Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0027-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/022
Наименование: Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 14.06.2012
Дата на приключване: 05.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се повиши конкурентноспособността и се диверсифицира икономиката на общините Ямбол и Тунджа чрез създаване на условия за развитие на цялостен продукт на културния туризъм, като по този начин се спомага за устойчивото развитие на района.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Изготвяне на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки дейност 2 Изготвяне на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
дейност 3 Изпълнение на СМР на НАР „Кабиле” и Безистена в гр. Ямбол дейност 3 Изпълнение на СМР на НАР „Кабиле” и Безистена в гр. Ямбол
дейност 4 Авторски и строителен надзор дейност 4 Авторски и строителен надзор
дейност 5 Доставка на оборудване и въвеждане на интерактивана система за интерпретация дейност 5 Доставка на оборудване и въвеждане на интерактивана система за интерпретация
дейност 6 Туристическа реклама и промоция дейност 6 Туристическа реклама и промоция
дейност 7 Разработване и въвеждане на средства за туристическа информация и интерпретация дейност 7 Разработване и въвеждане на средства за туристическа информация и интерпретация
дейност 8 Проучвания и анализи, обезпечаващи развитието и управлението на продукта дейност 8 Проучвания и анализи, обезпечаващи развитието и управлението на продукта
дейност 9 Независим финансов одит дейност 9 Независим финансов одит
дейност 10 Дейности за информация и публичност дейност 10 Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 470 117 BGN
Общ бюджет: 5 270 008 BGN
БФП: 5 067 043 BGN
Общо изплатени средства: 3 549 753 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 067 043 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 560 334 BGN
2014 989 419 BGN
2015 0 BGN
3 549 753 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 306 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 176 284 BGN
2014 841 006 BGN
2015 0 BGN
3 017 290 BGN
В т.ч. Национално финансиране 760 056 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 384 050 BGN
2014 148 413 BGN
2015 0 BGN
532 463 BGN
Финансиране от бенефициента 199 976 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 7 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР
Индикатор 8 Среден престой на атракцията НАР «Кабиле»
Индикатор 9 Среден престой на атракцията Безистен в гр. Ямбол


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз