Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0015-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/063-01
Наименование: Почистване и укрепване на коритото на река Стрелченска Луда Яна в участъка от съществуващ мост на бул. "Руски" на км. 0+000 до км. 0+220 в град Стрелча
Бенефициент: Община Стрелча
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 14.06.2012
Дата на приключване: 14.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Стрелча
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е създаване на предпоставки за устойчив дългосрочен модел на развитие в община Стрелча чрез изграждане и укрепване на съответната инфраструктура – дребномащабни съоръжения, насочени към намаляване на риска от неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда, както и опазване целостта на обществените и частни инфраструктурни обекти на територията на общината и ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението. Oбщата цел на проекта съответства на приоритетите на схемата за БФП, Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции" и оперативна програма „Регионално развитие, както и на общинските, регионални, национални и европейски стратегии за устойчиво регионално развитие.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Подготовка на техническите задания, тръжните процедури и договорите
Дейност 3 Тръжни процедури и подписване на договори
Дейност 4 Стр.конструктивна – подготвителни мероприятия.
Дейност 5 Строително-конструктивна – основни мероприятия по изграждане на стена
Дейност 6 Публикации и пресконференции
Дейност 7 Изработване информационни материали за проекта
Дейност 8 Управление и отчитане на проекта
Дейност 9 Строителен надзор – осъществяване на надзор съгласно ЗУТ.
Дейност 10 Авторски надзор от страна на проектантите
Дейност 11 Одит на проекта от експерт-счетоводител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 979 000 BGN
Общ бюджет: 902 263 BGN
БФП: 902 263 BGN
Общо изплатени средства: 857 150 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 902 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 579 658 BGN
2014 0 BGN
2015 277 492 BGN
857 150 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 766 923 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 518 641 BGN
2014 0 BGN
2015 248 282 BGN
766 923 BGN
В т.ч. Национално финансиране 135 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 61 017 BGN
2014 0 BGN
2015 29 210 BGN
90 226 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз