Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0253-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-02002
Наименование: Подобряването на условията на труд - фактор за повишаване работоспособността на заетите в Спартак АД
Бенефициент: СПАРТАК АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 22.06.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Прилагане на практика на възприетия подход в управлението на трудовите процеси в предприятието, ориентиран към подобряване условията на труд и прилагането на съвременна система от трудови стандарти посредством повишаване на стандартите за безопасни условия на труд.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта-подготовка В началото на проекта ще се организира стартова среща, на която ще присъстват всички отговорни лица за изпълнение на проекта - ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя на проекта, с което се гарантира запознатост с предстоящите дейности и предпоставки за адекватно управление на възможните рискове при изпълнението на проектните дейности. Ще бъдат заложени принципите на антидискриминация по расов, полов или възрастов признак при изпълнението на дейностите, ще се обсъдят плановете за действие, графиците за изпълнение на дейностите и очакваните резултати. Дейността включва подготовка на вътрешна система за мониторинг на изпълнението на проекта; подготовка на необходимата документация за избор на изпълнител по процедурите на ПМС 55 за всяка от дейностите по проекта; проследяване напредъка на проекта. По време на изпълнение на проекта ще се организират периодични срещи на екипа за управление на проекта с цел прецизиране на изпълнението на проектните дейности.
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране подобряването на организацията на трудовата дейност в Спартак АД-подготовка Организацията на работния процес в Спартак АД е описана в следните вътрешно фирмени документи, регламентиращи осъществяването и: Организационна структура, Правилник за вътрешния трудов ред, Вътрешни правила за работната заплата, процедури и документи по системата за качеството. Утвърдена е от ръководството програма по безопасни и здравословни условия на труд, както и списък по длъжности за предпазно работно облекло и лични предпазни средства, сключен е договор за обслужване от служба по трудова медицина, застраховани са работниците и служителите за риска „трудова злополука”. Чрез анализа на организацията на трудовата дейност ще се идентифицират силните и слабите страни на съществуващата до момента организация на трудовата дейност в предприятието и възможностите за подобряване й. Ще се изведе набор от мерки за оптимизиране на организацията на трудовата дейност и проектиране на въвеждането им в работния процес. Това ще допринесе за повишаване мотивацията на пряко заетите в производствения процес, за повишаване на производителността на техния труд, превенция на идентифицираните рискове. Нуждата от извършването на анализа е дефинирана въз основа на становища и оплаквания от работници и служители, данни от проведени наблюдения, измервания, извършен мотивационен анализ и резултати от годишната атестация. Поради факта, че най-често рискове и неблагоприятни фактори на работната среда са установени в производствения процес, то необходимостта от проектиране на по-ефективна организация на трудовата дейност там е най-голяма и съответно този процес, заедно с всички подпроцеси, съдържащи се в него ще бъдат обект на проектиране и усъвършенстване. Дейността ще стартира с изследване за установяване на актуалното състояние на организацията на трудовата дейност и условията на труд и идентифициране на проблемните области. На базата на това изследване ще бъде изготвен анализ с идентифицирани проблемни области. Следващият етап е изготвяне на аналитичен доклад с изводи и препоръки за адаптиране на управленските процеси към нов подход при регламентирането на труда и проектиране на трудовата дейност в Спартак АД, превенция на риска и подобряване условията на труд. Разработването на практическо ръководство- наръчник за усъвършенстване организацията на трудовата дейност и мерки за подобряване условията на труд ще осигури ефективно и достъпно прилагане на разработеният инструментариум. Методи и средства за отчитане на дейността – събиране, анализ и обобщаване на информация чрез анкетиране и наблюдения за изследване състоянието на трудовата дейност, съставяне на професиограми, извличане на критерии за оценка труда на заетите лица, разработване на анализ с идентифицирани проблемни области в организацията на трудовата дейност, разработване на аналитичен доклад с изводи и препоръки за подобряване организацията на трудовата дейност в Спартак АД, превенция на риска и подобряване условията на труд, разработване на практическо ръководство-наръчник за подобряване организацията на трудовата дейност в Спартак АД и мерки за подобряване условията на труд, организиране на двудневен семинар за персонала, ангажиран с организацията на трудовата дейност в производството, с цел запознаване с разработените документи за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност, като необходима предпоставка за въвеждането на проектираната усъвършенствана организация на трудовата дейност в Спартак АД.
Дейност 3: Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло-подготовка Тази проектна дейност ще осигури закупуването на по-модерни предпазни средства и специално работно облекло за заетите в производството работници. По този начин ще се осигури надграждане на качеството на предпазните средства, ползвани досега в Спартак АД. Така работещите ще имат осигурена по-добра защита от вредното въздействие на извършваните дейности и ще им осигури по-добри условия на работната среда. Планираните за закупуване предпазни средства са: • По-модерни ръкавици, осигуряващи ефективна защита при извършване на заваръчни операции и по-голяма издръжливост при извършване на шлосерски операции; • Модерни маски за защита от токсичните вещества в бояджийното отделение и механична защита при работа за шлосери; • Нов вид специални костюми за бояджията; • Щит с висока степен на защита на очите на заварчиците и предпазен щит за стругарите; • Предпазни очила с по-добра защита за шлосери, оператор, бояджия и стругари; • Антифони, осигуряващи по-ефективна защита на слуха; • Предпазни обувки с по-добра защита за ходилото, противопробождащи, ергономични, осигуряващи по-добра стабилност при работа и комфорт Ще бъдат заменени старите ползвани досега предпазни средства с нови, по-качествени, осигуряващи по-добра защита и комфорт на работещите, което ще осигури по-високо ниво на безопасни и здравословни условия в Спартак АД. Ще се осигури по-добра превенция на трудови злополуки, които понякога се случваха досега, поради ниска защита на досега използваните предпазни средства и специално работно облекло.
Дейност 4: Разработване, внедряване и сертифициране на стандарта BS OHSAS 18001:2007 - подготовка BS OHSAS 18001 е стандарт за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, която ще даде възможност на Спартак АД да контролира условията на труд и да гарантира висок стандарт на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. Той ще се интегрира в системата за качество ISO 9001, която в момента е в процес на разработване и внедряване. Въвеждането на този стандарт е необходимо за да реши нуждата от постоянен контрол и мониторинг на мерките и програмите за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, както и да наложи системен подход в прилагането им. Чрез въвеждането на стандарта ще се осигури навременно идентифициране на опасностите, оценка на съответствието, по-прецизно спазване на законовите изисквания, по-ефективно разследване на инциденти и злополуки, така че да се гарантират коригиращи и превантивни действия. Ще се осигури контрола и безопасността по време на работа, ще се подобри културата на безопасен труд в организацията и ефикасността на труда, ще допринесе за намаляване на трудовите злополуки.
Дейност 5: Обучение за безопасна работа с нововъведено оборудване - подготовка Ще бъдат обучени представителите на целевата група по проекта – 85 работници и служители, заети в производствената дейност на предприятието. Обучението е необходимо, за да бъде гарантирана правилна и безопасна експлоатация на нововъведеното оборудване от целевата група, което ще даде възможност за ротация на работниците по работните места и ще доведе до разнообразяване на труда и избягване на монотонността и еднообразието на трудовите дейности извършвани от един работник. По този начин ще бъдат осигурени по добри условия на труд, по-добра мотивация и кариерно развитие на персонала на предприятието. В последните месеци е закупено следното ново работно оборудване в предприятието: • Лентоотрезна машина 320GAZ; • Aбкант Durma AD-R-1240; • Иглена маркираща система NetMarket • Инсталация за измиване на палети • Пневматична резбонарезна машина АТ 16/II Обучението е необходимо за да даде на работниците и служителите необходимите познания по безопасната и правилна експлоатация на нововъведеното работно оборудване в съответствие с техническите изисквания, указанията на производителя и спецификата на производство. Ще се усвоят основните методи, норми и правила за безопасна работа с новото работно оборудване и ще се осигури превенция на риска от трудов травматизъм поради неправилна експлоатация на новото оборудване. Нуждата от обучение на работниците и служителите за безопасна работа с новото оборудване е идентифицирана от въвеждането на нови машини и съоръжения в производствения процес, което налага придобиването на нови знания и умения за правилната и безопасна експлоатация. Чрез провеждането на обучението ще се гарантира формирането, поддържането и усъвършенстването на необходимите знания и умения на работниците, при гарантиране на тяхното здраве и трудоспособност. Придобите знания и умения на заетите лица ще допринесат за по-ефективна адаптация на работещите към промяната в технологичното оборудване, ще се осигури функционална гъвкавост чрез възможността за ротация на трудовите задачи. Ще се увеличи сигурността на заетостта - за да може работниците да са подготвени за справяне с необходимите промени и възможните преходи в своите работни кариери. Обучаемите ще бъдат разпределени по групи в зависимост от професията, която изпълняват и съответно оборудването, с което работят. Ще бъдат формирани следните групи обучаеми: 1. Обучение за безопасна работа с Лентоотрезна машина 320GAZ – резачи, пресьори, инженер производство, разкройчик, лазерен оператор, началник цех и координатор производство; продължителност на специализираното обучение – 50 учебни часа, обучение за спецификите на хоризонталните принципи – 10 учебни часа; обучение за екологична устойчивост – 10 учебни часа 2. Обучение за безопасна работа с Абкант преса AD-R 1240 – пресьори, инженер производство, началник цех, заварчик, координатор производство; продължителност на специализираното обучение – 50 учебни часа; обучение за спецификите на хоризонталните принципи – 10 учебни часа; продължителност на обучение за екологична устойчивост – 10 учебни часа; 3. Обучение за безопасна работа с Иглена маркираща система NetMarket – механик, инженер производство, стругар, начланик цех, координатор производство, оператор на машини с ЦПУ; продължителност на специализираното обучение – 50 учебни часа; обучение за спецификите на хоризонталните принципи – 10 учебни часа; продължителност на обучение за екологична устойчивост – 10 учебни часа; 4. Обучение за безопасна работа с Инсталация за измиване на палети – бояджия, общ работник, чистач производствени помещения, шлосери, водач мотокар; продължителност на специализираното обучение – 50 учебни часа обучение за спецификите на хоризонталните принципи – 10 учебни часа; продължителност на обучение за екологична устойчивост – 10 учебни часа; 5. Обучение за безопасна работа с Пневматична резбонарезна машина АТ16/II – шлосери, шлосер-заварчик, механик, балансьор, инженер производство, началник цех, координатор производство; продължителност на специализираното обучение – 50 учебни часа обучение за спецификите на хоризонталните принципи – 10 учебни часа; продължителност на обучение за екологична устойчивост – 10 учебни часа; За целта ще бъде разработена адаптирана учебна програма съобразно спецификата на производствената дейност, нововъведеното оборудване и технологии. В програмата за обучение ще бъдат включени информационни модули за спецификите на хоризонталните принципи- равенство между половете и превенция на дискриминация; иновации и прилагане на политики; партньорство; устойчиво развитие и добро управление на програми и проекти. В учебната програма ще бъде включено обучение за опазване на природата и околната среда, ефективно използване на ресурсите и управление на отпадъците. Обучението ще бъде възложено на обучаваща организация при спазване на изискванията на ПМС № 55 за подбор на изпълнители. Провеждането на обучението ще допринесе за осъвременяване на работния процес и нуждата от него е обусловена от необходимостта за надграждане на усвоените знания и умения на представителите на целевата група и осигуряване на правилно използване и експлоатиране на нововъведеното оборудване и технологии в производствения процес на предприятието. Предвиждаме продължителността на обучението да е 70 учебни часа. Обучението ще приключи с издаване на документ за успешното завършване и придобити умения и компетенции.
Дейност 6: Информиране и публичност - подготовка и изпълнение Дейността включва подготовка и реализация на публикации - аналитичен доклад и наръчник - по проектна дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране подобряването на организацията на трудовата дейност в Спартак АД. Ще бъде изготвен информационен банер, който ще бъде поставен в залата за обучение и ще осигури информиране на обучаемите за финансирането на проекта от ЕСФ и ЕС. Ще бъде изработена постоянна информационна табела, разположена на входа на производствената сграда, която ще информира за наименованието на проекта и финансирането от ЕСФ и ЕС. Ще бъде поставено информационно табло в административната сграда на Спартак АД, на което периодично ще се поставят материали отразяващи напредъка на проектните дейности. Ще бъде публикувана информация относно изпълнението на проекта на уебсайта на Спартак АД – www.spartak.bg. Всички документи изготвяни по проекта ще носят логото на ЕСФ и ЕС. Съгласно изискванията на ОП”РЧР” ще се осигури информиране за дейностите по проекта на 1200 работодатели чрез партньорството с АИКБ и над 1500 работници и служители чрез структурите на КНСБ. За приключването на проекта ще се организира информационна пресконференция, която ще осигури информиране на широката общественост за реализацията на проектните дейности. Целта на дейностите по информиране и публичност е широко да се популяризират резултатите от изпълнението на проекта, като се разпространи информация до широк кръг работодатели като сподели добрите практики и ги мотивира за изпълнението на подобни проекти.
Дейност 1: Управление на проекта - изпълнение В началото на проекта ще се организира стартова среща, на която ще присъстват всички отговорни лица за изпълнение на проекта - ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя на проекта, с което се гарантира запознатост с предстоящите дейности и предпоставки за адекватно управление на възможните рискове при изпълнението на проектните дейности. Ще бъдат заложени принципите на антидискриминация по расов, полов или възрастов признак при изпълнението на дейностите, ще се обсъдят плановете за действие, графиците за изпълнение на дейностите и очакваните резултати. Дейността включва подготовка на вътрешна система за мониторинг на изпълнението на проекта; подготовка на необходимата документация за избор на изпълнител по процедурите на ПМС 55 за всяка от дейностите по проекта; проследяване напредъка на проекта. По време на изпълнение на проекта ще се организират периодични срещи на екипа за управление на проекта с цел прецизиране на изпълнението на проектните дейности.
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране подобряването на организацията на трудовата дейност в Спартак АД-изпълнение изготвяне на анализ на състоянието и проектиране подобряването на организацията на трудовата дейност в Спартак АД
Дейност 3: Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло - изпълнение закупенипредпазни средства и специално работно облекло
Дейност 4: Разработване, внедряване и сертифициране на стандарта BS OHSAS 18001:2007 - изпълнение Разработен, внедрен и сертифициран стандарт BS OHSAS 18001:2007
Дейност 5: Обучение за безопасна работа с нововъведено оборудване - изпълнение проведено обучение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 156 835 BGN
Общ бюджет: 153 269 BGN
БФП: 153 269 BGN
Общо изплатени средства: 153 269 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 153 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 000 BGN
2013 84 102 BGN
2014 38 166 BGN
2015 0 BGN
153 269 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 130 279 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 350 BGN
2013 71 487 BGN
2014 32 441 BGN
2015 0 BGN
130 278 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 650 BGN
2013 12 615 BGN
2014 5 725 BGN
2015 0 BGN
22 990 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз