Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.08-0012-C0001
Номер на проект: DIR-5112122-12-80
Наименование: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог"
Бенефициент: Община Разлог
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 15.06.2012
Начална дата: 11.07.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог, включително и общини Банско, Белица и Якоруда.
Дейности: Дейност 6: Одит
Дейност 2: Закупуване на земи/недвижими имоти
Дейност 1: Подготовка,проучвания и проектиране Под-дейност - 1.1 Извършени дейности по проучване и проектиране Под-дейност- 1.2 Дейности, които предстои да бъдат извършени по проучване и проектиране
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения
Дейност 3: Строително-монтажни работи ПОД-ДЕЙНОСТ 3.1.ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКАТА ПОД-ДЕЙНОСТ 3.2.ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕЖДАЩАТА ИНФРАСТРУКТОРА ПОД-ДЕЙНОСТ 3.3. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЕМНАТА ЗОНА ПОД-ДЕЙНОСТ 3.4. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗОНАТА ЗА ДЕПОНИРАНЕ
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Под-дейност 5.1 Управление на проекта Под-дейност 5.2 Публичност
Дейност 7: Надзор по време на строителство Под-дейност 7.1 Строителен надзор Под-дейност 7.2 Авторски надзор
Партньори
Партньори:
Община Белица
Община Якоруда
Община Банско
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 237 300 BGN
Общ бюджет: 7 818 613 BGN
БФП: 7 410 779 BGN
Общо изплатени средства: 7 072 197 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 410 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 611 865 BGN
2013 1 976 216 BGN
2014 0 BGN
2015 4 484 116 BGN
7 072 197 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 299 162 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 520 085 BGN
2013 1 679 783 BGN
2014 0 BGN
2015 3 811 499 BGN
6 011 367 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 111 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 91 780 BGN
2013 296 432 BGN
2014 0 BGN
2015 672 617 BGN
1 060 830 BGN
Финансиране от бенефициента 641 246 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население обслужвано от регионалната система
Индикатор 2 Количество отпадъци, третирано в регионалната система ежегодно
Индикатор 3 Рециклирани и оползотворени отпадъци в региона
Индикатор 4 Новосъздадени работни места – депониране и компостиране Мъже
Индикатор 5 Новосъздадени работни места – депониране и компостиране - жени
Индикатор 6 Изградена регионална система за управление на отпадъците
Индикатор 7 Изградено регионално депо
Индикатор 8 Изградена площадка за уиндроу компостиране на зелени отпадъци
Индикатор 9 Изговени документации за възлагане на обществени поръчки, в т.ч. технически спецификации за: - Консултант - Строителен надзор - Управление на проекта към ЗУП - Одит - Публичност - Изгтовяне на заявление за КР - Изпълнител на договор за инженеринг
Индикатор 10 Обществени поръчки и сключени договори за: - Договор за експертни и технически услуги към ЗУП - Договор за работно проектиране, строителство - Договор за изготвяне на заявление за комплексно разрешително - Договор за доставка на оборудване - Дог


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз