Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0247-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-02003
Наименование: Усъвършенствуване организацията на трудовата дейност и подобряване безопасността на трудовите процеси в "Бургасбус" ЕООД чрез покриване изискванията за придобиване на стандарт за безопасност на труда
Бенефициент: БУРГАСБУС ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 22.06.2012
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да допринесе за подобряване условията на труд в предприятието, като същевременно се приложи нов подход в организацията на трудовите процеси в съответствие с нормативните изисквания на законодателството по безопасност и здраве при работа. Проектът ще допринесе за адаптиране на управленските процеси в предприятието към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на ръководен екип на проекта и разпределение на отговорностите В екипа по управлението и организацията на дейностите по проекта ще вземат участие четирима служители - ръководител, специалист по обществени поръчки, счетоводител и координатор. На първото заседание на екипа ще се разпределят конкретните отговорности и ще се планира организацията на дейностите по проекта. На това заседание ще се приеме вътрешен Правилник за дейността по проекта, където ще бъдат разписани точно задълженията и отговорностите на всеки член на екипа.
Дейност 2: Анализ на настоящото състояние и проектиране организацията на трудовата дейност-подготовка Описание на дейността: Проектът предвижда изпълнението на дейността на два етапа: Етап I: Избор на изпълнител за изготвяне на Анализа С цел максимална прозрачност при разходването на средствата, изборът на изпълнител по настоящия етап ще се извърши по реда на ЗОП/НВМОП. При изготвяне на документацията по търга ще се спазят всички изисквания на законодателството в областта на обществените поръчки. Етап II: Изготвяне на Анализа. На избрания изпълнител ще се възложи изготването на Анализ на настоящото състояние и проектиране организацията на трудовата дейност в “БУРГАСБУС” ЕООД. Анализът изисква пълно описание на трудовите процеси в дружеството по длъжности и трудови операции и очертаване на рисковите моменти. В дружеството има значителен брой длъжности от всички 9 класа персонал – 77 длъжности, което определя сложността и значителния обем на анализа. При изготвянето на анализа ще се използуват показателите от измерените рискови фактори в Оценката на риска, изготвена от Службата по трудова медицина “Ел Масри”. На тази база ще се изготви проект за бъдещата организация на труда с оглед рационализиране на процесите и подобряване безопасността на труда. При проектиране на бъдещата организация на труда ще се вземат предвид Препоръките за намаляване и ограничаване на професионалните рискове и подобряване условията на труд, изготвени от Службата по трудова медицина. Обосновка на дейността: Анализът на организацията на труда към настоящия момент е основополагащ за вземане на решение за евентуални коригиращи действия.
Дейност 3: Разработване и внедряване на ISO 18 001:2007 (OHSAS)-подготовка Описание на дейността: Проектът предвижда изпълнението на дейността на два етапа: Етап I: Избор на изпълнител за разработване и внедряване на ISO 18 001:2007 (OHSAS). Проектното предложение предвижда изборът на изпълнител по тази дейност да се възложи на Изпълнител по реда на чл. 2 ал.2 от НВМОП. Това ще гарантира безпристрастност и прозрачност при разходването на средства от европейските фондове. Етап ІІ: Разработване и внедряване на ISO 18 001:2007 (OHSAS) Чрез тази дейност най-напред ще се идентифицират опасностите за здравето на персонала в гаражна служба, пункт за предпътни технически прегледи и автомивка, ще се дефинират политиките и целите по здравословни и безопасни условия на труд. Ще се въведат и поддържат мероприятия за осигуряване на ефективен контрол и последващи действия на местата, където се изисква контрол на производствени рискове. Ще се извърши окачествяване и мониторинг на постиженията по отношение на ЗБУТ. Функциите и задълженията на „Бургасбус” ЕООД по управление на риска ще се определят в:  Политика и цели по управление;  Наръчник по управление на система за безопасност на труда по стандарт ISO 18 001:2007 (OHSAS)  Планове и Програми по управление на здравословни и безопасни условия на труд;  Организационна структура, длъжностните характеристики и Правилника за вътрешния трудов ред;  Вътрешни правила и другите външни нормативни актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;  Вътрешна система за контрол. Обосновка на дейността: За изграждането на система за контрол и управление на риска е необходимо изпълнение на задължителни по процедурата етапи на планиране, създаване на правила за управление на системата, проверка и евентуални стъпки за подобряването й.
Дейност 4: Процедура по сертифициране на ISO 18 001:2007 (OHSAS)-подготовка Описание на дейността: Проектът предвижда изпълнението на дейността на два етапа: Етап I: Избор на изпълнител на процедурата по сертифицирне. С цел максимална прозрачност при разходването на средствата, изборът на изпълнител по настоящия етап ще се извърши по реда на чл. 2 ал.2 от НВМОП. При изготвяне на документацията по търга ще се спазят всички изисквания на законодателството в областта на обществените поръчки. Етап ІІ: Процедура по сертифициране Подетапите по тази дейност са: - провеждане на предварителен одит за оценка качеството на изградената и внедрена система, констатиране на евентуални несъответствия по стандарта и даване на препоръки за отстраняването им; - провеждане на одит I фаза (предсертификационен одит) за преглед на документацията по изградената и внедрена система; - провеждане на сертификационен одит (същински одит) за цялостна проверка на системата и на отстраняването на констатирани в предишните одити несъответствия; - издаване на сертификат при успешно приключили одити; Обосновка на дейността: За доказване съответствието на внедрената система за управление на безопастост на труда с изискванията на стандарт ISO 18 001:2007 (OHSAS) се извършват задължителни процедури по одит и сертификация
Дейност 5: Текущ ремонт на електрическата инсталация в сервизни халета-подготовка Описание на дейността: Проектът предвижда изпълнението на тази дейност на два етапа: Етап І: Избор на изпълнител на текущия ремонт. Проектното предложение предвижда изборът на изпълнител по тази дейност да се възложи на Изпълнител по реда на чл. 2 ал.2 от НВМОП. Това ще гарантира безпристрастност и прозрачност при разходването на средства от европейските фондове Етап ІІ: Текущ ремонт на осветителната система в сервизното хале и каналите за ремонт. Избраният изпълнител по дейността ще извърши текущ ремонт на осветителната инсталация в автосервиз „Текущ ремонт”, Сервизно хале за ремонт на скоростни кутии и двигатели и Бояджийно хале, които са напълно амортизирани. Новите осветителни тела ще бъдат енергоспестяващи и ще заменят използуваните до сега лампи с нажежаеми жички. В тази връзка ще се извърши и подмяна на компрометираната част от електрическата инсталация и замяна на съществуващите електрически табла, които са повредени и пожароопасни. Подмяната на електрическите табла ще бъде за сметка на дружеството. Обосновка на дейността: На основание замерване по Протокол за контрол на осветление №.486-0/27,10,2011 г. в сервизно хале на Кандидата и издаден Сертификат за контрол №486/28,10,2011 на орган за контрол от вид С е констатирано несъответствие с хигиенните норми. С оглед намаляване неблагоприятното въздействие на осветеността на работното място са издадени препоръки от Служба по трудова медицина “Ел Масри” за увеличаване броя на осветителните тела и подмяна на нефункциониращите такива. (Приложен снимков материал) В тази връзка е изготвен анализ от енергетика на дружеството за необходимостта от ремонтни дейности по ел.инсталацията и предложение за конкретните видове ремонти.
Дейност 6: Наблюдение и вътрешна оценка на дейностите В дейностите по контрол и наблюдение изпълнението на проекта ще вземат участие четирима служители - ръководител, специалист по обществени поръчки, счетоводител и координатор. Текущо ще се проверяват процедурите за избор на изпълнител на съответните видове дейности. Ще се контролира изпълнението на договорите с избраните изпълнители по проекта. Ще се вземат мерки за проверка на постъпили жалби и сигнали. На базата на дефинираните отговорности в Правилника за дейността по проекта ще се извършва текущ контрол и предприемат необходимите коригиращи действия с цел успешно приключване на плана за действие.
Дейност 7: Дейности по информация и публичност Описание на дейността: За осигуряване на информация и публичност в периода на реализация на настоящия проект се предвижда да се проведат разнообразни дейности. Ще се проведат 3 пресконференции – встъпителна, междинна (при придобиване на сертификат по ISO 18 001:2007 (OHSAS) ) и заключителна. За оповестяването и популяризирането на проекта ще се поставят 2 бр. рекламни табла/билборд и 5 бр. информационни табели за проекта в това число на сервизно хале, където ще се извърши текущ ремонт на осветителната инсталация. Също така информация за изпълнение на проекта ще се публикува на интернет-страницата на дружеството. Изборът на изпълнители на дейността ще се извърши чрез събиране на най-малко 3 оферти и възлагане на икономически най-изгодната. При изпълнението на всички дейности за информация и публичност ще се наблегне на ролята на Европейския социален фонд и на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Всички резултати от проекта ще бъдат обобщени и публикувани на интернет страницата на “БУРГАСБУС” ЕООД Обосновка на дейността: Дейността е необходима за осигуряване на информация сред лицата, включени в проекта, местната общност и медиите с цел ангажиране на обществения интерес и привличане на съмишленици. Реализацията на дейността ще гарантира и публичността при разходване на средствата от ЕС при спазване на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1828/2006 на Комисията за визуализация.
Дейност 8: Изготвяне на заключителен отчет за изпълнението на проекта. Описание на дейността: В хода на дейността ще се събират документи и материали, доказващи напредъка и изпълнение на дейностите по проекта (договори, фактури, декларации, протоколи, заповеди, снимки, удостоверения, анкетни карти и други). В резултат ще се изготвят окончателни отчети - технически и финансови отчети, съгласно договора за финансиране. Обосновка на дейността: Необходимостта от настоящата дейност се определя от нуждата от систематизиране и обобщаване на резултатите от реализацията на проекта, както и от нуждата от контрол на разходването на средствата.
Дейност 2: Анализ на настоящото състояние и проектиране органицазията натрудовата дейност - изпълнение Описание на дейността: Проектът предвижда изпълнението на дейността на два етапа: Етап I: Избор на изпълнител за изготвяне на Анализа С цел максимална прозрачност при разходването на средствата, изборът на изпълнител по настоящия етап ще се извърши по реда на ЗОП/НВМОП. При изготвяне на документацията по търга ще се спазят всички изисквания на законодателството в областта на обществените поръчки. Етап II: Изготвяне на Анализа. На избрания изпълнител ще се възложи изготването на Анализ на настоящото състояние и проектиране организацията на трудовата дейност в “БУРГАСБУС” ЕООД. Анализът изисква пълно описание на трудовите процеси в дружеството по длъжности и трудови операции и очертаване на рисковите моменти. В дружеството има значителен брой длъжности от всички 9 класа персонал – 77 длъжности, което определя сложността и значителния обем на анализа. При изготвянето на анализа ще се използуват показателите от измерените рискови фактори в Оценката на риска, изготвена от Службата по трудова медицина “Ел Масри”. На тази база ще се изготви проект за бъдещата организация на труда с оглед рационализиране на процесите и подобряване безопасността на труда. При проектиране на бъдещата организация на труда ще се вземат предвид Препоръките за намаляване и ограничаване на професионалните рискове и подобряване условията на труд, изготвени от Службата по трудова медицина. Обосновка на дейността: Анализът на организацията на труда към настоящия момент е основополагащ за вземане на решение за евентуални коригиращи действия.
Дейност 3: Разработване и внедряване на ISO 18 001:2007(OHSAS)- Изпълнение Описание на дейността: Проектът предвижда изпълнението на дейността на два етапа: Етап I: Избор на изпълнител за разработване и внедряване на ISO 18 001:2007 (OHSAS). Проектното предложение предвижда изборът на изпълнител по тази дейност да се възложи на Изпълнител по реда на чл. 2 ал.2 от НВМОП. Това ще гарантира безпристрастност и прозрачност при разходването на средства от европейските фондове. Етап ІІ: Разработване и внедряване на ISO 18 001:2007 (OHSAS) Чрез тази дейност най-напред ще се идентифицират опасностите за здравето на персонала в гаражна служба, пункт за предпътни технически прегледи и автомивка, ще се дефинират политиките и целите по здравословни и безопасни условия на труд. Ще се въведат и поддържат мероприятия за осигуряване на ефективен контрол и последващи действия на местата, където се изисква контрол на производствени рискове. Ще се извърши окачествяване и мониторинг на постиженията по отношение на ЗБУТ. Функциите и задълженията на „Бургасбус” ЕООД по управление на риска ще се определят в:  Политика и цели по управление;  Наръчник по управление на система за безопасност на труда по стандарт ISO 18 001:2007 (OHSAS)  Планове и Програми по управление на здравословни и безопасни условия на труд;  Организационна структура, длъжностните характеристики и Правилника за вътрешния трудов ред;  Вътрешни правила и другите външни нормативни актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;  Вътрешна система за контрол. Обосновка на дейността: За изграждането на система за контрол и управление на риска е необходимо изпълнение на задължителни по процедурата етапи на планиране, създаване на правила за управление на системата, проверка и евентуални стъпки за подобряването й.
Дейност 4: Процедура по сертифициране на ISO 18 001:2007(OHSAS)- изпълнение Описание на дейността: Проектът предвижда изпълнението на дейността на два етапа: Етап I: Избор на изпълнител на процедурата по сертифицирне. С цел максимална прозрачност при разходването на средствата, изборът на изпълнител по настоящия етап ще се извърши по реда на чл. 2 ал.2 от НВМОП. При изготвяне на документацията по търга ще се спазят всички изисквания на законодателството в областта на обществените поръчки. Етап ІІ: Процедура по сертифициране Подетапите по тази дейност са: - провеждане на предварителен одит за оценка качеството на изградената и внедрена система, констатиране на евентуални несъответствия по стандарта и даване на препоръки за отстраняването им; - провеждане на одит I фаза (предсертификационен одит) за преглед на документацията по изградената и внедрена система; - провеждане на сертификационен одит (същински одит) за цялостна проверка на системата и на отстраняването на констатирани в предишните одити несъответствия; - издаване на сертификат при успешно приключили одити; Обосновка на дейността: За доказване съответствието на внедрената система за управление на безопастост на труда с изискванията на стандарт ISO 18 001:2007 (OHSAS) се извършват задължителни процедури по одит и сертификация
Дейност 5: Текущ ремонт на електрическата инсталация в сервизни халета-изпълнение Описание на дейността: Проектът предвижда изпълнението на тази дейност на два етапа: Етап І: Избор на изпълнител на текущия ремонт. Проектното предложение предвижда изборът на изпълнител по тази дейност да се възложи на Изпълнител по реда на чл. 2 ал.2 от НВМОП. Това ще гарантира безпристрастност и прозрачност при разходването на средства от европейските фондове Етап ІІ: Текущ ремонт на осветителната система в сервизното хале и каналите за ремонт. Избраният изпълнител по дейността ще извърши текущ ремонт на осветителната инсталация в автосервиз „Текущ ремонт”, Сервизно хале за ремонт на скоростни кутии и двигатели и Бояджийно хале, които са напълно амортизирани. Новите осветителни тела ще бъдат енергоспестяващи и ще заменят използуваните до сега лампи с нажежаеми жички. В тази връзка ще се извърши и подмяна на компрометираната част от електрическата инсталация и замяна на съществуващите електрически табла, които са повредени и пожароопасни. Подмяната на електрическите табла ще бъде за сметка на дружеството. Обосновка на дейността: На основание замерване по Протокол за контрол на осветление №.486-0/27,10,2011 г. в сервизно хале на Кандидата и издаден Сертификат за контрол №486/28,10,2011 на орган за контрол от вид С е констатирано несъответствие с хигиенните норми. С оглед намаляване неблагоприятното въздействие на осветеността на работното място са издадени препоръки от Служба по трудова медицина “Ел Масри” за увеличаване броя на осветителните тела и подмяна на нефункциониращите такива. (Приложен снимков материал) В тази връзка е изготвен анализ от енергетика на дружеството за необходимостта от ремонтни дейности по ел.инсталацията и предложение за конкретните видове ремонти.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 107 852 BGN
Общ бюджет: 96 240 BGN
БФП: 76 992 BGN
Общо изплатени средства: 76 987 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 256 BGN
2013 0 BGN
2014 59 731 BGN
2015 0 BGN
76 987 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 668 BGN
2013 0 BGN
2014 50 771 BGN
2015 0 BGN
65 439 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 588 BGN
2013 0 BGN
2014 8 960 BGN
2015 0 BGN
11 548 BGN
Финансиране от бенефициента 21 570 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз