Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0030-C0001
Номер на проект: A10-13-30
Наименование: ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ, СЪГЛАСУВАНИ И ЕФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА БЯЛА
Бенефициент: Община Бяла
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 18.06.2012
Дата на приключване: 18.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Бяла
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за подобряване на процеса по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Бяла в координация и партньорство с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1: Администриране и управление на проекта. Подготовка и провеждане на тръжни процедури.
Дейност 2: Извършване на междинна оценка на Общински план за развитие (2005-2013) на Община Бяла
Дейност 3: Извършване на предпланови дейности – набиране на информация, провеждане на проучвания и изследвания, разработване на анализи, необходими за изготвяне на Общински план за развитие на Община Бяла за следващия планов период (2014-2020 г.)
Дейност 4: Обучения
Дейност 5: Консултиране на политики чрез граждански панели, обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни, работа с фокус групи, проучвания чрез въпросници, кръгли маси, семинари
Дейност 6: Инициативи за комуникиране на политики в община Бяла
Дейност 7: Изготвяне на система от инструкции, процедури и документи за управление и контрол на плановия процес и реализацията на плановите документи в община Бяла
Дейност 8: Изготвяне на система от инструкции, процедури и документи за мониторинг върху изпълнението на политики в община Бяла
Дейност 9: Одит на проекта
Дейност 10: Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 306 111 BGN
Общ бюджет: 236 686 BGN
БФП: 236 686 BGN
Общо изплатени средства: 236 686 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 236 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 61 222 BGN
2013 0 BGN
2014 175 464 BGN
2015 0 BGN
236 686 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 201 183 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 52 039 BGN
2013 0 BGN
2014 149 145 BGN
2015 0 BGN
201 183 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 183 BGN
2013 0 BGN
2014 26 320 BGN
2015 0 BGN
35 503 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 1: Одобрени междинни и окончателни финансови и технически отчети
Индикатор 2 Дейност 1: Усвояване в пълен размер на утвърдения бюджет на проекта
Индикатор 3 Дейност 1: 80 % от бенефициентите от целевата група удовлетворени във висока и много висока степен от резултатите от проекта
Индикатор 4 Дейност 2: Разработена 1 междинна оценка на ОПР
Индикатор 5 Дейност 2: Разработен 1 аналитичен доклад с оценка на съотношението поставени цели – постигнати цели
Индикатор 6 Дейност 2: Разработен 1 аналитичен доклад с препоръки за актуализация на ОПР за периода до 2013
Индикатор 7 Дейност 2: Разработен 1 аналитичен доклад с насоки и препоръки за изготвянето на ОПР за следващия планов период
Индикатор 8 Дейност 2: 1 Проект на решение за приемане на оценката на въздействието
Индикатор 9 Дейност 3: Осъществени 4 проучвания
Индикатор 10 Дейност 3: Набрана статистически достоверна информация
Индикатор 11 Дейност 3: Изготвени 10 аналитични доклада чрез различни методи за стратегически анализ
Индикатор 12 Дейност 3: Изготвен 1 компилиран доклад с анализи
Индикатор 13 Дейност 3: Изготвен 1 аналитичен доклад с информация, анализи и препоръки за следващия програмен период
Индикатор 14 Дейност 4: Проведени 4 тридневни обучения
Индикатор 15 Дейност 4: 12 дни в обучение
Индикатор 16 Дейност 4: Обучения в 4 тематични области
Индикатор 17 Дейност 4: 160 обучени общо
Индикатор 18 Дейност 4: 98 учебни часа общо
Индикатор 19 Дейност 5: Проведени: 2 обществени обсъждания
Индикатор 20 Дейност 5: Проведени: 4 дискусии със заинтересованите страни
Индикатор 21 Дейност 5: Проведени: 2 кръгли маси
Индикатор 22 Дейност 5: Проведени: 2 семинара
Индикатор 23 Дейност 5: Проведени: 8 работни срещи с фокус групи
Индикатор 24 Дейност 5: Проведени: 2 анкети
Индикатор 25 Дейност 5: Проведени: 4 работни заседания с граждански панели за консултиране на политики
Индикатор 26 Дейност 5: Проведени: над 1200 участници общо
Индикатор 27 Дейност 5: Проведени: 1 Становище с оформена визия за развитието на общината подписано от местни власти и СГО.
Индикатор 28 Дейност 6: Проведени 4 разяснителни кампании;
Индикатор 29 Дейност 6: Онлайн дискусионни форуми с над 1000 участника;
Индикатор 30 Дейност 6: Създадена 1 секция към интернет портала на община Бяла;
Индикатор 31 Дейност 6: 1 публикувана на интернет портала на община Бяла секция за плановата дейност и всички разработки изготвени в рамките на проекта
Индикатор 32 Дейност 6: 1500 листовки
Индикатор 33 Дейност 6: 2500 диплянки
Индикатор 34 Дейност 6: разпространени на рекламни материали – дребни сувенири над 1000 бр.
Индикатор 35 Дейност 7: 1 система от инструкции, процедури и документи за управление и контрол на плановия процес и реализацията на плановите документи в община Бяла.
Индикатор 36 Дейност 7: 1 анализ на работата на администрацията в 3 функционални аспекта.
Индикатор 37 Дейност 8: 1 система от правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 38 Дейност 8: 1 анализ на работата на администрацията в 3 функционални аспекта.
Индикатор 39 Дейност 9: 1 одиторски доклад
Индикатор 40 Дейност 10: Пресконференции – 2 бр.
Индикатор 41 Дейност 10: Публикации в пресата – 8 бр.
Индикатор 42 Дейност 10: Интервюта – 2 бр.
Индикатор 43 Дейност 10: Интернет секция – 1бр
Индикатор 44 Дейност 10: Информационни табели – 20 бр.
Индикатор 45 Дейност 10: Брошури – 1500 бр.
Индикатор 46 Дейност 10: Плакати – 80 бр.
Индикатор 47 Дейност 10: Листовки за популяризиране на проекта – 2000 бр.
Индикатор 48 Дейност 10: Издаване на сборник с информация за постигнатите в рамките на проекта резултати на хартиен и електронен носител – 1200 бр.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз