Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.6.02-0051-C0001
Номер на проект: 10-16-61
Наименование: Подобряване на националната политика за борба с трафика на хора чрез трансфер на знания, опит и добри практики
Бенефициент: Национална комисия за борба с трафика на хора
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.01.2012
Начална дата: 12.06.2012
Дата на приключване: 12.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), нейните регионални структури и НПО, развиващи дейност в областта на борба с трафика на хора за добро управление чрез използване на знанията, опита и добрите практики на Холандия
Дейности: 1. Управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта /Организация/;
2. Подготовка и провеждане на процедура за избор на подизпълнители по проекта /Избор/;
3. Извършване на проучване на опита и добрите практики в България и Холандия в областта на събирането и анализа на статистически данни и мониторинга на политиката за борба с трафика на хора /Проучване/;
4. Изготвяне на сравнителни анализи на съществуващите методологии за работа със статистически данни и за мониторинг на политиките за борба с трафика на хора в България и Холандия /Анализи/;
5. Изработване на обща методика за събиране и анализ на статистически данни и изработване на препоръки за подобряване на националната политика за борба с трафика на хора /Методика/;
6. Изготвяне на съвместен наръчник за мониторинг и анализ на действащи политики за борба с трафика на хора /Наръчник/;
7. Провеждане на съпътстващо обучение на секретариата и работната група на НКБТХ по извършване на анализ на данни и изготвяне на аналитични доклади по разработената съвместна методология /Обучение 1/;
8. Провеждане на съпътстващо обучение на членовете и служителите на НКБТХ, МКБТХ и неправителствените организации за прилагане на новата методика по събиране, обобщаване и предаване на статистически данни за трафика на хора /Обучение 2/;
9. Провеждане на пилотна кампания по събиране на данни, и изготвяне на пилотен национален годишен доклад за трафика на хора в България, съдържащ обобщени статистически данни от проведената пилотна кампания, анализ на данните и действащите политики з
10. Изработване на карта на институциите и НПО, които могат да събират и предоставят статистически данни за трафика на хора в и извън България /Карта/;
11. Дейности по информация и публичност /Публичност/ - Провеждане на интегрирана комуникационна кампания за популяризиране на резултатите от проекта и разпространяване на създадената добра практика и наръчник в рамките на двете държави и извън тях. К
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 153 049 BGN
Общ бюджет: 79 060 BGN
БФП: 79 060 BGN
Общо изплатени средства: 106 109 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 460 BGN
2013 38 393 BGN
2014 38 116 BGN
2015 - 859 BGN
106 109 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 201 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 891 BGN
2013 32 634 BGN
2014 32 398 BGN
2015 - 731 BGN
90 193 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 859 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 569 BGN
2013 5 759 BGN
2014 5 717 BGN
2015 - 129 BGN
15 916 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 1: Сформиран проектен екип съставен от четирима души административен персонал и четирима експерти
Индикатор 2 Дейност 1: Проведени 18 работни срещи на проектния екип
Индикатор 3 Дейност 1: Създадени условия за участие на всички заинтересовани страни в проекта
Индикатор 4 Дейност 1: Подготвени 2 плана, 2 форми и система за наблюдение контрол, отчетност, анализ на риска, първоначален, междинни и финален доклад
Индикатор 5 Дейност 1: Изпълнен проект
Индикатор 6 Дейност 2: Проведени две директни възлагания и един избор с 3 оферти
Индикатор 7 Дейност 2: Избрани поне трима изпълнители за изпълнение на дейности: 7-8 и 11
Индикатор 8 Дейност 2: Сключени минимум 1 договор и събрани първични счетоводни документи от поне двама изпълнители
Индикатор 9 Дейност 3: Проведено 1 проучване
Индикатор 10 Дейност 3: Подготвен 1 бр. доклад
Индикатор 11 Дейност 3: Проведени 2 работни визити
Индикатор 12 Дейност 4: Разработени 2 бр. анализа
Индикатор 13 Дейност 4: Изготвени 2 бр. аналитични доклади
Индикатор 14 Дейност 5: Разработена 1 бр. методология
Индикатор 15 Дейност 5: Разработени препоръки за подобряване на националната политика за борба с трафика на хора
Индикатор 16 Дейност 5: Въведени правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 17 Дейност 5: Създаден механизъм за изграждане на централизирана база данни
Индикатор 18 Дейност 5: Обменени конкретни добри практики, въведени от двете държави – партньори по проекта
Индикатор 19 Дейност 6: Изработен 1 бр. наръчник
Индикатор 20 Дейност 6: Проведено 1 бр. 5-дневно работно посещение в Холандия
Индикатор 21 Дейност 7: Проведено 1 съпътващо обучение
Индикатор 22 Дейност 7: Обучени 66 души от държавната и общинска администрация
Индикатор 23 Дейност 8: Проведено 1 съпътващо обучение
Индикатор 24 Дейност 8: Обучени 120 души от националната и общинска администрация и НПО
Индикатор 25 Дейност 9: Проведена 1 бр. пилотна кампания
Индикатор 26 Дейност 9: Изготвен 1 бр. пилотен доклад
Индикатор 27 Дейност 9: Включени 27 НПО в кампанията
Индикатор 28 Дейност 10: Изготвена 1 актуална карта
Индикатор 29 Дейност 10: Проведени 30 работни срещи с НПО в цялата страна
Индикатор 30 Дейност 11: Разработени, преведени и проведени/отпечатани и разпространени информационни дейности/материали:
Индикатор 31 Дейност 11: 1 бр. информационна кампания
Индикатор 32 Дейност 11: 2 бр. пресконференции
Индикатор 33 Дейност 11: Методика, Наръчник и Доклад по 800 бр. на български и английски
Индикатор 34 Дейност 11: 600 информационни брошури за проекта на български и английски
Индикатор 35 Дейност 11: 1000 бр. информационни брошури на български и английски
Индикатор 36 Дейност 11: 300 бр. рекламни папки и химикали за пресконференциите
Индикатор 37 Дейност 11: Обновен сайт на НКБТХ с информация за проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз