Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0035-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Реконстарукция на ГПСОВ гр. Благоевград, и изграждане на канализация и водопровод по бул. П.Яворов" гр. Благоевград
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 15.06.2012
Начална дата: 29.06.2012
Дата на приключване: 25.02.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Проектът „Реконструкция на ГПСОВ – гр. Благоевград и изграждане на канализация и водопровод по бул. „Пейо Яворов”, гр.Благоевград” предвижда : Настоящото инвестиционно проектно предложение предвижда реконструкция на ГПСОВ – гр. Благоевград (реконструкция на биологично стъпало) и изграждане на канализация и водопровод по бул. „Пейо Яворов” в гр. Благоевград. Конкретните социално-икономически цели се заключават в следното: - чрез реконструкцията на ГПСОВ-гр. Благоевград - да се осигури здравословна и благоприятна среда за населението на основата на устойчивото развитие; Липса на третично пречистване. Съгласно Заповед №РД-970/28.07.2003 г. р. Струма в участъка около гр. Благоевград е определена като „чувствителна зона”, от което следва необходимостта от третиране на отпадъчните води на ГПСОВ Благоевград с цел отстраняване на азота и фосфора в нормативно определените граници. Поради тази причина изграждането на съоръжения за третично пречистване (с елиминиране на азот и фосфор) е п
Дейности: Публичност
Строителство
Надзор по време на строителството
Одит
Техническа помощ
проучвания и проектиране
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 621 189 BGN
Общ бюджет: 4 380 537 BGN
БФП: 4 009 506 BGN
Общо изплатени средства: 3 983 816 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 009 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 331 059 BGN
2013 1 059 662 BGN
2014 3 300 958 BGN
2015 - 707 864 BGN
3 983 816 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 208 859 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 264 848 BGN
2013 847 730 BGN
2014 2 640 766 BGN
2015 - 566 291 BGN
3 187 053 BGN
В т.ч. Национално финансиране 800 646 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 66 212 BGN
2013 211 932 BGN
2014 660 192 BGN
2015 - 141 573 BGN
796 763 BGN
Финансиране от бенефициента 1 643 260 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води
Индикатор 2 Изградени ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз