Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0215-C0001
Номер на проект: ESF-2302-09-12001
Наименование: Надграждане на създадените добри условия на труд в НИПИ-М АД
Бенефициент: "НИПИ-М" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 22.06.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Да бъдат надградени създадените добри условия на труд в НИПИ - М АД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: 1. Анализ на състоянието и проектиране на общата организация на трудовата дейност; Съгласно изискванията на СБП структурата на анализа на състоянието ще съдържа най-малко: I. Въведение – в тази част ще бъде описано сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – в тази част, ще бъдат описани силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес и какви оценки на риска са разработени и внедрени в НИПИ-М АД; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част, ще бъде обосновано и описано надлежно как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в дружеството. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на работниците и служителите в дружеството; IV. Заключение
2.Mодернизация на технологичните съоръжения и процеси в сектор «Заваряване» в съществуващ цех, свързани с подобряване условията на труд; Чрез кръстосаното финансиране със средства от ЕФРР ще бъде инсталирана модерна аспирираща система в производствения цех „Метални изделия”, която да осигури пречистване на въздуха в сектор „Заваряване” от вредни частици, дим и газове. Системата ще бъде съобразена като капацитет с мащабите на сектора и замърсеността на въздуха. В същото време функционирането й ще повлия положително върху атмосферата в целия производствен цех. Без средствата от кръстосаното финансиране и монтиране на системата не могат да бъдат осигурени необходимите „физически” условия за по-добри условия на труд в дружеството и минимизиран риск от професионалните заболявания и на трудовите злополуки, както да бъдат осигурени предпоставките за разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на ЗБУТ съгласно международно утвърдени стандарти за безопасни условия на труд.
3. Закупуване на предпазни средства и специално работно облело Ще бъдат закупени по-съвременни предпазни средства и специално работно облекло за заетите в сектор „Заварки” от сега използваните, съобразно утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места в „НИПИ – М” АД. Новозакупените по-съвременни предпазни средства и специално работно облекло ще завършат осигуряването на необходимите „физически” условия за по-добри условия на труд в дружеството и минимизиран риск от професионалните заболявания и на трудовите злополуки, както и ще допринесат за осигуряване на предпоставките за разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на ЗБУТ съгласно международно утвърдени стандарти за безопасни условия на труд.
4. Разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на ЗБУТ съгласно международно утвърдениq стандарт OHSAS във връзка с модернизираните и обезопасени технологични съоръжения и процеси; Системата за управление на ЗБУТ ще бъде разработен и сертифицирана съгласно международния стандарт OHSAS 18 001 (Ocupational Health and Safety System) - британски стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд. OHSAS е предпочитан от стопанските субекти и в частност от „НИПИ – М” АД защото също така съвместим с ISO 9001 и ISO 14001 и позволява лесна интеграция, а правните и регулаторните изисквания и непрекъснатото подобрение са два от важните му аспекти. Чрез сертификацията си OHSAS 18001 мениджмънтът на „НИПИ – М” АД ще заяви категорично ангажираността на дружеството за безопасна работна среда и защита на заетите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти. Стандартът е избран и защото елементите му включват политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството. Изпълнението на дейности 1, 2 и 3 ще създадат необходимата база за успешното разработване, внедряване, и сертифициране на системата. След изпълнението на проекта „НИПИ – М” АД ще е удовлетворило в още по-голяма степен изискванията на законовите разпоредби на българските си и международни партньори по отношение на грижата за персонала и осигуряване на ЗБУТ.
5. Управление на проекта, вкл. провеждане на тръжни процедури Дейностите по изпълнението на проекта са критични за неговото правилно изпълнение и отчитане, както и за да бъдат постигнати поставените цели и набелязаните резултати. В тази връзка ще бъдат обособени следните под-дейности: 5.1 Сформиране на екип за управление – ще се състои от вече посочените членове на екипа, които имат необходимия опит в управлението, реализацията и изпълнението на проекти, съфинансирани от СФ на ЕС – инж. Димитър Петков като ръководител и Донка Бойчева като финансист на проекта. Екипът ще обсъжда на регулярни срещи на месечна база предстоящите за изпълнение дейности, възникнали проблеми и ще набелязва мерки за избягване на грешки и отклонения, ако има такива. Мерките за вътрешен мониторинг са описани в т. 5.4. от Формуляра. 5.2. Тръжни процедури – с оглед да се изберат най-подходящите изпълнители на поръчките по дейности 1, 2, 3 и 4. Първата стъпка ще бъде изготвянето на график, който да бъде съгласуван с местния офис на ДО. Следва разработването на тръжната документация от екипа на проекта за различните видове процедури, описани в т. 5.1.2 и в съответствие с ПМС 55/ 12.03. 2007г. Изпълнението на тази под-дейност ще включва следните стъпки: а) разработване на тръжни документи (покана, пояснителен документ, предварителен договор, формуляри за представяне на оферти и др.); б) Съгласуване на тръжното документация с местния офис на ДО (в случай, че се изисква според специфичните изисквания за изпълнение на схемата за безвъзмездна помощ); в) Изпращане на покани до потенциални участници в търга и получаване на поне три предложения; г) Заседание на тръжна комисия и избор на доставчици; д) Одобрение на процедурата е) Изпращане на писма до спечелилите и неспечелилите кандидати и подписване на договор с одобрените доставчици. Тръжните процедури ще се проведат още в началото на проекта, защото достатъчно големият предвиден период от време за изпълнението им ще позволи да се направи широко проучване сред потенциалните доставчици и да се подбере офертата с най-ниска цена. Ранното им провеждане ще гарантира и своевременно и в срок изпълнение на дейностите по проекта; 5.3 Отчетност - ще бъде извършвана съгласно изискванията, посочени в общите и специалните условия на договора с ДО, като отговорността за това е на екипа по проекта; 5.4. Одит – ще бъде възложен на оторизирано за това лице с необходимата правоспособност и опит. Одитът трябва да докаже законността и целесъобразността на извършените разходи съгласни хипотезите на хармонизираното българско законодателство и по специално разпоредбите на Регламент 1081/2006 и националната законодателна рамка.
6. Информиране и публичност Информираността и публичността са една от важните проектни дейности и ще бъдат изпълнение чрез: - 3 публикации в местните печатни медии; - Монтирана информационна табела на обекта, в който ще се реализират проектни дейности; - отпечатване и разпространение на 500 информационни брошури за целите, дейностите и резултатите по проекта през 10-ия месец от изпълнението му; - регулярни публикации на сайта на НИПИ – М АД при всеки завършен етап (обявяване на тръжни процедури, избор на изпълнители и т.н.); - Поставени стикери на монтираното съоръжение. Описаните действия са необходими за да популяризират проекта и възможностите за подпомагане на МСП да отговорят на изискванията на нормите за ЗБУТ, които ЕС създава. Те изпълнени според изискванията за визуализация по СБП BG 051РО001-2.3.02 „Безопасен труд”, посочени в Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”/22.07.11, съгласно които бенефициентите имат ясни задължения по отношение на дейностите за информация и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 124 520 BGN
Общ бюджет: 115 473 BGN
БФП: 115 473 BGN
Общо изплатени средства: 115 464 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 115 473 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 904 BGN
2013 0 BGN
2014 90 560 BGN
2015 0 BGN
115 464 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 98 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 168 BGN
2013 0 BGN
2014 76 976 BGN
2015 0 BGN
98 145 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 736 BGN
2013 0 BGN
2014 13 584 BGN
2015 0 BGN
17 320 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз