Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0167-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-11001
Наименование: Подобряване условията на труд в Институт по заваряване АД
Бенефициент: "Институт по заваряване"-АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 22.06.2012
Дата на приключване: 22.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд в ИЗА АД и повишаване на ефективността на производството при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип на проекта и управление на проекта. 1.1. Сформиране на екип на проекта. Екипът на проекта включва: Ръководител на проекта, Координатор и Счетоводител. Ръководителят на проекта, заедно с останалите членове на екипа, ще изготви подробен план за реализиране на дейностите. Планът ще включва подробно разписване на ангажиментите на всеки член, в зависимост от неговите проектни задължения; актуализиране на план за действие, ако е необходимо и прецизиране на отделните етапи за реализиране на дейностите. 1.2. Управление на проекта. В рамките на дейността ще бъде разработена Процедура за вътрешен мониторинг и контрол. Процедурата ще отчита в максимална степен задълженията на ИЗА АД като бенефициент на безвъзмездна помощ и свързаните с това: отговорности, свързани с подготовката и одобрението на документация за избор на изпълнител/и по ПМС 55/12.03.2007 г.; съхраняване на проектното досие и финансовата документация и др. Управлението на проекта ще се извършва съгласно изискванията на ДО и Оперативното ръководство за управление на проекти по настоящата схема.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители В рамките на настоящата дейност ще бъдат подготвени тръжните документи за всички дейности, които ще бъдат възложени на изпълнители. При избора на изпълнители ИЗА АД ще се ръководи от следните принципи: безпристрастност, равнопоставеност и недискриминация по отношение на всички кандидати. При провеждането на процедурите по ПМС 55/12.03.2007 г. ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на документацията, сроковете, съгласуването с договарящия орган и подписването на договори с избраните изпълнители.
Дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в ИЗА АД Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол), в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, Закона за ЗБУТ и подзаконовата нормативна база. Ще бъдат анализирани и оценени всички елементи на организацията на трудовата дейност, в т. ч.: - осъществяване на трудовите процеси; - условия на труд; - организация на труда и трудовите стандарти - мотивация на персонала за безопасен труд; - трудово-медицинско обслужване на персонала; - организация и управление; - оценка на компетентностите на персонала по БЗУТ - организация на дейностите по осигуряване на ЗБУТ. Извършването на анализа е необходимо, с цел установяване на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, при необходимост проектиране на нова, за да може да се създадат необходимите предпоставки за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси във фирмата. Анализът ще бъде структуриран, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.02 „Безопасен труд“, а именно: I. Въведение; II. Изложение и анализ; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност; IV. Заключение
Дейност 4: Разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасност при работа - BS OHSAS 18001:2007 Дейността включва: - да извърши първичен преглед на състоянието и нивото на съответствие на действащата система във фирмата със стандарта BS OHSAS 18001:2007; - да разработи документи, присъщи на системата за управление – процедури, наръчник, оперативни документи и други; - да проведе обучение по внедряване и да извърши вътрешен одит, с цел констатиране на степента на готовност на дружеството за същинска сертификация; - при необходимост – извършване на промени в документацията при констатация от предварителните одити; - подготовка и обучение на отговорни служители от фирмата, които да изпълняват функция на вътрешни одитори.
Дейност 5. Сертифициране по стандарт BS OHSAS 18001:2007 Дейността включва избран изпълнител, различен от изпълнителя по дейност 4. а извърши сертификация по BS OHSAS 18001:2007 Дейността ще се реализира в две фази: А/ Фаза 1 – извършва се одит от сертифициращите одитори на подготвения комплект документи на Системата и се предоставят от тях забележки – отстраняват се направените забележки /извършват се коригиращи действия/ Б/ Фаза 2 – извършва се одит от сертифициращите одитори относно внедряването на Системата и нейното нормално функциониране, като предоставят съответните забележки – отстраняват се направените забележки /извършват се коригиращи действия/ Обосновка: Реализирането на настоящата дейност ще спомогне за минимизиране на рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда.
Дейност 6: Закупване на лични предпазни средства При извършване на дейности, с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят утвърждава на основание Чл.288 и Чл.296 от КТ списък на полагащато се безплатно и специално работно облекло и ЛПС. Преди избора на работното облекло и ЛПС е извършена оценка и подбор за закупуване на същите и това, дали задоволяват изискванията на Чл.4, 5, 6, 7 и 8 от Наредба №3. Експлоатационните и техническите им характеристики са дадени към оценката, които са неразделна част от нея. Подбраните ЛПС осигуряват: 1. Минимизират рисковете, за които се прилагат 2. Отговарят за условията за съответното работно място и са съобразени с оценката на риска 3. Съобразени са с ергономичните изисквания със Закона за здравословни и безопасни условия на труд / обн. ДВ бр.124/97г/ 4. Осигурена е съвместимост при носене на две и повече ЛПС ЛПС са в пълно съответствие с изискванията на утвърдените мерки от работодателя за овладяване на риска, които са резултат от идентифицираните опасности при работа и оценката на професионалния риск. С оглед на спецификата на производството във фирма ИЗА АД, работодателят е утвърдил съответния списък, които е приложен към настоящото проектно предложение. Предвидените ЛПС са във връзка с предотвъртяване на трудовите злополуки и за професионалните заболявания, които могат да възникнат в следствие на следните опасности и рискове: Вдишване на химически вещества, въздействие на UV радиация, изгаряния при контакт с горещи повърхности, неблагоприятен микроклимат В рамките на настоящата дейност ще бъдат закупени ЛПС за: - Защита срeщу UV радиация, получавано при заваряването на метали – фотосоларните маски; - Защита срещу вредните изпарения, получавани при заваряването на пластмаси – индивидуален предпазен шлем; - Защита срещу наранявания от твърди частици при металообработка – предпазни очила и шлемове; - Защита от нараняване при работа с метали – специализирани обувки и ръкавици; - Защита от изгаряне, в следствие от термичните процеси при заваряване на метали – защитни костюми, престилки и ръкавици; - Защита от студ – якета Целта на закупуването на ЛПС е подобряване на условията на труд, чрез предотвъртяване на идентифицираните рискове в Оценката на риска по отношение на работещите в ИЗА АД. Защитните средства са описани подробно в приложение 3.1 към бюджета.
Дейност 7: Обезопасяване на съществуващи технологични процеси В рамките на тази дейност ще бъдат закупени 3 индивидуални мобилни аспирационни системи, които засмукват въздуха от работната зона и чрез преминава през филтрираща система го пречистват от защитните газове използвани при заварянето на метали, както и от газовете, получени в следствия на термичните процеси, протичащи при заваряването. Твърдите частици, отделяни в процеса на заваряване в следствие н искренето и изгарянето на флюсите се засмукват от аспирационната инсталация и се отлагат във филтрите. По този начин се възпрепятства вдишването от заварчиците на вредните газове и твърдите частици. Чрез закупуването на индивидуалните мобилни аспирационни системи ще се подобрят физическите фактори (микроклимат и запрашеност) във връзка с условията на труд на всеки един от заварчиците във фирмата, независимо от конкретните му задачи за деня и мястото им на изпълнение. По този начин се предотвъртява риска от професионални заболявания и повишава ефективността и производителността на труда.
Дейност 8: Публичност и информация В рамките на реализиране на дейностите по настоящия проект, ИЗА АД ще спази всички изисквания за публичност и информация, съгласно Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОПРЧР. За целта ще бъде разгласен факта, че проектът се финансира или съфинансира от Европейския социален фонд в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Чрез проекта се предвиждат следните мерки за публичност и информираност за популяризиране постигнатите резултати: • Изработване на 350 броя информационни листовки - отразяващи целите и резултатите от проекта и разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от ЕСФ и Република България; • Разгласяване на дейностите от проекта и неговите резултати във фирмени документи, материали, отчети и доклади; • 2 бр. обозначителни табела; • 1 публикация в пресата; • Осигуряване на информация за проекта на всички заинтересовани страни.
Дейност 9 : Техническо и финансово отчитане на проекта Финалните технически и финансови и доклади ще се изготвят в съответствие с изискванията на договарящия орган и указанията, разписани в ръководството за управление. През последния проектен месец екипът по проекта ще изготви окончателните технически доклад и финансов отчет. Двата документа ще бъдат изготвени на базата на реално реализираните дейности и изразходвани разходи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 632 BGN
Общ бюджет: 75 419 BGN
БФП: 75 419 BGN
Общо изплатени средства: 75 413 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 126 BGN
2013 23 974 BGN
2014 32 313 BGN
2015 0 BGN
75 413 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 257 BGN
2013 20 378 BGN
2014 27 466 BGN
2015 0 BGN
64 101 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 869 BGN
2013 3 596 BGN
2014 4 847 BGN
2015 0 BGN
11 312 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз