Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0228-C0001
Номер на проект: ESF-2302-09-12003
Наименование: "Нека се трудим здравословно"
Бенефициент: „РАДЕКС – РР” ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 22.06.2012
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се подобрят условията на труд в Радекс-РР ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Подготовка на анализ на състоянието на организация на трудовата дейност. Подготовка на процедура по ПМС 55 от 2007 г. Провеждане на процедура по ПМС 55 от 2007 г. за избор на изпълнител. Извършване на анализ на състоянието на организацията на трудовата дейност във фирма Радекс-РР ООД. Анализът на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на работещите за оптимизиране условията на труд и минимизиране на риска за здравето и безопасността ще съдържа следните елементи. Анализ на текущото състояние на производствената дейност във фирма Радекс-РР ООД. Анализ на силните и слабите страни на организационната дейност, включително анализ на извършените оценки на риска. Анализ на специфичните условия и характер на труд, свързани с най-значимите опасности създаващи риск за работещите, източниците на опасност, условията, при които е възможно възникване на инциденти, прилаганите организационни и технически мерки за минимизиране на риска. Анализ на нивата на звуково налягате по честотни октавни ленти за идентифициране на честотните ленти, превишаващи допустимите нива на шум и създаващи дискомфорт у работещите и бърза физическа и психическа умора. В рамките на изследването ще бъдат извършени лабораторни измервания за определяне нивото на звуково налягане, нивата на осветеност и производственият микроклимат в работните помещения.  Детайлен анализ на параметрите и оценка на съответствието със законоустановените пределно допустими гранични стойности:  Нива на звуково налягане в производствените зали;  Нива на осветеност на работните места, съобразно категорията на зрителна работа;  Параметри на микроклимата в работните помещения;  Текстилен прах, съдържащ синтетични влакна  Общи и локални вибрации. На база на отчетените резултати ще бъде проектирана организацията на трудовата дейност в предприятието:  Подобряване на ергономичните условия на труд за намаляване на физическото натоварване /статично и динамично натоварване, свързано с принудително поддържане на работната поза и пренасяне на материали и готова продукция/.  Намаляване нивата на звуково налягане при източника на шум и прилагане на средства за колективна защита /шумоизолиране и шумопоглъщане/.  Осигуряване на оптимална осветеност на работните места, при спазени количествени и качествени показатели съобразени с категорията зрителна работа за съответните работни места и трудови дейности.  Осигуряване на оптимален микроклимат при спазени хигиенни норми за /температура, влажност и движение на въздуха в работните помещения /зали/, като се отчете спецификата на производствената дейност.  Проектиране на организацията и избор на подходящи технически средства за реализиране на поставените цели.  Избор на подходящо работно облекло.
2. Придобиване на оборудване. Дейността ще започне с подготовка и провеждане на процедура по реда на ПМС 55 от 2007 г. с цел закупуване на оборудване. Закупуване на вентилациона инсталация (система), ергономични столове и настолни осветителни тела. Наличието на прах като вреден фактор на работната среда възниква при шиене. В зависимост от използваната суровина, текстилният прах може да бъде: • Растителен произход – памук, лен, коноп, юта; • Животински произход – вълна или коприна; • Изкуствени синтетични влакна. Текстилният прах може да окаже вредно влияние върху организма на работещите: На горните дихателни пътища; Дразнещо действие на очите, по-специално на очната конюнктивита, причинявайки така наречените „прахови конюнктивити”; Алергично действие. Текстилният прах от коноп, лен, юта може да предизвика асматичен бронхит, бронхиална астма, дерматити и др. В момента климатичната инсталация във фирма Радекс-РР ООД няма възможност за филтриране на въздуха, което излага работещите в компанията на риск от респираторни заболявания. Инсталирането на нова вентилационна система в предприятието цели подобряване на режима на работа и намаляване на праховите частици във въздуха, които минимизират риска за работниците от развитие на болести на дихателните пътища, сред които Понеделнишка болест, Byssinosis и други професионални заболявания на белите дробове. С цел осигуряване на постоянна нетрептяща бяла светлина, безопасна за зрението на работниците, ще бъдат инсталирани осветителни тела към наличните шевни машини. Новите осветителни тела ще осигурят по-ниско натоварване за очите на шивачите, като в същото време се характеризират с ергономичност и компактност, ниско топлоотделяне, безшумен режим на работа. В същото време тези осветителни тела се характеризират с до 80% по-нисък разход на енергия и имат до 8 пъти по-дълъг живот, което спомага за минимизиране на разходите за енергия на предприятието и води до повишаване на неговата конкурентоспособност. По този начин се прилага също така и принципа за енергийната ефективност. Към настоящият момент за упражняване на производствения процес се изполват остаряли и непригодени за специфичните рискове столове /приложен електронен снимков материал/. Техическите им характеристики не са съобразени със заеманата работна поза на шивачите. В същото време липсва възможност за регулиране на височината и облегалката на столовете. Един от основните рискове, идентифицирани при производството на шивашки изделия е „принудителната работна поза”, която представлява риск за здравето на работещите на шевни машини. На лице е, по-голямо статично усилие, което се изисква за поддържане на работната поза – положението на тялото и крайниците в пространството и натоварването на малките мускулни групи. Мускулно-скелетните оплаквания нарастват при по-възрастните шивачи и при удължаване на времето прекарано в работна поза. Като резултат най-често се наблюдават следните оплаквания: болезнени ограничения на двигателната активност, болки в отделни мускулни групи и сухожилията. Фактори за усложняване на паталогичните изменения са: непрекъснато повтарящите се работни движения с малко мускулна сила, висока честота, еднаква траектория и малка амплитуда, водещи до хронична микротравматизация. Допълнителни фактори, допринасящи за влошаване здравето на работниците са: ергономично неиздържаната работна мебел, водеща до неблагоприятна работна поза (липса на достатъчно пространство за краката), както и невъзможността за регулиране и коригиране на височината на седалката и облегалката на работният стол. Сред най-често срещаните заболявания в шивашкото производство е „Синдромът на вегетативната полиневропатия на горните крайници”.
3. Разработване на Система за управление на здравето и безопасността при работа и сертифициране по международен стандарт за безопасни условия на работа OHSAS 18001/2007. Разработване на документация във връзка с избор на сертифициращ орган по стандарта OHSAS 18001/2007. Провеждане на процедура по ПМС 55 от 2007 г. за избор на сертифициращ орган. Извършване на дейности във връзка с установяване, разработване и внедряване на Интегрирани Системи за Управление по международния стандарт OHSAS 18001/2007, включително дейности по:  Разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУ – заповеди, програми и др.;  Разработване на процедури, оперативни документи, наръчник и др.  Поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи;  Дейности по внедряване на системата Извършване на дейности във връзка със сертификация:  Сертификационен одит  Издаване на Сертификат  Контролни одити Запознаване на служителите с нововъведената Системата за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с международен стандарт OHSAS 18001/2007. За голяма част от предприятията в Европейския съюз е доказана истина, че когато здравето и безопасността са основен принцип на работното място, не само се избягват големите разходи, произтичащи от наранявания или производствени загуби, но и се предоставя възможност на работодателите и работещите да постигнат по-добри резултати за себе си, за бизнеса и за клиентите. Процесът по превенция на трудовите злополуки започва с намаляването и по възможност пълното отстраняване на евентуалните рискове, последвано от прилагане на мерки за колективна превенция и накрая средства за лична защита. Целта на OHSAS 18001:2007 е да съхрани живота и здравето на работниците и служителите, в процеса на тяхната трудова дейност, при строго съблюдаване на законовите и нормативни изисквания. Основната задача на системата е да предотврати нещастните случаи и инциденти, чрез управление и превенция на опасностите и рисковете. OHSAS 18001 е международно признат британски стандарт, който съдържа изисквания към действието на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Стандартът е приложим за всяка организация, независимо от дейността и размера й, която желае да намали рисковете от опасности за здравето и живота на служителите, временните работници, снабдителите, посетителите и всички други лица, чийто работни места са под контрола на организацията. BS OHSAS 18001 е разработен така, че да е съвместим с други стандартизирани системи за управление - като ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 и др., с което се улеснява създаването на интегрирани системи за управление. В основата на системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) стандартът поставя:  идентифицирането на опасностите за здравето и безопасността при работа  оценката на риска от всяка опасност и последващо предприемане на подходящи мерки за ограничаване, намаляване и управление на тези рискове При изпълнението на тези дейности организацията трябва да се съобрази с приложимите за дейността й законови и други външни изисквания по здравословни и безопасни условия на труд, съществуващите мерки за управление на риска, както и със своите технологични и ресурсни възможности. Сертификацията по OHSAS 18001/2007 е гаранция, че:  здравословните и безопасни условия на труд се управляват като процес, така че ефективността на СУЗБУТ да може да бъде измервана и подобрявана;  позволява на ръководството да насочи ресурси и усилия към дейности с висок риск;  създава механизъм за контрол над подизпълнители и доставчици за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд;  осигурява механизъм за самоконтрол по познаването и спазването на приложимите законови и други външни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;  намалява броя и тежестта на професионалните заболявания и трудовите злополуки;  намалява дните с временна и трайна нетрудоспособност и свързаните с тях разходи;  намалява разходите, свързани със застраховки и санкции;  демонстрира съответствието с приложимите законови и други външни изисквания;  демонстрира пред бизнес-партньорите ангажираността на организацията към здравето и безопасността на своите служители и външните хора;  демонстрира новаторски и напредничав начин на мислене;  демонстрира по-добро управление на риска за здравето и безопасността, сега и в бъдеще.
4. Дейност по информиране и публичност Дейностите по информиране и публичност включват: Публикуване на прессъобщения в средствата за масова осведомяване в региона, в началото и края на проекта. Отпечатване на стикери за обозначаване на придобитото оборудване – 35 бр. Публикуване на информация относно изпълнението на дейностите по проекта на електронната страница: http://reviewbg.com/
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 977 BGN
Общ бюджет: 79 986 BGN
БФП: 79 986 BGN
Общо изплатени средства: 79 985 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 595 BGN
2013 41 500 BGN
2014 21 890 BGN
2015 0 BGN
79 985 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 988 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 106 BGN
2013 35 275 BGN
2014 18 606 BGN
2015 0 BGN
67 987 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 489 BGN
2013 6 225 BGN
2014 3 283 BGN
2015 0 BGN
11 998 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз