Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/064
Наименование: Корекционни мероприятия на дере за отвеждане на повърхностни води до вакационно селище село Лозенец, община Царево
Бенефициент: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 27.06.2012
Дата на приключване: 27.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Царево
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е да се подобри качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяването на рискове от наводнения, на жителите на Община Царево, чрез осъществяване на мероприятия за предотвъртяване на наводнения върху обект в село Лозенец. Проектът ще подпомогне местното развитие и ще повиши конкурентоспособността и привлекателността не само на Община Царево, но и на региона като цяло. Настоящия проект има за цел да подобри техническата инфраструктура на територията на Община Царево за защита на населението от наводнения. С настоящето проектно предложение се предвижда да се извършат следните инвестиции: „Корекционни мероприятия на дере за отвеждане на повърхностни води до ваканционно селище с. Лозенец, Община Царево”
Дейности: дейност 1 (Подготовка за изпълнение на проекта)
дейност 2 (Изготвяне на тръжна документация и провеждане на обществени поръчки)
дейност 3 (Строителство)
дейност 4 (Строителен надзор)
дейност 5 (Авторски надзор)
дейност 6 (Одит на проекта)
дейност 7 (Управление на проекта)
дейност 8 (Приемане на инвестицията и въвеждане на обекта в експлоатация)
дейност 9 (Отчитане на проекта пред ОПРР и получаване на субсидията)
дейност 10 (Информираност и публичност на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 985 629 BGN
Общ бюджет: 945 206 BGN
БФП: 945 206 BGN
Общо изплатени средства: 897 945 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 945 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 327 722 BGN
2014 212 588 BGN
2015 357 636 BGN
897 945 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 803 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 293 225 BGN
2014 190 211 BGN
2015 319 990 BGN
803 425 BGN
В т.ч. Национално финансиране 141 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 497 BGN
2014 22 378 BGN
2015 37 646 BGN
94 521 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз