Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0067-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-67-151
Наименование: Интегриран воден проект за Стара Загора
Бенефициент: Община Стара Загора
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 19.05.2012
Начална дата: 01.06.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект е инвестиционен и има конкретна цел: изграждане, рехабилитация и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Стара Загора и прилежащото с. Богомилово с цел намаляване на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационната система, както и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО и на Националното законодателство. Настоящият проект е насочен към:  Изграждане на нова канализационна мрежа в съответствие с капацитета на ПСОВ и разрешително за заустване в гр. Стара Загора и канализационна мрежа в с. Богомилово;  Разширение на главни колектори и отливен канал в централна градска част и квартал АПК за преустановяване на преливане и достигане на разредена вода до ПСОВ, което води до компроментиране на нейната работа;  Реконструкция и модернизация на водоснабдителна мрежа в кв.АПК
Дейности: Дейност 6: Одит Преди подаването на искане за средства по проекта ще бъде извършван одит от изпълнител, определен по реда на ЗОП и подзаконовите норматични актове. Бенефициентът възлага текущ одит на проекта и представя на МЗ към исканията за средства, междинен одитен доклад с одитно мнение за: - законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на ОП за строителство, строителен надзор и одит на проекта и ОП, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2, т. 22 б от ЗОП; - осчетоводяване на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на бенефициента. Към окончателното искане за плащане, бенефициентът ще представи окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно насоките за извършване на одит, публикувани на сайта на МОСВ.
Дейност 7: Надзор по време на строителство Поддейност 7.1. - В рамките на проекта ще се извършва строителен надзор и ще отговаря на изискванията и критериите, регламентирани със ЗУТ за консултантите, извършващи цялостна оценка и контрол върху проектите и строежите за всички аспекти на безопасността. Консултантът по чл. 166 от ЗУТ ще бъде избран съгласно ЗОП. Независимият строителен надзор в проектирането ще се упражнява в следния обхват: •спазване на изискванията на нормативните актове за проучване, проектиране и строителство; •пълнота и структурно съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания, а когато изчисленията са извършени с помощта на софтуерен продукт - проверяват се пълнотата и правилността на подадените входни данни; •съответствие на проекта с предвижданията на общите и подробните градоустройствени планове; •съответствие на проекта с екологичните, хигиенните, противопожарните и специфичните изисквания към проектите; •съгласуване на проекта с всички специализирани контролни органи; •съгласуваност между отделните части на проекта и изпълнението му; •топлотехнически изчисления, осигуряващи топлосъхранение и икономия на енергия; •правилно проектиране и изпълнение на инсталации и инженерни системи; •безопасност на труда по време на строителството чрез работен проект за изпълнение на строителството; •пълнота на проектната документация и осъществяването на строителството. Консултантът, упражняващо независим строителен надзор в проектирането ще има право: •да изисква и да получава разяснения от изпълнителите на проучвателните и проектните работи; •да изисква и да ползва всички необходими материали за проверка на обосноваността на проектното решение, за правилността и пълнотата на изчисленията; •да връща за отстраняване на допуснати грешки от изпълнителите на проучвателните, проектните и строителните работи, когато не са спазени изискванията на нормативните актове по проектирането или има допуснати грешки и непълноти в изчисленията и изпълнението. Консултантът, упражняващо независим строителен надзор ще подписва и подпечатва всички части на проекта и изпълнението му и ще представи доклад пред одобряващия орган относно спазване на изискванията за безопасност на проекта, предвидени в чл.42, ал.1 от Закона за териториално и селищно устройство. Поддейност 7.2. Проектантите на различните обекти, предмет на инвестиция ще упражняват авторски надзор в строителството от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обекта. Проектантите на строежите ще присъстват при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството и ако установят точното изпълнение на проекта, ще подписват при покана от Община Стара Загора. Проектантите ще наблюдават изпълнението на строежите и ще съгласуват с лицето упражняващо строителен надзор евентуални промени в проекта.
Дейност 1: Проучване и проектиране Подготовката на инвестиционния проект е в рамките на проект ИСПА МЯРКА NO 2000/BG/16/P/PE/003 Проектът е изпълняван в периода юли 2007 – декември 2010 г. За всички обекти от линейната инфраструктура, предмет на инвестиции в настоящия проект са разработени в различни етапи в периода 2009 – 2011 г. работни проекти. След сключване на договор за финансиране по ОПОС не се предвижда проектиране.
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта: С цел осигуряване на доброто управление на проекта, Община Стара Загора ще сформира Звено за изпълнение на проекта (ЗИП). В Звеното за изпълнение на проекта (ЗИП) ще има и представители на ВиК оператора, в качеството му на Асоцииран партньор. С цел ефективното и качествено изпълнение на настоящия инвестиционен проект, общината ще организира процедура за избор на външни експерти/консултанти, по реда на ЗОП. Основните функции на членовете на ЗИП при изпълнението на проекта: Ръководител на проекта; Координатор на проекта; Финансист; Юрист; Технически екперт – общо 5 човека; Специалисти, представители на Асоциирания партньор ВиК – 2 бр.; Лице по нередности; Служител, отговарящ за съхранението на документацията на проекта; Служител, отговарящ за мониторинга по проекта. 5.2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури-Разработване на пакети тръжни документи за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в проектното предложение и провеждане на тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнител. 5.3 Публичност
Дейност 3: Строително-монтажни работи В резултат на изпълнението на настоящия инвестиционен проект се очаква да се реализират следните обекти от канлизационна и водоснабдителна мрежа на гр. Стара Загора и с. Богомилово: Главен колектор II', Главен колектор I (ОК525÷519÷4616÷4615÷830) и отливен канал на Дъждопреливник I-2 и Профил II-16.; Главен колектор VII (РШ47 ÷ Дъждопреливник VII-3÷РШ51); Отливен канал на Дъждопреливник VII-3; Канализация на кв. Кольо Ганчев-запад"; Канализация на кв. АПК; Водоснабдяане в кв. АПК; Канализация с. Богомилово.
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Предвижда се изграждане на помпена станция в с. Богомилово, канализация на третия етап. Ще бъдат доставени следните машини и съоръжения: ПОТОПЯЕМА ПОМПА Q=3.681л/с, Н=41.50м , Р=5.5kW (2 бр.); ДОСТАВКА И МОНТАЖ ХИДРОФОР 40Л; СПИРАТЕЛ КРАН Ф200; ДОСТАВКА ТЕЛЕСКОПИЧЕН ШИШ ЗА ШИБЪРЕН КРАН; ДОСТАВКА ПРЕДПАЗНО ГЪРНЕ; ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО РТавт.помпи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 39 167 395 BGN
Общ бюджет: 21 946 413 BGN
БФП: 21 262 177 BGN
Общо изплатени средства: 25 643 912 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 21 262 177 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 833 479 BGN
2014 14 445 121 BGN
2015 3 365 312 BGN
25 643 912 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 990 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 266 783 BGN
2014 11 556 097 BGN
2015 2 692 250 BGN
20 515 130 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 271 233 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 566 696 BGN
2014 2 889 024 BGN
2015 673 062 BGN
5 128 782 BGN
Финансиране от бенефициента 6 474 177 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Новоизградени канализационни мрежи (вкл. колектори)
Индикатор 2 Рехабилитирани/реконструирани/модернизирани канализационни мрежи (вкл. Колектори)
Индикатор 3 Рехабилитирани/реконструирани/модернизирани водоснабдителни мрежи
Индикатор 4 Очакван брой население, което да се обслужва от новоизградена канализационна мрежа
Индикатор 5 Очакван брой население, което да се обслужва от рехабилитирана/модернизирана канализационна мрежа (вкл. колектори)
Индикатор 6 Очакван брой население, което ше се обслужва от изградена и от рехабилитирана водопроводна мрежа
Индикатор 7 Новосъздадени работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз