Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0214-C0001
Номер на проект: ESF-2302-09-12005
Наименование: Повишване безопасността на труд в "Кремона-България" ЕООД
Бенефициент: "Кремона-България" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 22.06.2012
Дата на приключване: 31.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Целта на представеното проектно предложение е подобряване условията на труд в «Кремона – България» ЕООД чрез повишаване ефективността на управленските процеси, насочени към изпълнение на изискванията на законодателствата по безапосност и здраве при работа.
Дейности: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: - Въведение – представяне на съществуващото състояние и организацията на работния процес; - Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, разработени и внедрени оценки на риска във фирмата; - Обосновка и предложения за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновка и описание на прилагането и усъвършенстването на съществуващата организация на трудовата дейност; представяне на методи и инструменти за отчитане на дейността. Анализът на състоянието ще премине през три основни етапа: - Функционален анализ; - Идентифициране на критични инцидентни точки (Critical Incident Technique - CIT); - Идентифициране на основни знания и умения за заемане на определени ключови длъжности (Job Element Method - JEM) В първия етап ще бъде изготвена оценка на функционалното разпределение на длъжностите в предприятието. Тя преминава през следните етапи – идентифициране на длъжностите в предприятието; описание на отговорностите и задълженията, към всяка длъжност. Прилагането на CIT има за цел да оцени необходимата квалификация на работещия, така че да се минимизират рисковете при изпълнение на съответната длъжност. Анализът ще се изготви на базата на функционалния анализ и оценките на риска разработени и въведени в предприятието. JEM има за цел да опише всички необходими знания и умения, които трябва да притежава работещия, за да изпълнява съответната длъжност. Методът се прилага на базата на направения функционален анализ и задължителните минимални изисквания към съответната длъжност/ професия, когато е приложимо. Методите за събиране на данни, които ще бъдат използвани са: интервюта, експертни оценки; регистрирани данни за работниците и директни наблюдения. Въз основа на цялостния анализ ще бъдат очертани силните и слабите страни на структурата на организационната дейност и разработени и въведени в предприятието оценки на риска. Проектирането на организацията на трудовата дейност може да се извърши по два основни метода: организационна структура и потоци на работа. В първия случай се разработва органограма на структурата на предприятието, докато във втория случай се разработва структурата от гледна точка на изпълнението на различни процеси. За постигане на оптимални резултати може да се използва комбинация от двата метода, които взаимно се допълват и описват организационната структура както общо така и по отделни елементи в най-пълна степен. Проектирането на организацията на трудовата дейност ще се разработи като комбинация от двата метода, като се опише оптималната и реалната структура и се направи проекция на реалната структура така, че да се доближи в максимална степен до оптималната. В рамките на анализа и за целите на осигуряване спазването на хоризонталните принципи, а именно принципа за устойчиво развитие ще бъде направено проучване за наличието на процедури и практическото им прилагане и постигани резултати по отношение опазването на околната среда от вредни въздействия на използваните в технологичния процес материали и суровини, както и ефективно използване на основния материал за производство на продуктите – дървен материал. Ще бъдат проучени въздействието и възможностите за разпространение и мултиплициране в организацията на труда на действия, включени в принципа за устойчиво развитие.
Закупуване и монтаж на съоръжения за модернизация и обезопасяване на съществуващите технологични процеси по обезпрашаване и шлайфане на продукти (китари и цигулки) Доставка и монтаж на работно оборудване. Планираното обезопасяване и модернизиране на работното оборудване ще отговори на директните нужди на работещите в следните участъци: - монтиране на 5 маси с вентилационна система за шлайфане – участък Шлайфане грунд и лак на китара/цигулка; - монтиране на 2 кабини за издухване на прах – 1 в участък Шлайфане и полиране на китара и 1 в участък Шлайфане грунд и лак на китара/цигулка. Основните технически характеристики на оборудването е представено в приложената Техническа спецификация. С оглед спазване на принципите за устойчиво развитие и съгласно Указанията за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на ОП РЧР, при подготовката на тръжната документация за избор на доставчик ще бъдат използвани критерии, включващи икономични критерии по отношение на потребление на енергия и др.
Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Закупуване и доставка на лични предпазни средства и специализирано работно облекло по приложен списък, съгласно утвърдения списък. Извършената оценка на риска показва необходимост от лични предпазни средства и специализирано работно облекло за значителен брой работни места. Подмяната и закупуването на нови предпазни средства и специално работно облекло произтича и от срока на износване на специфичните видове средства и облекло, който варира за различните артикули между 1 година, 1 месец, 1 седмица и 3 до 4 дни. Данни за срока на износване на всеки от артикулите са представени в приложената таблица. Съгласно представената в т. 4.4. обосновка на нуждите на целевата група е предвидено закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло като резерв на склад за новопостъпили работници (съгласно предписание на ГИГ), както и лични предпазни средства, предназначени за външни посетители. Предвидените количества ще осигурят безопасни и здравословни условия на труд за едногодишен период.
Разработване на стандарт за безопасност при приемане на външни посетители, включващи посещения в технологични участъци Спецификата и уникалността на продукцията на „Кремона – България” ЕООД предизвикват нарастващ интерес сред външни посетители за разглеждане и запознаване с процеса на производство на струнни музикални инструменти. Гарантирането на безопасността на външните посетители изисква както осигуряване на лични предпазни средства, така и изработването на стандарт за безопасност при посещенията – определяне на посетителски маршрути, поведение на посетителите, поведение на работниците и служителите.
Обучение на служители за безопасна работа с нововъведеното работно оборудване и съгласно установените нужди в изготвения анализ за организация на трудовата дейност Планираните обучения за безопасност и работа с новоинсталираното оборудване са насочени към работниците в двата цитирани технологични участъка или 24 човека, а общите обучения, свързани с дейностите по пожаробезопасност са насочени към целия персонал на „Кремона – България” ЕООД. В планираните обучения, насочени към целия персонал на кандидата ще бъде предвиден модул, свързан с опазване на околната среда и повишаване знанието и мотивацията на персонала в тази сфера. Този модул отговаря в голяма степен на спецификата на дейност на предприятието предвид използваните основни суровини, чието оптимално използване би ограничило вредите върху околната среда, както и предвид използването на вредни вещества и субстанции, които биха оказали вредно влияние върху човешкото здраве и околната среда в случай на недобро управление на работата с тях. Включването в обученията на подобен модул ще допринесе за осъществяване на дейности, подкрепящи устойчивото развитие в екологичен аспект – свеждане до минимум на неблагоприятните ефекти от човешката дейност и използване на природните ресурси по начин, който гарантира тяхното последващо самовъзстановяване. Обученията ще допринесат за осъвременяване на работния процес и ще бъдат основани на установените нужди. Продължителността на обученията ще е не по-малко от 45 учебни часа.
Информация и публичност - Провеждане на две пресконференции в гр. Казанлък – стартираща и заключителна за представяне съответно на целите и обхвата на проекта и за постигнатите резултати от неговото изпълнение; - Изработка на брошури за представяне съответно на целите и обхвата на проекта и за постигнатите резултати от неговото изпълнение – общо 5000 броя, пълноцветен печат, формат А4, двустранно; - Изработка на плакат, представящ проекта – 100 броя; - Публикуване на 4 прессъобщения, представящи проекта – 2 в местни печатни издания и 2 в регионални печатни издания; - Банер на стойка за брандиране на залите за обучение – 2 броя - Изработка на интернет банер, който ще бъде публикуван на интернет страницата на „Кремона – България” ЕООД.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 186 045 BGN
Общ бюджет: 155 114 BGN
БФП: 155 114 BGN
Общо изплатени средства: 149 137 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 155 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 209 BGN
2013 108 848 BGN
2014 3 080 BGN
2015 0 BGN
149 137 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 847 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 628 BGN
2013 92 520 BGN
2014 2 618 BGN
2015 0 BGN
126 766 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 581 BGN
2013 16 327 BGN
2014 462 BGN
2015 0 BGN
22 370 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз