Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0191-C0001
Номер на проект: ESF-2302-09-15001
Наименование: Подобряване безопасните условия на труд в "НЕОХИМ" АД
Бенефициент: Неохим АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 22.06.2012
Дата на приключване: 22.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността и адаптивността на служителите и работниците в инсталациите /цехове № 151, № 630 и № 608/ за амоняк и азотна киселина чрез подобряване на системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд в „Неохим” АД.
Дейности: Дейност 1: Управление и координиране на дейностите по проекта Описание: С цел успешно управление и изпълнение на проекта ще се сформира екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие със заложеното в сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът ще е съставен от експерти с различни компетентности, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за организация и управление на проекта (ЕОУП) ще изпълнява следните задачи: • да изготви подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности; • да осигури постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности; • да осигури своевременната подготовка и провеждане на предвидените възлагания по реда и условията на ПМС 55/2007, както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици; • да изготвя и представя своевременно технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договоращия орган. Обосновка: Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените в договора дейности. То предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани с работата и спецификата на управлението на дейности в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, ЕОУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи действия. Дейностите по управление, отчетност, мониторинг и контрол ще продължат през целия период на изпълнение на проекта и ще се изпълняват съобразно изискванията, заложени в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Дейност 2: Подготовка, провеждане на процедури за избор на изпълнител и доставка на предвидените по проекта стоки, оборудване и услуги в съответствие с правилата на ПМС № 55/2007 Описание: В рамките на проекта са предвидени дейности, които ще бъдат възложени за изпълнение на външни изпълнители по реда на ПМС № 55/2007 и в съответствие с указанията за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Предвидените възлагания са свързани с: 1. Избор на изпълнител за извършване на обучение за 256 служители и работници, работещи в инсталации /цехове № 151, № 630 и № 608/ за амоняк и азотна киселина; 2. Избор на изпълнител за доставка на Лични предпазни средства за горепосочените 256 лица; доставка на 2 бр. едноканални газдетектори за амоняк и 2 бр. едноканални газдетектори за азотни окиси и доставка на 3 бр. газонепроницаеми химически костюми за реални аварийни ситуации; 3. Избор на изпълнител за доставка на материали и консумативи за дейностите по проекта; 4. Избор на изпълнител за разходване на средства за осъществяване на мерките за информиране и публичност. Обосновка: Възлагането и доставката на стоки, оборудване и услуги за дейностите по проекта на външни изпълнители ще обезпечи и осигури по най-добър начин ефективното, ефикасно и икономично разходване на средствата по проекта в съответствие с разпоредбите на ПМС № 55/2007 и постигане на заложените цели.
Дейност 3: Изготвяне на Анализ на състоянието на съществуващата работна среда и влиянието, което оказва върху здравето на работещите в инсталациите /цехове № 151, № 630 и № 608/ за амоняк и азотна киселина в Неохим АД, съдържащ и методика за управлен Описание: Анализът за състоянието на съществуващата работна среда и влиянието, което оказва върху здравето на работещите в инсталациите /цехове № 151, № 630 и № 608/ за амоняк и азотна киселина в Неохим АД, ще се осъществи от Външна организация, която ще излъчи експерти с достатъчно квалификация и професионален опит за този вид дейност. Заплащането на избраните експерти за изготвянето на анализа, съдържащ и методика за управление на професионалните рискове и мерки за подобряване състоянието на работната среда и безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес е съобразено с размера на часовите ставки, посочени в Насоките за кандидатстване, а именно: Предвидено е да бъдат наети двама експерти за изготвянето на анализа и методиката. Договорите ще бъдат сключени за 704 часа, като е предвидена часова ставка в размер на 12,20 лева на час. Общото възнаграждение за двамата експерта възлиза на 17177,60 лева. Анализът ще бъде структуриран както следва: I. Въведение съдържащо описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес като: • Естество на работата; • Контекст и структурни данни; • Работна среда; • Организация на работата; • Работно време; • и др. II. Изложение и анализ съдържащ описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес в инсталации /цехове № 151, № 630 и № 608/ за амоняк и азотна киселина в „Неохим” АД като: • утвърдена система по безопасност и здраве при работа (БЗР) в предприятието съотнесено към бранша; • как се прилага законодателството по БРЗ в предприятието; • какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието; • трудов травматизъм; • системи за осигуряване и застраховане; • технически правила, ръководства и др.; • други механизми за непрекъснато подобряване на елементите на условията на труд; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – прилагане и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Резултатите от извършения анализ по т. II ще бъдат представени в достъпна и ясна форма, и логическа последователност в табличен и графичен вид. Ще бъде разработена методика за управление на професионалните рискове, включваща мерки за подобряване състоянието на работната среда и безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес Ще бъде приложен статистически метод и качествен анализ като ще се използват подходящите средства за отчитане на това. IV. Заключение Обосновка: Направеният анализ ще даде реална оценка на съществуващата работна среда и влиянието, което оказва върху здравето на работещите в инсталации /цехове № 151, № 630 и № 608/ за амоняк и азотна киселина и идентифициране на рисковете, както и залагане на мерки за оптимизиране на работната среда, трудовия процес и безопасността на труд в „Неохим” АД.
Дейност 4: Обучение на 256 работници и служители в инсталациите /цехове № 151, № 630 и № 608/ за амоняк и азотна киселина за безопасна работа с нововъведените работно оборудване и лични предпазни средства Описание: Обучението на 256 работници и служители в инсталациите /цехове № 151, № 630 и № 608/ за амоняк и азотна киселина в „Неохим” АД ще бъде възложено на Обучителна организация с достатъчно квалификация и професионален опит за този вид дейност. Заплащането на избраните експерти за провеждането на обучението за безопасна работа с нововъведените работно оборудване и лични предпазни средства е съобразено с размера на часовите ставки, посочени в Насоките за кандидатстване. Предвидено е за провеждането на обучението да бъдат заплатени общо 36 288,00 лева. Разходът е получен по следния начин: Общия хорариум от часове е 2880 часа, като обучаваните ще се обучават в три паралелни групи по 4 човека, т е. ще се формира по една група във всеки цех. 256 човека ще формират 64 групи по 4 човека, които ще се обучават паралелно в 3 групи с продължителност от 46 учебни часа всяка. (5 дни по 8 уч. часа и 1 ден – 6 уч. часа). Общата продължителност на обучението е 64 групи по мин. 45 уч. ч. – 2880 уч. часа (или паралелно ще бъдат обучени 21+21+22 групи). Обучението да се извърши от минимум трима експерти съгласно изискванията заложени в проектното предложение (за средно ниво на възнаграждение, а именно: релевантно средно, средно – специално образование и две години практически опит или релевантно висше образование), като възнаграждението им ще бъде изплащано на бр. обучени групи с хорариум по минимум 45 учебни часа, с часова ставка по 12,60 лв. на час и няма да бъде превишен бюджета от 2880уч.ч. х 12,60 лв./ч. = 36 288 лв.Тези изисквания ще бъдат трансонирани в техническото задание към избора на изпълнител. Относно материалния ресурс, чрез който «Неохим» АД ще обезпечи учебния процес, предприятието разполага със следните зали за обучение: - конферентна зала с капацитет 60 места; - учебна зала в цех 608 с капацитет до 15 места; - учебна зала в цех 630 с капацитет до 20 места;. - зала за инструктаж с капацитет до 25 места. Обучението ще включва следните теми: 1. Превенция на рисковете при работа на работните места – използване на защитни средства; 2. Рискове и опасности при работа. Казуси за решаване; 3. Защитни средства (ЛПС /лични предпазни средства и детектори) – видове, спецификации, начин на използване, поддържане и съхраняване, подмяна, срок на износване; изваждане от употреба и депониране; 4. Нови практики за безопасна работа и използване на защитните предпазни средства; 5. Обучение за експлоатация на работно оборудване и технологии в инсталациите; 6. Обучение за прилагане на инструкции за експлоатация на новозакупените защитни средства; 7. Практически занятия за безопасна работа с работно оборудване и технологии в инсталациите; 8. Практически занятия за безопасна работа с новозакупените защитни средства; 9. Устойчивото производство и потребление, ефективно използване на ресурсите, опазване на природата и околната среда, управлението на отпадъците и др. Обосновка: Проведеното обучение ще допринесе за повишаване на мотивацията за безопасен труд и културата за превенция на рисковете на работното място на служителите и работниците в инсталациите /цехове № 151, № 630 и № 608/ за амоняк и азотна киселина. По този начин ще се запази изграденото с годините доверие между управленския екип на предприятието и работниците в него.
Дейност 5: Мерки за информиране и публичност Описание: Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността като за целта бъдат спазвани стриктно изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006 и Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. В съответствие с подписания договор, «Неохим» АД ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно: – Публикации в официалната интернет страница на „Неохим” АД и интернет-страницата на вестник „Химик”. – Прессъобщения в медиите в началото на проектните дейности относно предстояща встъпителна пресконференция и развитието на проекта. - Провеждане на встъпителна пресконференция, на която ще се представят сведения за проекта, целта и заложените резултати, като същевременно ще бъде отбелязано, че финансирането е осигурено от ЕС чрез Европейския социален фонд. - Поставане на Постоянна табела и 3 броя информационни табла пред всяка инсталация /цех/. – Информационни брошури, съдържащи описание на дейностите по проекта и информация за поставените цели. – Стикери – ще бъдат залепени на оборудването, предвидено за закупуване по проекта, както и на материалите закупени по проекта. – Прессъобщения в медиите в края на проектните дейности относно предстояща заключителна пресконференция и резултатите от изпълнението на проекта. – Провеждане на заключителна пресконференция, на която ще се представят изпълнените дейности и какви са конкретните резултати по проекта. В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички документи, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Обосновка: Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 124 333 BGN
Общ бюджет: 119 471 BGN
БФП: 95 577 BGN
Общо изплатени средства: 95 147 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 95 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 95 147 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
95 147 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 80 875 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 875 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 337 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 272 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 272 BGN
Финансиране от бенефициента 24 867 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз