Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.02-0091-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-02/2009/005
Наименование: „Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция „Средновековен парк Маркели”
Бенефициент: Община Карнобат
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.10.2010
Начална дата: 28.06.2012
Дата на приключване: 26.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Карнобат
Описание
Описание на проекта: Интегриране на културно - исторически и природни туристически ресурси на територията на община Карнобат в устойчив, специфичен за региона комплексен туристически продукт «Средновековен Парк Маркели»;
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта. Управление и координация на проекта.
Дейност 2 Провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП, за избор на изпълнители на СМР, за доставки, за строителен надзор и авторски надзор
Дейност 3. Подобряване състоянието на Средновековна крепост Маркели
Дейност 4. Социализация на обекта– Строително- монтажни работи
Дейност 5 Оборудване и разработване дейността на Посетителски информационен център.
Дейност 6 Подписване на Споразумение
Дейност 7. Маркетингови и рекламни дейности
Дейност 8. Дейности за информиране и публичност на проекта
Дейност 9. Съпътстващо обучение
Дейност 10. Одит на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 173 115 BGN
Общ бюджет: 2 781 824 BGN
БФП: 2 735 603 BGN
Общо изплатени средства: 1 565 608 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 735 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 460 608 BGN
2015 105 000 BGN
1 565 608 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 325 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 460 608 BGN
2015 105 000 BGN
1 565 608 BGN
В т.ч. Национално финансиране 410 340 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 52 677 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 !Повишена информираност на потенциални туристи
Индикатор 6 !Брой сключени договори с туристически агенции и организации
Индикатор 7 (Д) !Брой обучени хора в подкрепените туристически атракции
Индикатор 8 @Брой създадени работни места в подкрепените туристически атракции
Индикатор 9 (Д) @Брой създадени работни места разкрити в частния туристически бизнес в резултат на проекта
Индикатор 10 (Д) @Нетни годишни приходи от международен туризъм в съответната територия
Индикатор 11 @Повишени приходи на Община Карнобат от туристически такси, удостоверения за категоризации и издадени лицензии на фирми
Индикатор 12 @Брой нощувки в съответната територия.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз