Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0021-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-20-62
Наименование: "Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина"
Бенефициент: Община Бяла Слатина
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 01.06.2012
Начална дата: 26.06.2012
Дата на приключване: 17.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Бяла Слатина
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е подобряване качеството на услугите във ВиК сектора на територията на гр. Бяла Слатина, на която ще се реализира проекта, повишаване конкурентоспособността на региона за инвестиции и подобряване на качеството на живот на населението. Специфичните цели на проекта са свързани с: • Подобряване на качеството на околната среда на територията на гр. Бяла Слатина, в резултат на въвеждането на пречистване на битовите отпадъчни води; • Подобряване на жизнената среда на територията на гр. Бяла Слатина, в резултат на частичното подобряване на канализационна мрежа, ремонт водопроводна и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води; • Подобряване на здравето на населението на територията на гр. Бяла Слатина, посредством въвеждане на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води; • Създаване на нови работни места по време на изпълнението на проекта; • Създаване на нови работни места, в резултат на изпълнението на пр
Дейности: Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Основни елементи на пречиствателната станция за отпадъчни води Помпена станция за отпадъчните води от канализационната система; Винтова решетка; Аериран пясъко и мазнинозадържател; Биобасейн с нитрификация и денитрификация; Хоризонтален вторичен утаител; Установка за подаване на железни соли за отстраняване на фосфора; Радиален утайкоуплътнител; Аеробен стабилизатор за уплътнени утайки; Станция за обезводняване на утайката чрез лентова филтърпреса Инсталация за допълнително стабилизиране и обеззаразяване на утайката с вар; Компресорно отделение; Устройство за измерване на пречистената вода; Устройство за обеззаразяване на пречистената вода с UV лампа.
Дейност 6: Одит Общината ще проведе процедура по ЗОП за избор на одитор на проекта. Одиторът ще бъде назначен преди подаванета на искане за средства по проекта. Изпълнителят следва да бъде ангажиран от избора му до приключване процедурите по отчитане на проекта. Избраният изпълнител следва да осъществява текущ одит и мониторинг на проекта и ще представя на МЗ към исканията за средства междинен одитен доклад с одитно мнение за: - законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на ОП за строителство, стр. надзор и одит на проекта и ОП, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2, т. 22 б от ЗОП; - осчетоводяване на разходите, включени в искането за средства в сч. система на бенефициента. Към окончателното искане за плащане, Общината ще представи окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно насоките за извършване на одит, публикувани на сайта на МОСВ.
Дейност 1: Проучване и проектиране Поддейност 1.1. Към настоящия момент състоянието във връзка с подготовката за изпълнение на инвестиционен проект „Интегриран проект за водния сектор на гр. Бяла Слатина” е, както следва: Осъществен е преглед на съществуващата документация и обследване на целия воден цикъл на гр. Бяла Слатина вкл. Събиране на данни за консуматорите, събиране на картен материал от общината, ВиК, поддържаща фирма, пробовземане от канализация и водоизточници, химическа лаборатория, обследване на място ВиК мрежата, водоизточниците и съоръженията; Изработена е 25 годишна инвестиционна програма за водния цикъл на гр. Бяла Слатина; Осъществен е анализ на социалната поносимост; Осъществен е избор на инвестиционни компоненти; Осъществено прединвестиционно проучване за всички одобрени инвестиционни компоненти, които ще бъдат предложени за финансиране по ОПОС; Осъществени геоложки, геодезически, хидрогеоложки и хидроложки проучвания; Осъществена анализ на алтернативите заедно с количествено-стойностни сметки по окрупнени показатели; Разработен е план за управление на утайките; Изработена е документация за провеждане на обществени поръчки; Изготвени идейни проекти за всички одобрени алтернативи. Поддейност 1.2. След сключване на договор за финансиране по ОПОС се предвижда да се осъществи: Работен проект за ПСОВ, вкл. отвеждащ колектор; Работен проект за довеждащ електропровод; Работен проект за канализационна мрежа за участъците, които ще се изградят или реконструират в краткосрочен период и работни проекти за водопроводи и довеждащ колектор до ПСОВ.
Дейност 2: Закупуване на земи / недвижими имоти Инвестиционните дейности, предвидени в рамките на проект „Интегриран проект за водния сектор на гр. Бяла Слатина ” ще се изпълняват на територията на гр. Бяла Слатина. По отношение на терена, на които ще бъде изграждена бъдещата пречиствателна станция – тази дейност е неприложима, тъй като теренът е общинска собственост. Определени са и терените, през които ще преминава довеждащaта инфраструктура и терена, върху който ще се изгради ПСОВ. В близост до площадката на ПСОВ и в радиуса на хигиенно-защитната зона от 300 м по Наредба № 7 около ПСОВ няма съществуващи жилищни сгради и предприятия от хранително-вуксовата промишленост. (Решение № КЗЗ-8/29.11.2006 г. на МЗГ за промяна предназначението на земята, утвърждаване на площадка и трасе на довеждащ колектор). В приложение са представени документи (договори за учредени срвитутни права и заповеди на кмета на община Бяла Слатина), удостоверяващи учредяването на сервитутни права за изграждане на довеждащата инфраструктура (довеждащ водопровод, довеждащ колектор и външно ел. захранване) по силата на чл. 193 от ЗУТ, за терените частна собственост, през които е предвидено преминаването и полагането на довеждаща и отвеждаща инфраструктура. Осъщесвените дейности по учредяване на сервитутни права за довеждащата и отвеждащата инфраструктура до ПСОВ са в съответствие с чл. 8 от ПМС 249/2007.
Дейност 7: Надзор по време на строителство Поддейност 7.1. Строителен надзор - Независимият строителен надзор в проектирането ще се упражнява в следния обхват: спазване на изискванията на нормативните актове за проучване, проектиране и строителство; пълнота и структурно съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания, а когато изчисленията са извършени с помощта на софтуерен продукт - проверяват се пълнотата и правилността на подадените входни данни; съответствие на проекта с предвижданията на общите и подробните градоустройствени планове; съответствие на проекта с екологичните, хигиенните, противопожарните и специфичните изисквания към проектите; съгласуване на проекта с всички специализирани контролни органи; съгласуваност между отделните части на проекта и изпълнението му; топлотехнически изчисления, осигуряващи топлосъхранение и икономия на енергия; правилно проектиране и изпълнение на инсталации и инженерни системи; безопасност на труда по време на строителството чрез работен проект за изпълнение на строителството; пълнота на проектната документация и осъществяването на строителството. Лицето, упражняващо независим строителен надзор в проектирането ще има право: да изисква и да получава разяснения от изпълнителите на проучвателните и проектните работи; да изисква и да ползва всички необходими материали за проверка на обосноваността на проектното решение, за правилността и пълнотата на изчисленията; да връща за отстраняване на допуснати грешки от изпълнителите на проучвателните, проектните и строителните работи, когато не са спазени изискванията на нормативните актове по проектирането или има допуснати грешки и непълноти в изчисленията и изпълнението. Лицето, упражняващо независим строителен надзор ще подписва и подпечатва всички части на проекта и изпълнението му и ще представи доклад пред одобряващия орган относно спазване на изискванията за безопасност на проекта, предвидени в чл.42, ал.1 от Закона за териториално и селищно устройство. Поддейност 7.2. Авторски надзор - Проектантът на строежа ще упражнява авторски надзор в строителството от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обекта. Проектантът на строежа ще присъства при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството и ако установи точното изпълнение на проекта, ще подписва при покана от Община Бяла Слатина. Проектантът ще наблюдава изпълнението на строежа и ще съгласува с лицето упражняващо строителен надзор евентуални промени в проекта.
Дейност 3: Строително-монтажни работи В резултат на изпълнението на настоящия инвестиционен проект се очаква да бъдат изградени следните обекти по поддейности, както следва: Поддейност 3.1. Изграждане на ПСОВ , вкл. отвеждащ колектор за 12,743 екв. жители; Поддейност 3.2. Изграждане на довеждащ път до ПСОВ с дължина 1,062 м, широчина на асфалтовото покритие 3.5 м и два банкета по 1.25 м; Поддейност 3.3. Изграждане на довеждащ електропровод до ПСОВ (вкл. и трафопост) – външно ел. захранване 20 kV с обща дължина 1,417 м; Поддейност 3.4. Изграждане на водопровод до ПСОВ с дължина 828.5 м; Поддейност 3.5. Реконструкция на водопроводни клонове по трасето на канализационни, които са предвидени за подмяна (вкл. СВО) с дължина 9,382 м и 485 бр. СВО; Поддейност 3.6. Изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ с дължина 2,035 м, включително отливни канали; Поддейност 3.7. Реконструкция на канализационни клонове, които компрометират експлоатацията на ПСОВ (вкл. СКО) с дължина 10,11 м и 470 бр. СКО, включително отливни канали; Поддейност 3.8. Възстановяване на пътната настилка по улиците, по които ще се изграждат нови или ще се подменят стари канализационни клонове и ще се реконстриурат водопроводи с дължина 9,382 м.
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта: С оглед ефективното и качествено изпълнение на настоящия инвестиционен проект и осигуряване на ясно разделение на задачите, по изграждане на канализация, пречиствателна станция за отпадни води, ремонт на водоподаващите тръби и задачите, свързани с провеждането на обществени поръчки, верификации, осчетоводяване и разплащания, мониторинг и докладване, осигуряване на информация и публичност и оценка, ще бъде сформирано звено за изпълнение на проекта. В ЗИП е предвидено да бъде назначен и представител на асоциирания партньор за времето на изпълнение на проекта. ЗИП е предвидено да бъде подпомогнато от външна техническа помощ, която ще бъде възложена по реда на ЗОП, като няма да се допусне припокриване на задачите, отговорностите и задълженията между назначените служители от общината и изпълнителя по договора за техническа помощ на ЗИП. ЗИП ще се състои от: Ръководител проект (външен експерт); координатор, счетоводител, експерт нередности и юрист (служители на общината), представител на асоциирания партньор и от външна техническа помощ. 5.2 Публичност: Във връзка с осигуряването на информация и публичност по отношение на настоящия проект, община Бяла Слатина в качеството си на бенефициент ще възложи по съответния ред предприемането на необходимите мерки за ефективно информиране на обществото в сътрудничество с междинното звено (МЗ) на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Конкретните дейности, които община Бяла Слатина, чрез наетия по съответния ред за целта консултант, планира да предприеме във връзка с осигуряване на информация и публичност за настоящия проект са, както следва: Организиране на публични събития – пресконференции – 5 броя; Организиране на 2 официални церемонии; Поставяне на 2 рекламни билбордове по време на изпълнението на проекта, които след неговото приключване ще бъдат заменени с постоянни обяснителни табели, в рамките на 1 седмица след отстраняването на билбордовете, съобразно изискванията, произтичащи от Регламент на Съвета 1083/2006 и Регламент на Комисията 1828/2006; Поставяне на 6 информационни табели за проекта в подходящи помещения в сградата на община Бяла Слатина; Отпечатване на 2 вида информационни печатни материали (брошури / листовки / информационни бюлетини); Осигуряване на информационни стикери, които ще бъдат поставени върху техниката и оборудването, предназначено за постоянно инсталиране във връзка с изпълнението на проекта и резултатите от него; Публикуване на актуална информация във връзка с настоящия проект на интернет страницата на община Бяла Слатина.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 026 415 BGN
Общ бюджет: 17 337 634 BGN
БФП: 16 718 740 BGN
Общо изплатени средства: 17 388 982 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 718 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 912 973 BGN
2014 4 548 518 BGN
2015 - 3 072 509 BGN
17 388 982 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 383 983 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 730 378 BGN
2014 3 638 815 BGN
2015 - 2 458 008 BGN
13 911 186 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 334 757 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 182 595 BGN
2014 909 704 BGN
2015 - 614 502 BGN
3 477 796 BGN
Финансиране от бенефициента 4 644 490 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Нови и рехабилитирани ПСОВ
Индикатор 2 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води
Индикатор 3 Новоизградена канализационна мрежа (главен колектор)
Индикатор 4 Реконструирана канализационна мрежа
Индикатор 5 Метри реконструирана водопроводната мрежа
Индикатор 6 Метри новоизградена водопроводната мрежа (довеждащ водопровод до ПСОВ)
Индикатор 7 Новосъздадени постоянни работни места (мъже/жени)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз