Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0072-C0001
Номер на проект: ДОПТ-11/04.07.2012 г.;ДОПТ-6/21.02.2014 г.
Наименование: "Техническа помощ за извършване на консултантски услуги по отношение анализ на възможностите и вариантите за въвеждането на интегрирана Електронна система за предоставяне на европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ) при ползване на пътна инфраструктура от републиканската пътна мрежа в Република България"
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 12.06.2012
Начална дата: 04.07.2012
Дата на приключване: 21.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целта е да се предложат варианти за внедряване на нова интегрирана система за предоставяне на Европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ) при ползване на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа в Република България, както и последващо съдействие за реализацията на одобрен и приет вариант за внедряване.
Дейности: Проучване и анализ на възможностите и вариантите за въвеждането на интегрирана Електронна система за предоставяне на европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ) при ползване на пътна инфраструктура от републиканската пътна мрежа в Репу
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 000 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1.1 Изработено минимум едно предложение за допълване и изменение на съществуващото законодателство
Индикатор 2 1.2 Наличие на приета схема за събиране на такси
Индикатор 3 2.1 Наличие на разработени и приети стратегия и бизнес модел за прилагане на ЕУЕТС
Индикатор 4 2.2 Разработен и одобрен проект на генерален план за изграждането на Електронна система за предоставяне на ЕУЕСТ
Индикатор 5 3. Одобрена документация за участие в процедура за избор на доставчик на Електронна система за предоставяне на ЕУЕСТ
Индикатор 6 4.1 Протоколи от минимум две заседания на комисията по процедурата за избор на доставчик
Индикатор 7 4.2 Наличие на минимум един доклад за участие в процеса на оценяване на офертите
Индикатор 8 5.1 Наличие на минимум две експертно-технически становища във връзка с техническия надзор и инспектирането
Индикатор 9 5.2 Експертно становище по плановете за изграждане на системата и по графика за изпълнение
Индикатор 10 5.3 Програма от тестове
Индикатор 11 5.4 Проведени минимум две координационни срещи с избрания доставчик на Електронната система за предоставяне на ЕУЕСТ
Индикатор 12 6.1 Наличие на одобрен доклад за осъществен мониторинг през периода на внедряване на системата, както и за резултатите и оценката от финалното тестване за приемане на Електронната система за предоставяне на ЕУЕСТ
Индикатор 13 6.2 Одит на сертификатите на системните елементи за оперативна съвместимост.
Индикатор 14 7.1 Изготвени минимум два междинни доклади за опериране на системата
Индикатор 15 7.2 Наличие на окончателен доклад за инвестиционните ефекти и реализацията на системата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз