тролейбусни превози"ЕООД, град Стара Загора
4. Изграждане на информационна система (телематика) - изготвяне на работен проект, доставка и монтаж 4. Изграждане на информационна система (телематика) - изготвяне на работен проект, доставка и монтаж
6. Одит на проекта 6. Одит на проекта
5. Информация и публичност на проекта 5. Информация и публичност на проекта
Доставка на 55 новеи дизелови автобуса
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 046 555 BGN
Общ бюджет: 52 874 620 BGN
БФП: 52 874 620 BGN
Общо изплатени средства: 48 641 202 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 874 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 625 210 BGN
2015 40 015 991 BGN
48 641 202 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 943 427 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 331 429 BGN
2015 34 013 593 BGN
41 345 021 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 931 193 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 293 782 BGN
2015 6 002 399 BGN
7 296 180 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Използване на обществен градски транспорт (включително хора с увреждания)
Индикатор 3 Брой население, облагодетелствано от подобрения масов градски обществен транспорт (допълнително население, което не е използвало обществения транспорт преди подобренията)
Индикатор 4 Брой новосъздадени работни места (изчислява се за целия период на изпълнение на проекта).
Индикатор 5 Брой хора с увреждания с улеснен достъп до обществения градски транспорт..
Индикатор 6 (Д) Намаляване на емисиите CO от транспортна
Индикатор 7 Ползи във време за ползвателите на ГТ
Индикатор 8 Очаквано увеличение на пътуванията с ГТ
Индикатор 9 (Д) Лица с детски колички с подобрен достъп до ГТ
Индикатор 10 Степен на използване на масов градски обществен транспорт (% увеличение на населението)
Индикатор 11 (Д) Закупени нови тролейбуси
Индикатор 12 (Д) Закупен нов специализиран автомобил за поддръжка
Индикатор 13 Рехабилитация на 7 участъка на ВКМ
Индикатор 14 Рехабилитация на ТИС
Индикатор 15 (Д) Изграждане на велоалеи
Индикатор 16 (Д) Изграждане на рампи за хора с увреждания
Индикатор 17 Реновирани спирки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз