Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0022-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-21-63
Наименование: "Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас"
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 04.05.2012
Начална дата: 15.06.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Изградената инфраструктура ще допринесе за постигане на следните социално-икономически цели: повишаване дела на населението спрямо цялото населението на община Бургас, включено към канализационна система; повишаване дела на населението, чиито отпадъчни битови води ще бъдат обхванати и отведени в ПСОВ, спрямо цялостното население на община Бургас; постигане степен на пречистване на отпадъчните води в съответствие с Директива 91/271/ЕИО посредством осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване. подобряване на инвестиционния климат както в целевите населени места, така и в цялата община. екологични и икономически ползи, възникващи от реализацията на проекта оправдават свързаните с него разходи. понижаване риска от замърсяване на околната среда и риска за здравето на местното население; намаляване загубите на питейна вода, чрез което се повишава ефективността на използване на ограничен природен ресурс. проектът реализира ползи в дългосрочен аспект, не само по от
Дейности: Дейност 4. Доставка на машини и съоръжения • машини и съоръжения за оборудване на ПСОВ; • машини и съоръжения за оборудване на КПС.
Дейност 3. Строително– монтажни работи •изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Ветрен: битово-фекална канализация 11 182 м, КПС-3 и тласкател с дължина 693 м, сградни отклонения – 644 бр.; дъждовна канализация 2 694 м и съоръжения: 62 ревизионни шахти, 92 дъждоприемни шахти, 28 улеи и 2 зауствания; •изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Банево: битово-фекална канализация с обща дължина 24 962 м, сградни отклонения –1 268 бр.; дъждовна канализация 5 270 м дъждовни колектори и съоръжения: 121 ревизионни шахти, 166 дъждоприемни шахти, 68 дъждовни улеи и 5 зауствания; •изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. „Минерални бани”: битово-фекална канализация с обща дължина 8 732 м, КПС 2 и с дължина 851 м сградни отклонения – 342 бр., дъждовна канализация 938 м дъждовни колектори и съоръжения: 9 ревизионни шахти, 18 дъждоприемни шахти и 2 зауствания. •изграждане на нова ПСОВ, обслужваща кварталите Ветрен и Банево, и вилна зона „Минерални бани” с капацитет 1 559 м3/дн и технологична схема по пътя на водата и утайките:груба решетка;входна помпена станция;ротационно фино сито;пясъко- и маслозадържател и класификатор за пясъка; интегриран басейн със зона за биологично отстраняване на фосфора, зона за нитрификация и денитрификация, избистряне и допълнителна аерация; УВ-обеззаразяване; резервоар за съхранение на излишните утайки (калоуплътнител); обезводняване на утайките с лентова филтър преса и тяхното обеззаразяване с негасена вар; складиране на утайките в покрито помещение с дренажно дъно; •изграждане на улични водопроводни мрежи на трите квартала - Банево, Ветрен и Минерални бани на гр. Бургас: рехабилитиране на водопроводна мрежа на кв. Банево с обща дължина 23 533 м; рехабилитиране на водопроводна мрежа на кв. Ветрен с обща дължина 10 259 м; рехабилитиране на водопроводна мрежа на кв. Минеранли бани с обща дължина 8 694 м; •СМР на довеждаща техническа инфраструктура до ПСОВ:колектори;водопровод;път;външно електрозахранване.
Дейност 5. Техническа помощ за организация и управление на проекта • Управление на проекта; • Публичност.
Дейност 1: Проучване и проектиране 1.1. Проучвания и проектиране направени преди кандидатстване В процеса на подготовка за кандидатстване за настоящото проектно предложение са направени следните проучвания, анализи и проекти: 1.1.1. Предварителни (прединвестиционни) проучвания за Пречиствателна станция за отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, Община Бургас съдържащо Част “Технологична” и Част “Технико-икономическа”. 1.1.2. Подробни прединвестициони проучвания за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води на кв. Банево, кв. Минерални бани, кв. Ветрен, град Бургас - Канализационна мрежа, Част «Технологична» и Част «Технико-икономическа» (линейна инфраструктура) 1.1.3. Подробни прединвестиционни проучвания за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води на кв. Банево, кв. Минерални бани, кв. Ветрен, град Бургас- Водоснабдяване (линейна инфраструктура) 1.1.4. Хидроложки и геоложки проучвания 1.1.5. Изготвяне на финансов анализ, вкл. анализ на разходите и ползите, в съответствие с изискванията на насоките на ЕК за изготвяне на анализ разходи- ползи. 1.1.6. Издаване на необходимите решения/разрешителни по Закона за опазване на околната среда, Закона за водите: Разрешително за ползване на воден обект за заустване, съгл. чл.52, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 72, ал.1, т.2 от Закона за водите 1.1.7. Преценка на необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение. 1.1.8. План за управление на утайките на ПСОВ, Ветрен. 1.1.9. Картен материал на агломерацията и инвестиционното намерение. 1.1.10. Разработване на идейни проекти за линейна инфраструктура съгласно „Изисквания за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС”. 1.1.11. Изготвен ПУП за ПСОВ. 1.1.12. Изготвени ПУП за два броя КПС. ПУП-ПРЗ за КПС кв. Ветрен, имот № 8, масив 24, местност „Шосе Бою“- землище Ветрен и ПУП-ПРЗ за КПС Мин. Бани, кв. 9/V. 1.1.13. ПУП - Парцеларен план за трасе на общински път Бургаски минерални бани, по който преминава трасето на Колектор “K-I-BA”. 1.1.14. Регулационен план на Минерални бани включващ улична регулация по която преминава трасето на колектор „K-17-MB“ 1.1.15. Предварителни договори за присъединяване на ПСОВ, КПС, кв. Минерални бани и КПС, кв. Ветрен с EVN България. 1.1.16. Подготвена тръжна документация за провеждане на открити процедури за възлагане на обществени поръчки с предмети: I. Инженеринг (проектиране и изграждане) с обекти: 1. Проектиране и изграждане на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас 2. Проектиране и изграждане на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас. II. Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за обекти: инженеринг (проектиране и изграждане) на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас и инженеринг (проектиране и изграждане) на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас.
Дейност 7. Надзор по време на строителството • Строителен надзор-Изпълнителят на тази дейност ще бъде избран по реда на ЗОП. Тази поддейност включва стриктен контрол на строителния процес и изготвяне на пълна строителна документация по смисъла на чл. 168 от ЗУТ – от откриване на строителната площадка до въвеждане на подобектите в експлоатация. Квалифицираните специалисти по съответните части ще следят за качественото изпълнение на изготвените работни чертежи в съответствие с идейните проекти, оценка за съответствието им и реализацията на строително монтажните работи, ще одобряват преди и след доставките материалите, съответствието им към стандартите, ще изискват необходимите сертификати, декларации за съответствие преди да са вложените материалите, протоколи, гарантиращи безопасността и качеството на изпълнените инсталации, както и ще се съставят всички актове, съгласно действащите нормативи. По време на СМР на изпълнителя се изисква непрекъснато присъствие на обекта; • Авторски надзор-Авторският надзор включва следене и контрол на реализацията на проекта с цел да се гарантира съответствие с проектните решения и чертежи, предварително заложените технически параметри до влизане на обекта в експлоатация, както и в гаранционния период. Тази дейност ще се осъществява като част от инженеринга на проекта.
Дейност 6. Одит Дейността е свързана с провеждането на текущ и окончателен одит на проекта (вкл. изготвянето на междинни одитни доклади и окончателен одитен доклад) в обхват на работата съгл. „Насоки за извършване на одит по проекти, финансирани по ОПОС”. По конкретно, одитните процедури включват (без да се ограничават до) следните проверки:  Дейностите по инвестиционния проект са осъществени в съответствие с принципите за добро финансово управление (т.е. средствата са изразходвани икономично, ефективно и ефикасно)  Проектът е реализиран с необходимите ресурси (т.е. бенефициентът/ изпълнителите са разполагали с административните, финансовите, техническите и физическите ресурси, необходими за изпълнение на съответните задачи).  Изборът на изпълнители по договорите, чрез които се изпълнява проектът, е проведен в съответствие с изискванията на националното законодателство (с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП);  Всички декларирани разходи да са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство относно допустимост на разходите по програми, съфинансирани от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС;  Първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и др.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни;  Напредъкът по проекта (в т.ч. финансов и физически) е проверен от бенефициента, включително чрез проверка на реалното изпълнение на мястото на проекта (където е необходимо);  Спазени са изискванията по отношение поддържането на адекватна одитна пътека;  Всички дейности по съответния проект са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване;  Проверка на докладваните нередности;  Слабостите, констатирани при извършени одити, са адресирани по подходящ начин;  Исканията за средства, подадени от бенефициента, са точни, пълни и са във формат, изискван от УО;  Неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред;  Проверка на счетоводната система и осчетоводяванията на разходите в счетоводната система;  Проверка за двойно финансиране и спазване законодателството в областта на държавните помощи;  Проверка на наличността и съдържанието на предвидените мерки за информация и публичност.
Дейност 2. Закупуване на земи / недвижими имоти • площадка в местността „Шосе бою” землище кв. Ветрен, на чиято част от територията е предвидено изграждането на КПС-3, договор № 11035/18.11.2010 за покупко – продажба; • придобиване на сервитути от Община Бургас в имот №027002 с площ от 148 м2 и имот №027003 с площ от 384 м2 в землището на кв.Ветрен за изграждане на част от главен колектор към ПСОВ и канал 17.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
БАЛКАНСТРОЙ АД
ОБЕДИНЕНИЕ "ЕН АР - ГАРАНТ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 29 221 434 BGN
Общ бюджет: 24 419 451 BGN
БФП: 23 054 124 BGN
Общо изплатени средства: 17 034 453 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 054 124 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 338 767 BGN
2014 2 438 465 BGN
2015 7 257 221 BGN
17 034 453 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 020 777 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 871 014 BGN
2014 1 950 772 BGN
2015 5 805 777 BGN
13 627 563 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 033 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 467 753 BGN
2014 487 693 BGN
2015 1 451 444 BGN
3 406 891 BGN
Финансиране от бенефициента 6 317 621 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води
Индикатор 2 Изградени ПСОВ
Индикатор 3 Новоизградена битова канализационна мрежа в с. Ветрен
Индикатор 4 Новоизградена битова канализационна мрежа в с. Банево
Индикатор 5 Новоизградена битова канализационна мрежа в.з. „Минерални бани”
Индикатор 6 Новоизградена дъждовна мрежа в с. Ветрен
Индикатор 7 Новоизградена дъждовна мрежа в с. Банево
Индикатор 8 Новоизградена дъждовна мрежа в.з. „Минерални бани”
Индикатор 9 Рехабилитирана водоснабдителна мрежа
Индикатор 10 Новоизградена водоснабдителна мрежа на
Индикатор 11 Изградени колекторни улични мрежи за дъждовни води
Индикатор 12 Новосъздадени работни места - (мъже/жени)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз