Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.2.02-0001-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.2-02/2011/001-02
Наименование: Съвременни социални жилища в град Видин
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 07.06.2012
Начална дата: 28.06.2012
Дата на приключване: 20.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: „Осъществяване на социално включване и интеграция, подобряване на качеството на живот и жизнен стандарт на хора в неравностойно и уязвимо положение и социално слаби, чрез осигуряване на съвременни социални жилища и общо подобряване на жилищната среда за повишаване на привлекателността и конкурентноспособността на Община Видин
Дейности: дейност 9 Извършване на финансов одит на проекта.
дейност 7 Строителен надзор.
дейност 1 Сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта.
дейност 6 Инвеститорски контрол.
дейност 8 Авторски надзор.
дейност 3 Разработване на тръжна документация и съгласуването й с Управляващия орган на ОПРР, организация и провеждане на тръжни процедури за избор на външни изпълнители и сключване на договори за изпълнение с тях, съгласно ЗОП.
дейност 2 Осигуряване на информация и публичност на проекта.
дейност 5 Доставка и монтаж на обзавеждане на ремонтираните жилища и новоизградените жилищни сгради.
дейност 4 Строителство, ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващ жилищен фонд и изграждане на нов жилищен фонд.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 992 592 BGN
Общ бюджет: 3 773 237 BGN
БФП: 3 773 237 BGN
Общо изплатени средства: 3 474 102 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 773 237 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 397 407 BGN
2014 709 636 BGN
2015 1 367 058 BGN
3 474 102 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 207 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 187 796 BGN
2014 603 191 BGN
2015 1 161 999 BGN
2 952 986 BGN
В т.ч. Национално финансиране 565 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 209 611 BGN
2014 106 445 BGN
2015 205 059 BGN
521 115 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Обновени многофамилни сгради и социални жилища и обновени/ рехабилитирани индустриални зони
Индикатор 3 @Икономия на енергия от обновените социални жилищни сгради (MWh/годишно)
Индикатор 4 @Подобрена социална жилищна инфраструктура - реконстроирана и с вътрешно преустройство


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз