Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0014-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав"
Бенефициент: Община Велики Преслав
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 22.06.2012
Начална дата: 12.07.2012
Дата на приключване: 07.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчни води на територията на град Велики Преслав, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на съответната територия и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води, в съответствие с приоритетите и целите на Европейския съюз и в контекста на Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. Основни дейности: 1. Строително – монтажни работи: 1.1.1 Изграждане на 73 м нов довеждащ колектор Ф600, рехабилитация на 1319 м. на съществуващия довеждащ колектор (1288 м. Ф600 и 31 м. Ф800) и 88 м. отвеждащ колектор Ф700 мм: 1.1.2 Изграждане и рехабилитация на 7033 на вътрешни канализационни колектори, изграждане на 2420 м. СКО, 7172 м. дренажна мрежа за подземни води и 1336 м. дренажна канализация за дъждовни води на територията на град Велики Преслав; 1.1.3. Изграждане на канална помпена станция в кв. Кирково и 220 м. авариен канал; 1.1.4. Изграждане на 1045 м. напо
Дейности: Техническа помощ
Публичност
Надзор по време на строителството
Разходи за проучвания и проектиране
Одит
Строителство
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 927 071 BGN
Общ бюджет: 7 144 420 BGN
БФП: 6 904 177 BGN
Общо изплатени средства: 7 789 970 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 904 177 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 546 354 BGN
2013 1 639 061 BGN
2014 6 556 243 BGN
2015 - 951 688 BGN
7 789 970 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 521 366 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 437 083 BGN
2013 1 311 249 BGN
2014 5 244 994 BGN
2015 - 761 350 BGN
6 231 976 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 382 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 109 271 BGN
2013 327 812 BGN
2014 1 311 249 BGN
2015 - 190 338 BGN
1 557 994 BGN
Финансиране от бенефициента 2 761 388 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз