Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0032-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-31-86
Наименование: ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов
Бенефициент: Община Свищов
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 12.06.2012
Начална дата: 12.07.2012
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: „Изграждане на ПСОВ и главен довеждащ колектор – гр.Свищов”
Дейности: Строителство
Издаване на разрешително за строеж на фаза идеен проект:
Работен проект ПСОВ
8. Издаване на разрешителни по Закона за водите (ако се изискват) – входирано е писмо с изх.№24-00-240/06.03.2012г., на което е получен отговор с писмо изх. №ПВ4-00037/20.04.2012г., последствие е издадено ново разрешително с № 131401194/21.05.2012г.
Финансов /и икономически анализ – изработване и актуализация
Идеен проект ПСОВ - изработване и актуализация
Прединвестицинно проучване –изработване и актуализация
3. Преценка от необходимостта за ОВОС – издадено е Решение №ВТ-121-ПР от 2008 за ПСОВ (46 000екв.ж.) което е без необходимата прилежаща инфраструктура, поради което е внесено ново уведомление с писмо изх.№32-00-30/06.03.2012г., в отговор на което е п
Въвеждане в експлоатация
Идеен проект главен колектор – изработване и актуализация
5. Оценка за съвместимостта с предмета и издадено е Решение №ВТ-121-ПР от 2008 за ПСОВ (46 000екв.ж.) което е без необходимата прилежаща инфраструктура, поради което е внесено ново уведомление с писмо изх.№32-00-30/06.03.2012г., в отговор на което е
Работен проект колектор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 29 225 156 BGN
Общ бюджет: 23 646 597 BGN
БФП: 22 930 105 BGN
Общо изплатени средства: 20 590 773 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 930 105 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 845 031 BGN
2014 10 093 647 BGN
2015 4 652 095 BGN
20 590 773 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 344 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 676 025 BGN
2014 8 074 917 BGN
2015 3 721 676 BGN
16 472 618 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 586 021 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 169 006 BGN
2014 2 018 729 BGN
2015 930 419 BGN
4 118 155 BGN
Финансиране от бенефициента 598 182 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води
Индикатор 2 Изградени ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз