Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.2.17-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Старт в администрацията
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 04.07.2012
Дата на приключване: 31.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящата процедура е повишаване ефективността в работата на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването, чрез подкрепа на мерките за тяхното институционално изграждане. За целта, по настоящата операция ще бъде създадена възможност за Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването да привличат безработни младежи до 29-годишна възраст от групите в неравностойно положение на пазара на труда, със завършено висше образование, но без стаж по специалността, на кратковременни 9-месечни стажове. От тази гледна точка, специфичните цели на операцията са: 1. Създаване на допълнителен капацитет за реализация на дейностите, насочени към подобряване достъпа до услуги за гражданите и бизнеса и повишаване на тяхното качество. 2. Развитие на стажантските програми в Министерството на труда и
Дейности: 10. Визуализация и публичност В съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на ЕК /ЕС/ № 1828 от 2006 г. и в Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., се предприемат необходимите действия за популяризиране на Проекта, а именно: 1. Провеждане на информационни конференции: една "стартираща" при стартиране на Проекта за представяне на неговите цели и дейности и една "заключителна" - за представяне и отчитане на постигнатите резултати. 2. Публикуване в официалната електронна страница на Агенцията по заетостта - www.az.government.bg на периодична информация за изпълнението на Проекта. 3. Разработване на информационни материали, които се предоставят на всички дирекции ”Бюро по труда” и дирекции “Регионална служба по заетостта”, както следва : - 460 броя плакати - по 1бр. за всеки от асоциираните партньори; по 1 бр. за ДБТ; по 1 бр. за всяко информационно събитие - конференция, информационен ден и др.; - 2020 броя дипляни с възможностите за обучение по проекта - за информиране на представителите на целевата група, университети и други заинтересовани страни; - 4 броя информационни табла - 1 бр. в МТСП, 1бр. в МЗ, 1 бр. в АЗ като конкретен бенефициент и 1 бр. за стартиращата конференция; 4.Осъществяване на контакти и информиране чрез средствата за масово осведомяване. - публикуване на 4 броя рекламни и/или информационни обяви в национални печатни издания. - широка информационна дейност за популяризиране на Проекта сред обществеността и младежите завършващи висши учебни заведения.
Дейност 6: Разработване на индивидуални програми за интегриране и въвеждане за работа с подбраните стажанти Работодателите по проекта разработват индивидуални програми за интегриране и въвеждане в работа с подбраните стажанти. Въвеждащото обучение на стажантите ще се провежда от определените наставници, и следва да включва: - представяне на стажанта пред служителите в съответното административно звено, в което ще стажува; - запознаване с основните дейности и процеси, извършвани в администрацията; - запознаване със специфичните изисквания за дейността, изпълнявана от стажанта; - запознаване с правилата за безопасни и здравословни условия на труд. Обучението трябва да е с максимална продължителност до 2 дни (12 астрономически часа). Всяка администрация разработва такава програма, която се утвърждава от ръководителя на администрацията. Разработени формуляри от страна на Екипа по проекта: - Образец на програма за въвеждащо обучение; - Образец на отчет за проведеното въвеждащо обучение от наставника.
7. Провеждане на еднократно въвеждащо индивидуално обучение. Провеждане на еднократно въвеждащо индивидуално обучение по разработена и утвърдена, от ръководителя на администрацията, програма. Обучението се провежда за всеки стажант и е с максимална продължителност до 2 дни (12 астрономически часа).; Завършване на обучението се удостоверява със отчет на наставника и издадена служебна бележка за преминат инструктаж.
Дейност 5: Организация и провеждане на въвеждащо групово обучение за стажантите на тема „Въведение в държавната администрация” Организация на въвеждащо групово обучение за стажантите на тема „Въведение в държавната администрация”, чиято максимална продължителност не може да надвишава 3 дни (18 астрономически часа). В обучението следва да бъдат включени като минимум следните теми: 1) правна рамка на държавната администрация; 2) оформяне и работа с документи; 3) устройство и структура на държавната администрация; 4) статут на държавния служител; 5) национални и европейски политики в сферата на труда и социалната политика; Въвеждащо групово обучение ще преминат всички стажанти, с изключение на тези, които са завършили въвеждащото обучение по чл. 35б от Закона за държавния служител или друг тип обучение със същия или сходен предмет. В случай, че даден стажант не завърши успешно обучението, сключеният с него трудов договор следва да се прекрати. В този случай, стажантът следва да възстанови предоставените му до момента средства за трудово възнаграждение и доплащания за сметка на работодателя, както и индивидуалната цена на обучението. Обучаващата организация ще бъде избрана по реда на ЗОП. В изискванията за избор на обучаваща организация се предвижда да бъде заложено условие - предоставяните средства за обучение на един обучаван да се включват разходите му за обучение, транспорт, дневни и квартирни.
8. Провеждане на стажа с напътствието на наставник от съответната административна структура Стажантите се назначават на трудови договори за срок от 9 месеца и изпълняват стажантски програми, които са разработени от съответните ведомства. Всяка програма трябва да включва дейности, свързани с разработването, въвеждането и прилагането на съответните политики и нови практики, както и в изпълнението на инициативи за институционално изграждане. Стажантите следва да изпълняват дейности само в дирекции от специализираната администрация на МТСП, МЗ или ВРБК към министъра на труда и социалната политика/ министъра на здравеопазването, в т.ч. и в техни териториални звена по чл. 4, ал. 1 и 2 от Закона за администрацията, с изключение на дирекциите, имащи отговорности по управление на средствата от ЕС. Не могат да изпълняват дейности в звената от общата администрация, по смисъла на чл. 5, ал. 2 и чл. 7 от Закона за администрацията. Стажантите не могат да бъдат включвани в дейности, присъщи на експертните длъжности със спомагателни функции и на техническите длъжности, съгласно чл. 8 и 9 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията. Дейностите в стажантската програма се осъществяват от определен от ръководителя на съответната административна структура наставник. Наставникът следва да бъде служител на съответната административна структура и неговите задължения са свързани с ръководство, наблюдение, оценка на работата на стажанта. Стажантът има задължение всеки месец да изготвя отчет по образец, който се заверява от наставника и от прекия ръководител на административното звено. По този начин се удостоверява, че стажантът е участвал в разработване и реализиране на политиките на съответната администрация и е прилагал нови практики при изпълнението на предварително планираните инициативи за институционално изграждане. Предвидени са средства за транспортни разходи на 10,5 % от целевата група за лица в затруднено социално положение и лица с увреждания при отдалеченост на работното им място от местоживеенето.
Дейност 4: Подбор и наемане на до 600 безработни младежи до 29-годишна възраст, приоритно от групите в неравностойно положение на пазара на труда Подборът на безработните лица се извършва, съобразно изискванията на работодателите, посочени в Заявката, и изявените желания на безработните лица, включени в списък. Едно и също лице може да участва само веднъж в стаж, независимо в коя административна структура се провежда стажът. Безработните младежи се насочват с насочващо писмо към работодателя за провеждане на среща-интервю. Посредническите услуги на всяко безработно лице се отразяват в Индивидуалния план за действие. Работодателите предоставят обратна информация в ДБТ за резултатите от насочването на безработните лица. АЗ чрез териториалните си поделения сключва договор с работодателите за предоставянето на средствата за обезпечаване на заетостта на наетите по Проекта лица. Работодателите наемат по трудово правоотношение по КТ за срок от 9 месеца одобрените от тях безработни младежи на разкритите работни места.Изискванията за включване в стажуване следва да са съобразени с изискванията за заемане на длъжност „младши експерт” в държавната администрация, а именно минимално образователно равнище „професионален бакалавър” и без изискване за минимален трудов стаж/ професионален опит. От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя месечно за период от 9 месеца средства за трудово възнаграждение в размер на 400 лв. и социалните и здравните осигуровки за сметка на работодателите, допълнителните възнаграждения по Кодекса на труда, годишният платен отпуск и болничните. Разработване на следните формуляри от екипа по Проекта: - договор за финансиране на заетост по Проекта; - декларация за преминато обучение по условията на чл.35б от Закона за държавния служител; - формуляр на план за работа на стажанта; - формат на присъствена форма; - формуляр за отчет на стажанта; - формуляр за проверка на място.
Дейност 1: Разработване на методика за оценка на потребностите от стажанти в МТСП, МЗ и ВРБК към министъра на труда и социалната политика/ министъра на здравеопазването; За разработването на Методиката ще се покани външен експерт с опит в разработването на методики за оценка на потребности от специалисти. Методиката за оценка трябва да включва критерии, които да дадат отговор на следните въпроси: 1. Осигурени ли са с кадри всички функции на специализираната администрация на съответните структури на МТСП, МЗ и ВРБК към тях? 2. Определяне на причини за забавяне на процесите, насочени към реализацията на набелязаните политики - организация на работния процес, недостатъчна мотивация, текучество и недостиг на кадри; ограничения пред назначаването на допълнителни служители чрез увеличаване на щатната численост на администрацията. 3. Възможности за заемане на незаети щатни бройки - напр. чрез конкурс. 4. Кои политики са приоритетни и как са определени? Обезпечени ли са кадрово? Какви специалисти са нужни? 5. Администрацията на съответните структури има ли възможност да осигури подходящи условия на труд за стажанта? 6. Администрацията на съответните структури има ли възможност да осигури наставник, който да напътства стажанта? Методиката за оценка на потребностите от стажанти ще се прилага ежегодно при заявяване на работни места.
Дейност 3: Набиране на заявления от страна на безработни младежи до 29-годишна възраст, приоритетно от групите в неравностойно положение на пазара на труда, желаещи да бъдат включени в стаж в МТСП, МЗ или ВРБК към министъра на труда и социалната поли Набирането на заявления от безработните лица има за цел да се подберат лица, желаещи да бъдат включени в стаж в МТСП, МЗ или ВРБК към министъра на труда и социалната политика/ министъра на здравеопазването. Разработват се формуляри за изпълнение на дейността: - формат на заявление за включване по Проекта от всяко безработно лице от целевата група; - регистър на безработните лица по Проекта. Кандидатите подават в дирекциите “Бюро по труда”, в която са регистрирани като безработни лица, Заявление за участие по проекта, в което посочват ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места. Кандидатите подават и документи, удостоверяващи принадлежността им към приоритетната група. Включените в стаж лица, е необходимо да отговарят на следните условия: - да са безработните лица, регистрирани в ДБТ, като приоритетно се включват младежи от неравностойните групи на пазара на труда - безработни младежи с трайни увреждания, безработни младежи от социални заведения, безработни младежи от уязвими малцинствени групи, безработни лица - самотни родители (осиновители), родители (осиновители)на малки деца до 3 годишна възраст. - към датата на включване в стажа имат завършено висше образование; - общата продължителност на трудовия стаж/ професионалния опит към датата на включване в стажа не е повече от 3 г. - допуска се обща продължителност на стажа до 3 г.; - без стаж по специалността от висшето образование; - няма да са навършили 29-годишна възраст към датата на приключване на стажа. Всички безработни лица, попълнили Заявление, се описват в Регистър на безработните лица по Проекта.
9. Организация и управление на Проекта Успешната реализация на Проекта изисква добра организация, координация, управление и контрол, предвид широката мащабност на Проекта. За целта се сформира Екип за организация и управление на Проекта, който се състои от Ръководител, Координатор, Счетоводител, Технически сътрудник, Юрист и Експерти. Дейността на екипа се подпомага и от експерти, оказващи техническа подкрепа за изпълнението на проекта - служители от дирекции “Бюро по труда” /ДБТ/ и дирекции “Регионална служба по заетостта”/ДРСЗ/. Екипът осъществява дейности относно: - координиране и методическо подпомагане на ДБТ и ДРСЗ при реализирането на Проекта; - контролиране спазването от ДБТ и ДРСЗ на нормативната уредба и методическите указания за реализация на Проекта; - контролиране на работодателите за спазване поетите ангажименти по осигуряване на заетост на лицата; - периодично изготвяне на информация – справки, отчети, анализи за реализацията на Проекта; - водене и отчитане на финансово-счетоводната документация по Проекта. За осъществяване на контролните и методически дейности ще се осъществяват посещения на място чрез командироване на до 7 членове от екипа за управление на проекта веднъж месечно с обществен транспорт.
Дейност 2: Ежегодно идентифициране на потребностите на МТСП, МЗ и БРБК към министъра на труда и социалната политика/ министъра на здравеопазването от стажанти Ежегодно екипа по проекта събира и обобщава заявки по образец от работодателите. Всеки работодател има право да заяви брой работни места, като за всяко работно място следва да се посочи - дирекцията в която ще бъдат назначени младежите; област на образование/ професионално направление/ специалност, която трябва да са завършили кандидатите; други специфични изисквания, напр. владеене на чужд език, компютърна грамотност. Всяка заявка ще се регистрира в специално създаден регистър. Оценката на работните места ще се извършва от екипа по проекта, съгласно Методиката за оценка на потребности. Информация за обявените свободни работни места се изнася на информационното пространство в ДБТ и на интернет страницата на АЗ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 997 783 BGN
Общ бюджет: 1 991 490 BGN
БФП: 1 991 490 BGN
Общо изплатени средства: 1 991 490 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 991 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 692 733 BGN
2014 1 292 085 BGN
2015 6 672 BGN
1 991 490 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 692 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 588 823 BGN
2014 1 098 272 BGN
2015 5 672 BGN
1 692 766 BGN
В т.ч. Национално финансиране 298 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 103 910 BGN
2014 193 813 BGN
2015 1 001 BGN
298 724 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение (6.2)
Индикатор 2 Дял на лицата, успешно завършили обучение (6.2)
Индикатор 3 % на точки на обслужване с въведени нови практики и други инициативи за институционално изграждане (6.2)
Индикатор 4 брой лица, включени в стаж
Индикатор 5 дял на лицата, успешно преминали 9- месечен стаж


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз