Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-1.0.01-0003-C0001
Номер на проект: ДОПТ-6/11.06.2012 г.; ДОПТ-31/08.10.2013 г.
Наименование: „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла”
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 16.05.2012
Начална дата: 11.06.2012
Дата на приключване: 08.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: С проекта за модернизация на част от железопътната линия Видин – София, включен и в списъка от проекти по Приоритетна ос І, ще се реши един от най-проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, разположен на най-пряката връзка между Западна и Централна Европа с Близкия Изток и Азия.
Дейности: 1. Подготвителни дейности в обхвата на проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла”
1.1. Изготвяне на планове за риска и качеството
1.2. Актуализация на тръжна стратегия за подготовката на проекта
1.3. Изготвяне, съгласуване и одобрение на технически спецификации и приложения (вкл. доклади за безопасност и техническо задание за проектирането съгласно изискванията на Наредба 57) за избор на изпълнители за подготовката на проекта
1.3.1. Изготвяне на технически спецификации и приложения (вкл. доклади за безопасност и техническо задание за проектирането съгласно изискванията на Наредба 57) за избор на изпълнители за изработване на ПУП (ПРЗ и ПП) и технически проекти за модерниз
1.3.2. Внасяне на документите за съгласуване и получаване на одобрение на технически спецификации и приложения за избор на изпълнители за изработване на ПУП (ПРЗ и ПП) и технически проекти за модернизация на железопътните под-участъци.
1.3.3. Изготвяне на технически спецификации и приложения за избор на изпълнител за оценка за оперативната съвместимост.
1.4. Изготвяне, съгласуване и одобрение на технически спецификации и приложения за избор на консултанти за дейности по изпълнение (строителна фаза) на проекта
1.4.1. Изготвяне на технически спецификации и приложения за избор на консултанти за дейности по изпълнение (строителна фаза) на проекта - изпълнение на строителните дейности (проектиране и строителство)
1.4.2. Изготвяне на технически спецификации и приложения за избор на консултанти за дейности по изпълнение (строителна фаза) на проекта - оценка на изискванията за оперативна съвместимост
1.4.3. Изготвяне на технически спецификации и приложения за избор на консултанти за дейности по изпълнение (строителна фаза) на проекта -археологически наблюдения и проучвания по време на сроителството (наблюдение, спасителни археологически разкопки
1.4.4. Изготвяне на технически спецификации и приложения за избор на консултанти за дейности по изпълнение (строителна фаза) на проекта - оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и надзор на строит
1.4.5. Изготвяне на технически спецификации и приложения за избор на консултанти за дейности по изпълнение (строителна фаза) на проекта - проектиране и изграждане на системите за сигнализация, телекомуникации и управление на SCADA.
1.4.6. Внасяне на документите за съгласуване и получаване на одобрение на технически спецификации и приложения (вкл. доклади за безопасност и техническо задание за проектирането съгласно изискванията на Наредба 57) за избор на изпълнител на подготовк
1.5. Актуализация на анализ „Разходи-ползи”, вкл. финансов и икономически анализ
1.6. Актуализация на тръжна стратегия за изпълнение на модернизацията (строителството)
1.7. Изготвяне на документация за кандидатстване за осигуряване на финансиране на строителството по проект „Модернизация на железопътната линията Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла”
2. Координация на договори в обхвата на проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла”
2.1. Извършване на координация на договори и дейности в обхвата на проекта
2.2. Изготвяне на Доклад/и за изпълнение на дейностите по координация на договорите
3. Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на изготвените по т. 4 технически проекти за всички елементи на железопътната инфраструктура по протежение на железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла, съгласув
3.1. Извършване на оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла” съгласно изискванията на чл
3.2. Изготвяне на комплексен доклад/и
3.3. Съгласуване и одобрение на проектните решения с МРРБ, съгласно изискванията на чл.143, чл. 145 от ЗУТ, Раздел II „Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти” от Глава осма на ЗУТ.
4.Изготвяне, съгласуване и одобрение на технически проекти за всички елементи на железопътната инфраструктура по протежение на железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла”.
4.1. Извършване на технически проучвания (пълно геодезическо заснемане, геоложки, хидрогеоложки и хидротехнически проучвания и изчисления).
4.2. Изработване на технически проекти
4.3.Съгласуване и одобрение на техническите проекти от компетентните органи и институции.
4.4. Изготвяне на технически изисквания за фаза: строителство
4.5.Изготвяне на доклади от обследването и технически паспорти на сградите и съоръженията на съществуващата железопътна инфраструктура, които се запазват в обхвата на проекта. Регистрация на технически паспорти на съществуващите сгради и междугария.
4.5.1. Извършване на обследване на сградите и съоръженията на съществуващата железопътна инфраструктура, които се запазват в обхвата на проекта.
4.5.2. Изготвяне на доклади от обследване на сградите и съоръженията на съществуващата железопътна инфраструктура, които се запазват в обхвата на проекта.
4.5.3. Изготвяне на технически паспорти на сградите и съоръженията на съществуващата железопътна инфраструктура, които се запазват в обхвата на проекта.
4.5.4. Регистрация на технически паспорти на съществуващите сгради и междугария.
5. Промяна на предназначението на земята и подготовка на документи за отчуждителни процедури.
5.1. Промяна на предназначението на земятa.
5.1.1. Изготвяне на задание за ПУП (ПРЗ и ПП).
5.1.2. Съгласуване и одобрение на задание за ПУП (ПРЗ и ПП) от конпетентните органи – МРРБ и местни администрации.
5.1.3. Изготвяне на ПУП (ПРЗ и ПП)
5.1.4. Съгласуване и одобрение на ПУП (ПРЗ и ПП) от компетентния орган - МРРБ и местни администрации и уведомяване на заинтересованата общественост - чрез медите или друг подходящ начин, съгласно българското законодателство и провеждане на обществен
5.1.5. Изготвяне на кадастрални карти и регистри на съществуващата железопътна инфраструктура, които се запазват в обхвата на проекта.
5.1.6. Съгласуване и одобрение на кадастрални карти и регистри от конпетентния орган – Агенция по кадастъра.
5.2. Изготвяне на документация за отчуждителните процедури на земята.
5.2.1. Изготвяне оценка на имотите от лицензиран оценител.
5.2.2. Изготвяне на искане за отчуждение и финансова обосновка.
6. Оценка на съответствието по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла” с изискванията за оперативна съвместимост.
6.1. Извършване на оценка на съответствието на изготвените технически проекти по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла” с изискванията за оперативна съвмес
6.2. Изготвяне на Доклад за оперативна съвместимост.
7. Извършване на теренни археологически проучвания за издирване на археологически обекти в обхвата на проект „Проектиране за строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла”.
7.1. Проучване на железопътните под-участъци в източниците на информация и набиране на данни за регистрираните археологически обекти и за спецификите на изследваните райони.
7.2. Изготвяне на доклад за резултатите от проучването.
7.3. Извършване на обход за издирване на археологически обекти в обхвата на проекта.
7.4. Изготвяне на Научен доклад за резултатите от теренното проучване.
8. Извършване на дейности по информация и публичност по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла”
8.1. Изработка на печатни рекламни материали.
8.2. Изработка на видео-клип
8.3. Медийно отразяване и публикуване на обявления в национален ежедневник.
8.4. Медийно отразяване и публикуване на обявления в регионални печатни издания.
8.5. Изработка на информационни ролбанери.
8.6. Организиране и провеждане на големи публични събититя извън гр. София.
8.7. Организиране и провеждане на публични събититя в гр. София.
9. Дейности и разходи по набавяне на съгласувателни документи от ДП НКЖИ по дейностите за подготовка на проекта и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 63 609 346 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Изпълнени подготвителни дейности в обхвата на проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла”
Индикатор 2 1.1 Изготвени планове за качество и управление на риска
Индикатор 3 1.2. Актуализирана тръжна стратегия за подготовката на проекта
Индикатор 4 1.3. Изготвени, съгласувани и одобрени технически спецификации и приложения (вкл. доклади за безопасност и техническо задание за проектирането съгласно изискванията на Наредба 57) за избор на изпълнители за подготовката на проекта
Индикатор 5 1.3.1. Изготвени технически спецификации и приложения (вкл. доклади за безопасност и техническо задание за проектирането съгласно изискванията на Наредба 57) за избор на изпълнители за изработване на ПУП (ПРЗ и ПП) и технически проекти за модернизация на
Индикатор 6 1.3.2. Внесени документите за съгласуване и одобрени технически спецификации и приложения (вкл. доклади за безопасност и техническо задание за проектирането съгласно изискванията на Наредба 57) за избор на изпълнители за изработване на ПУП (ПРЗ и ПП) и т
Индикатор 7 1.3.3 Изготвени технически спецификации и приложения за избор на изпълнител за оценка на проектите с изискванията за оперативна съвместимост.
Индикатор 8 1.4. Изготвени, съгласувани и одобрени на технически спецификации и приложения за избор на консултанти за дейности по изпълнение (строителна фаза) на проекта
Индикатор 9 1.4.1. Изготвени технически спецификации и приложения за избор на консултанти за дейности по изпълнение (строителна фаза) на проекта - изпълнение на строителните дейности (проектиране и строителство).
Индикатор 10 1.4.2. Изготвени технически спецификации и приложения за избор на консултанти за дейности по изпълнение (строителна фаза) на проекта - оценка на изискванията за оперативна съвместимост.
Индикатор 11 1.4.3. Изготвени технически спецификации и приложения за избор на консултанти за дейности по изпълнение (строителна фаза) на проекта - археологически наблюдения и проучвания по време на сроителството (наблюдение, спасителни археологически разкопки и надзо
Индикатор 12 1.4.4. Изготвени технически спецификации и приложения за избор на консултанти за дейности по изпълнение (строителна фаза) на проекта - оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и надзор на строителството
Индикатор 13 1.4.5. Изготвени технически спецификации и приложения за избор на консултанти за дейности по изпълнение (строителна фаза) на проекта - проектиране и изграждане на системите за сигнализация, телекомуникации и управление на SCADA.
Индикатор 14 1.4.6. Внесени документите за съгласуване и одобрени технически спецификации и приложения (вкл. доклади за безопасност и техническо задание за проектирането съгласно изискванията на Наредба 57) за избор на изпълнител на подготовката на проекта за проектир
Индикатор 15 1.5. Актуализиран анализ „Разходи-ползи”, вкл. финансов и икономически анализ.
Индикатор 16 1.6. Актуализирана тръжна стратегия за изпълнение на модернизацията (строителството).
Индикатор 17 1.7. Изготвена документация за кандидатстване за осигуряване на финансиране на строителството по проект „Модернизация на железопътната линията Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла”.
Индикатор 18 2. Извършена координация на договори в обхвата на проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла”.
Индикатор 19 2.1. Извършена координация на договори и дейности в обхвата на проекта
Индикатор 20 2.2. Изготвен Доклад/и за изпълнение на дейностите по координация на договорите
Индикатор 21 3. Извършена оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на изготвените по т. 4 технически проекти за всички елементи на железопътната инфраструктура по протежение на железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла, съглас
Индикатор 22 3.1. Извършена оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на изготвените технически проекти по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла” съ
Индикатор 23 3.2. Изготвени на комплексен доклад/и.
Индикатор 24 3.3 Внесени за съгласуване и одобрени проектните решения от МРРБ, съгласно изискванията на чл.143, чл. 145 от ЗУТ, Раздел II „Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти” от Глава осма на ЗУТ.
Индикатор 25 4. Изготвени, съгласувани и одобрени технически проекти за всички елементи на железопътната инфраструктура по протежение на железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла.
Индикатор 26 4.1. Извършени технически проучвания (пълно геодезическо заснемане, геоложки, хидрогеоложки и хидротехнически проучвания и изчисления).
Индикатор 27 4.2. Изработени технически проекти.
Индикатор 28 4.3. Съгласувани и одобрени на техническите проекти от компетентните органи и институции.
Индикатор 29 4.4 Изготвени технически изисквания за фаза: строителство.
Индикатор 30 4.5. Изготвени доклади от обследването и технически паспорти на сградите и съоръженията на съществуващата железопътна инфраструктура, които се запазват в обхвата на проекта. Регистрация на технически паспорти на съществуващите сгради и междугария.
Индикатор 31 4.5.1. Извършено обследване на сградите и съоръженията на съществуващата железопътна инфраструктура, които се запазват в обхвата на проекта.
Индикатор 32 4.5.2. Изготвени доклади от обследване на сградите и съоръженията на съществуващата железопътна инфраструктура, които се запазват в обхвата на проекта.
Индикатор 33 4.5.3. Изготвен комплект технически паспорти на сградите и съоръженията на съществуващата железопътна инфраструктура, които се запазват в обхвата на проекта.
Индикатор 34 4.5.4. Регистрирани комплекти технически паспорти на съществуващите сгради и междугария.
Индикатор 35 5. Извършена промяна на предназначението на земята и подготовка на документи за отчуждителни процедури.
Индикатор 36 5.1. Извършена промяна на предназначението на земята
Индикатор 37 5.1.1. Изготвени задания за ПУП (ПРЗ и ПП)
Индикатор 38 5.1.2. Съгласувани и одобрени задания за ПУП (ПРЗ и ПП) от конпетентните органи – МРРБ и местни администрации.
Индикатор 39 5.1.3. Изготвени ПУП-ове (ПРЗ и ПП).
Индикатор 40 5.1.4. Съгласувани и одобрени ПУП-ове (ПРЗ и ПП) от компетентния орган - МРРБ и местни администрации и уведомяване на заинтересованата общественост - чрез медите или друг подходящ начин, съгласно българското законодателство и провеждане на обществени обсъ
Индикатор 41 5.1.5. Изготвени кадастрални карти и регистри на съществуващата железопътна инфраструктура, които се запазват в обхвата на проекта.
Индикатор 42 5.2. Изготвена документация за отчуждителните процедури на земята
Индикатор 43 5.1.6. Съгласувани и одобрени кадастрални карти и регистри от конпетентния орган – Агенция по геодезия, картография и кадастър.
Индикатор 44 5.2.1. Изготвени оценки на имотите от лицензиран оценител
Индикатор 45 5.2.2. Изготвени искания за отчуждение и финансова обосновка
Индикатор 46 6. Изпълнени дейности по оценка на съответствието по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла” с изискванията за оперативна съвместимост
Индикатор 47 6.1. Извършена оценка на съответствието на изготвените технически проекти по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла” с изискванията за оперативна съвместимост.
Индикатор 48 6.2. Изготвен Доклад за оперативна съвместимост
Индикатор 49 7. Извършени теренни археологически проучвания за издирване на археологически обекти в обхвата на проект „Проектиране за строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла”
Индикатор 50 7.1. Проучени железопътни под-участъци в източниците на информация и набрани данни за регистрираните археологически обекти и за спецификите на изследваните райони.
Индикатор 51 7.2. Изготвени доклад за резултатите от проучването
Индикатор 52 7.3. Извършен обход за издирване на археологически обекти в обхвата на проекта
Индикатор 53 7.4. Изготвен Научен доклад за резултатите от теренното проучване
Индикатор 54 8. Изпълнени дейности по информация и публичност по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла”
Индикатор 55 8.1. Изработени печатни рекламни материали
Индикатор 56 8.2. Изработен видео-клип
Индикатор 57 8.3. Извършено медийно отразяване и публикуване на обявления в национален ежедневник
Индикатор 58 8.4. Извършено медийно отразяване на обявления в регионални печатни издания
Индикатор 59 8.5. Изработени информационни ролбанери
Индикатор 60 8.6. Организирани и проведени големи публични събития извън гр. София
Индикатор 61 8.7. Организирани и проведени публични събития в гр. София
Индикатор 62 9. Изпълнени дейности и разходи по набавяне на съгласувателни документи от ДП НКЖИ по дейностите за подготовка на проекта и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи.
Индикатор 63 Изпълнена техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз