Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0049-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих
Бенефициент: Община Исперих
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 01.06.2012
Начална дата: 26.06.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Исперих
Описание
Описание на проекта: 1. Компонент Пречистване Настоящият проект предвижда разширение и реконструкция на ПСОВ - гр. Исперих – изграждане на биологично стъпало. Модернизираната ПСОВ ще осигури пречистване на битовите и промишлени отпадъчни водни количества до параметри, отговарящи на изискванията по Наредба № 6/ 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн. ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г.). Проектният капацитет на реконструираната ПСОВ - гр. Исперих е за 12 436 еквивалент жители. 2. Компонент Канализация Поетапно изграждане на канализационна мрежа с обща дължина L=46 088 м, от която разделна L=39 564 м (главни битови колектори - 8 540 м, второстепенна битова мрежа - 29 097 м, главни дъждовни колектори - 1 156 м, второстепенна дъждовна мрежа - 771 м) и смесена L=6 524 м (главни колектори - 1 013 м, второстепенна мрежа - 5 491 м, отливни канали - 20 м). В инвестиционните мерки е включено изграждането на дъждовна канали
Дейности: Надзор по време на строителството
проучвания и проектиране
Техническа помощ
Строителство
Одит
Публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 190 848 BGN
Общ бюджет: 39 692 378 BGN
БФП: 38 448 843 BGN
Общо изплатени средства: 35 118 294 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 38 448 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 409 542 BGN
2013 7 228 627 BGN
2014 985 527 BGN
2015 24 494 598 BGN
35 118 294 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 996 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 927 634 BGN
2013 5 782 902 BGN
2014 788 421 BGN
2015 19 595 679 BGN
28 094 635 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 452 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 481 908 BGN
2013 1 445 725 BGN
2014 197 105 BGN
2015 4 898 920 BGN
7 023 659 BGN
Финансиране от бенефициента 9 275 272 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Нови и рехабилитирани ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз