Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.09-0001-C0001
Номер на проект: DIR-5111328-1-170
Наименование: Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 19.05.2012
Начална дата: 20.06.2012
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да подпомогне укрепването на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на ВиК сектора и да осигури устойчиво управление на ВиК инфраструктурата в страната
Дейности: Дейност 9. Организация и управление на проекта За изпълнението на проекта ще се сформира екип за управление към МРРБ. За Координатор на проекта ще бъде привлечен външен експерт. Останалите членове на Екипа за управление на проекта (ЕУП) ще бъдат служители в администрацията на МРРБ. Всички разходи по управлението на проекта - включително разходи за възнаграждения и осигуровки на ЕУП, разходи за командировки и разходи за консумативи, оборудване и др. за нуждите на ЕУП - са в рамките на предвидените по проекта разходи за организация и управление. Екипът за управление на проекта: ще осъществява управлението на целия проектен цикъл, ще координира взаимоотношенията между бенефициента и УО/МЗ на ОПОС, независимия одитор и подизпълнителите по проекта; ще координира подготовката на тръжната документация по ЗОП и техническите задания, включително и чрез използване на специалисти на МРРБ и външни експерти; ще дава инструкции и препоръки на избраните подизпълнители за изискванията на УО/МЗ на ОПОС и ще контролира изпълнението; при необходимост, съгласувано с УО/МЗ на ОПОС, ще извършва корективни действия, свързани с управлението на промяната и с евентуални рискове и забава при изпълнението. Ще извършва подготовката на всички доклади, придружени с финансови отчети и искания за плащане в съответствие с графика на проекта; ще следи да не се допускат промени в графика и качеството на изпълнението. В рамките на дейността и с помощта на външни експерти, ще бъдат разработени технически задания за разработка на ЕИС, регистри на АВиК и ВиК операторите, ИС на ВСС, както и на други специализирани технически задания, свързани изпълнението на проектните дейности. Предвижда се и привличане на външни експерти при подготовка на тръжна документация по процедури по ЗОП. Предвид спецификата на обхвата на проектното предложение, с цел постигане на заложените индикатори се предвиждат разходи в бюджета на база сключване на 30 броя договори за ангажиране на външни експерти и служители на МРРБ (които не са членове на ЕУП) и други ведомства за участие в оценителни комисии и рабтни групи за текущо и окончателно приемане на работата по различните проектни дейности.
Дейност 3. Създаване на Единна информационна система (ЕИС) за ВиК услугите и регистри на АВиК и ВиКО Дейността ще бъде реализирана чрез изпълнение на следните задачи: -Първоначално проучване и анализ за изясняване на всички детайли по изпълнение на дейността от избрания изпълнител. -Проектиране на ЕИС и 2 (два) бр. регистри в това число – проект на структура на базата данни и проект на функционалност и интерфейс. Проектът на ЕИС и регистрите следва да отрази всички приложими изисквания на Закона за водите (по чл. 198р, 198с, 198т, 198у и 198 ф); -Доставка на базов хардуеър (сървъри и др.) и ГИС софтуер, лицензи, система за управление на бази данни (СУБД) и др.; -Разработване на ЕИС и регистрите при съблюдаване на всички изисквания на подробното Техническо задание; -Тестване и внедряване – ЕИС и регистрите ще бъдат инсталирани в МРРБ и ще се докаже, че функционалните им възможности отговарят на изискванията; -Събиране на всички налични данни, които трябва да се поддържат в регистъра и превеждането им в подходяща електронна форма (дигитализация), в която да бъдат използвани; -Импортиране/въвеждане на изработената база данни за ползване от потребителите на системата; - Внедряване в информационната система на МРРБ и обучение на минимален набор на експерти от МРРБ за поддръжка и надграждане (upgrade) на системата. Предвид спецификата на управляваната от ВиК операторите инженерна инфраструктура, обособените територии, на които оперират и промените в тях, в изискванията към регистъра ще бъдат поставени условия за описание на характеристиките на операторите чрез гео-пространствени данни. На практика ще се изгради информационна система, която ще обслужва всички операции свързани с поддържане, ползване, актуализиране и работа с регистъра на В и К операторите и асоциациите по ВиК. Въвеждането на данни в ЕИС/ регистри ще включва следните поддейности: събиране и изследване на различните налични източници на данни; преформатиране и интеграция на различните формати, стандарти и типове цифрови данни; цифровизация на данни налични единствено на хартиен източник; Изграждане на обща база данни в цифров вид подходящ за ползване и от други ЕИС в рамките на МРРБ. Освен изискваните от Закона за водите показатели за дейността на ВиК операторите, в регистрите ще се събират и съответно съхраняват данни за и от: инфраструктурните системи на ВиК операторите и съответното - ниво на покритие с водоснабдителни услуги и ниво на покритие с канализационни услуги; бизнес планове на ВиКО; данни от Регионалните генерални планове (РГП) за ВиК (чл. 198и от Закона за водите) и инвестиционните програми (ИП) към тях; разрешителни; данни за ВиК системите; състав и организационна структура на ВиК операторите и други данни.
Дейност 2. Изготвяне на отраслова стратегия за ВиК сектора, включително свързаните с това проучвания, анализи, работни посещения и др. Дейността ще включи разработка на нова десетгодишна отраслова стратегия за развитие и управление на ВиК отрасъла за периода 2014-2024 и редица съпътстващи документи, както следва: план за прилагане на стратегията; актуализиран план за ВиК реформата; сравнителен анализ на ефективността на ВиК операторите; препоръки за промени в правната и регулаторната рамка на отрасъл ВиК; преглед на публичните разходи във ВиК отрасъла; преглед на ефективността на регулаторната рамка на ВиК отрасъла; стратегически финансов план и съпътстващи анализи и документи и др. Дейността се предвижда да се изпълни от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) на база на Меморандум за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз, подписан на 22.01.2012 г. Плащанията за дейността ще се извършват всяко тримесечие, въз основа на предадени документи и одобрени от МРРБ резултати.
Дейност 7. Създаване на информационна система на водостопанските системи и съоръжения (ИС на ВСС) Дейността ще се осъществява на етапи, като в текущия програмен период (2007-2013) ще бъде реализиран етап 1 от създаването на ИС, която ще включва: -технически дизайн и разработка на ИС; - пилотно тестване; -избор, закупуване и внедряване на СУБД; -създаване на данни за водостопанските системи и съоръжения , като приоритетно в етап 1 ще се изгражда база данни за язовирите; -въвеждане/импорт и миграция на данни; -внедряване в информационната система на МРРБ и обучение на минимален набор на експерти от МРРБ за поддръжка и надграждане (upgrade) на системата. На по-късен етап, ИС на ВСС ще включва информация за всички водостопански системи и съоръжения, държавна и общинска собственост, и ще бъде поддържан от МРРБ, чрез информацията подаване от операторите на съоръженията . В рамките на дейността ще бъдат финансирани и разработката на технически паспорти на 9 комплексни язовири за питейно водоснабдяване в системата на МРРБ. Съставянето на Технически паспорти на съществуващи строежи, каквито са споменатите язовири се регламентира от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. Съществено и важно от гледна точка сигурността на язовирите и прилежащите им съоръжения е, че Техническият паспорт на съществуващ строеж се съставя въз основа на резултати от обследване на място и оценка на техническите характеристики на строежа. Чрез обследване се установяват действителните технически характеристики на язовирите и основата върху която са изградени, а също се извършва и сравняването им (чрез сравнителни анализи, изчисления и проверки) с нормативните характеристики по съществените изисквания на чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ. С техническия паспорт на дадения язовир и на база резултатите от извършените обследване и анализ се предписват необходимите технически мерки за удовлетворяване на съществените изисквания към обследваните съоръжения, за привеждането им в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и за недопускане на аварийни събития. Така създадените технически данни за 9-те язовира ще се въведат в създадената ИС на ВСС, за да осигурят първоначалното и „захранване“ с необходима информация и ще създадат модел, по който да бъдат съставени техническите паспорти и за останалите язовири и съоръжения, които следва да бъдат регистрирани в ИС на по-късен етап.
Дейност 8. Одит на проекта Съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване МРРБ има задължение и ще възложи по реда на ЗОП извършването на независим одит на проекта за изготвяне на междинни и окончателен доклад, съдържащи фактически констатации за допустимостта на направените разходи и съответствието им с резултатите от изпълнението за пълно постигане на целите на проекта. Одиторът трябва да има методология за верифициране на всички извършени разходи по проекта в съответствие с постигнатите резултати и цели. Ще се изиска одит на отчетните документи към междинните искания за плащане и цялостен одит на проекта при представяне на окончателния доклад. Независимият одитор на проекта следва да установи и удостовери законосъобразността и целесъобразността на изразходваните средства по проекта на база първичната проектна документация и разходооправдателните документи в 3те аспекта - реалност, точност и допустимост съгл. международния стандарт за свързани по съдържание услуги (ISRS) 4400, Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Международната федерация на счетоводителите и в съответствие с националното законодателство и приложимите регламенти на ЕС.
Дейност 10. Публичност и информация Дейността предвижда реализиране на популяризиращи мерки за информация и публичност, съгласно изискванията на УО на ОПОС. Предвижда се отпечатване и разпространение на минимален набор от информационни материали, насочени към следните основни целеви групи: АВиК; ВиК оператори; държавни институции, ангажирани в упрвлението на водностопанската инфраструктура и общини; НПО, научни институции, граждани, работещи по опазване на водните ресурси и развитие на водната инфраструктура и медии . В рамките на проекта ще бъдат разработени и разпространени и набор от рекламни материали, които ще популяризират приноса на ОПОС и ЕС в осъществяването на проектните дейности. В рамките на дейността се предвижда и публикуване на: поне 5 бр. платени публикации и прес-съобщения в национални и регионални медии, както и на поне 5 бр. електронни съобщения на уебсайта на МРРБ с информация за проектните дейности и резултати. В допълнение, ще бъдат проведени 1 встъпителна прес-конференция и 2 бр. конференции (междинна и заключителна) с представители на централната и местната власт, АВиК, ВиК операторите, НПО, научни среди и медии, за представяне на междинните и окончателните резултати по проекта и търсене на обратна връзка в процеса на разработка на информационните системи, Стратегията за ВиК и Плана за осъществяване на реформата в отрасъл ВиК. Тази дейност е необходима, за да се осигури нужната визуализация на проекта, да се популяризират широко резултатите от него, с цел постигане на устойчивост и мултиплициране на резултатите от проекта. Планираните публичните мероприятия са важни за засилване на взаимодействието между административните структури, които имат отношение към реформата в отрасъл ВиК.
Дейност 6. Закупуване на оборудване, необходимо за техническото обезпечаване на АВиК Въз основа на оценката на нуждите от техническо обезпечаване на дейността на АВиК, разработена в рамките на дейност 4 ще бъде проведен търг за доставка на офисно обзавеждане и оборудване за осигуряване на необходимото материално-техническо обезпечаване на дейността на асоциациите по ВиК. Неформалното проучване проведено през м. февруари 2012 г. от служители на дирекция „ВиК“ в МРРБ показва, че асоциациите по ВиК имат нужда от обособяване средно на 3 до 4 постоянни работни места (служител с инженерно образование, служител с финансово-счетоводно образование, служител с правно образование и асистент/секретар), подпомагани от външни експерти на граждански договор. Следователно, така заложените разходи за офисни мебели и техника предвиждат оборудване на до 4 постоянни работни места в АВиК, както и създаване на подходящи работни условия за краткосрочна заетост и престой на външни експерти, членове на АВиК и посетители. Начинът на прехвърляне на закупеното оборудване от МРРБ към АВиК ще бъде предварително съгласуван с УО/МЗ на ОПОС.
Дейност 4. Изготвяне на анализи и оценки, идентифициращи нуждите от повишаване на административния капацитет, обучения и от ресурсно осигуряване на структурите, ангажирани във ВиК реформата В рамките на дейността ще бъде извършен цялостен анализ и оценка на нуждите от ресурсно осигуряване и изграждане на капацитет на АВиК, ВиКО и компетентните дирекции в МРРБ. Ще бъде направена оценка на нуждите им от обучение, както и от текущо подпомагане на дейността. Направените оценки и анализи ще залегнат в основата на техническите задания за закупуване на офисно оборудване и техника за АВиК, за разработване и провеждане на обучителни програми за експерти от АВиК, ВиКО и МРРБ. Дейността ще включи и разработване на документи за един пилотен, регионален ВиК проект съгласно изискванията и насоките, залеглани в Ръководството за подготовка на проекти в сектор „Води“ по ОПОС 2007-2013 и съгласно инвестиционните програми, които ще бъдат част от разработваните със заем от Световна банка Регионалните генерални планове (РГП) за ВиК, които се очаква да бъдат завършени в началото на 2013 г. Пилотният проект ще бъде избран в сътрудничество с УО на ОПОС и други заинтересовани ведомства. Разработваната документация по пилотния проект ще включи и: анализ на институционалната и организационната рамка за управление на регионален проект и разработката на процедурни документи за управление на регионални проекти, които да служат като модел за финансирането на проекти през бъдещия програмен период на ЕС (2014-20120).
Дейност 5. Организиране на обучения на представители на МРРБ, асоциации по ВиК и ВиК оператори в съответствие с идентифицираните нужди, организиране на семинари, работни срещи и посещения, свързани с изпълнение на целите на настоящата процедура Дейността ще включи следните поддейности: -Подпомагане на АВиК с изготвяне на административни документи като структури за управление, длъж.х-ки, наръчници и други помощни материали, материали, свързани с дейността им; - Организиране на работни срещи и консултации по места с членове и служители на АВиК и ВиКО, в хода на изпълнение на проекта, от външен екип от консултанти, които ще оказват юридически, финансови и технически консултации на АВиК и ВиКО относно: прилагане на Правилника за дейността на АВиК и РГП, наблюдение върху изпълнението на инвестиционните програми и бизнес плановете (БП) на ВиКО и пр. -Организиране на минимум 2 (две) работни посещения в страни-членки на ЕС за експерти от АВиК, ВиКО и МРРБ за демонстриране на добри практики в управлението, финансирането и развитието на ВиК инфраструктурата от колективни органи (асоциации по ВиК, регионални сдружения на оператори и пр.); -Разработка на обучителни програми, изготвяне на график на обученията, осигуряване на логистика и провеждане на обучение на служители на АВиК, вкл. и организиране на работни посещения, семинари и др. за изграждане на капацитет. Конкретните теми за обучения ще бъдат идентифицирани в рамките на анализа и оценката на нуждите по дейност 4. Предвиждат се минимум 10 бр. обучения , в които ще вземат участие минимум 100 служители и членове на АВиК. - Разработка на обучителни програми, изготвяне на график на обученията, осигуряване на логистика и провеждане на обучение на служители на ВиК оператори. Конкретните теми за обучения ще бъдат идентифицирани в рамките на анализа и оценката на нуждите по дейност 4. Предвиждат се минимум 10 бр. обучения , в които ще вземат участие минимум 120 служители на ВиКО. - Разработка на обучителни програми, изготвяне на график на обученията, осигуряване на логистика и провеждане на секторни/тематични обучения на служители на МРРБ, вкл. и на членове на ЕУП, свързани с реформата в отрасъл ВиК. Предвиждат се 5 бр. обучения за минимум 30 бр. участници.
Дейност 1. Изготвяне на подзаконови нормативни актове, предвидени в Закона за водите като Правилник за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, Наредба В рамките на дейността, и съгласно изискванията на Закона за водите (ЗВ), ще бъдат разработени: Наредба за критериите за ВиКО и квалификацията на персонала им, Наредба за създаване и поддържане на ЕИС за ВиК услуги, Наредба за създаване и поддържане на информационна система за водостопанските системи и съоръжения, Правилник за дейността на АВиК, както и други подзаконови документи, предложения за промени в нормативни актове и становища по тях, които могат да възникнат в резултат на разработката на Стратегия по ВиК и Плана за изпълнението и.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 342 475 BGN
Общ бюджет: 11 994 625 BGN
БФП: 11 994 625 BGN
Общо изплатени средства: 11 693 791 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 994 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 352 495 BGN
2013 2 327 323 BGN
2014 3 689 759 BGN
2015 2 324 214 BGN
11 693 791 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 779 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 681 996 BGN
2013 1 861 858 BGN
2014 2 951 807 BGN
2015 1 859 371 BGN
9 355 033 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 215 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 670 499 BGN
2013 465 465 BGN
2014 737 952 BGN
2015 464 843 BGN
2 338 758 BGN
Финансиране от бенефициента 3 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой подпомогнати ВиК асоциации
Индикатор 2 Брой подпомогнати ВиК оператори
Индикатор 3 Създадена електронна информационна система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз