Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.05-0002-C0001
Номер на проект: K11-12-2
Наименование: Подобряване на адекватността и ефективността на вътрешния одит в публичния сектор чрез извършване на външни оценки на качеството, като част от програмата за осигуряване на качеството на одитната дейност.
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 19.05.2012
Начална дата: 07.06.2012
Дата на приключване: 07.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на адекватността и ефективността на вътрешния одит в публичния сектор чрез извършване на външни оценки на качеството, като част от програмата за осигуряване на качеството на одитната дейност.
Дейности: Дейност 1: Въвеждащо обучение по извършване на външна оценка на качеството на вътрешния одит от външни консултанти с международна практика и разработване на методология, съвместно с консултантите Дейността ще се изпълни чрез : 1. Сформиране на експертна група от служители в дирекция „Вътрешен контрол” и вътрешни одитори от пилотните организации, които ще участват в обучението и разработването на методологията по дейност 1. 2. Организиране и провеждане на обучение от външните консултанти за целевата група експерти от дирекция „Вътрешен контрол” и вътрешните одитори от пилотните организации, с цел представяне на основните принципи за извършване на външната оценка и обща методология за изпълнението й. 3. Разработване на методология за извършване на външни оценки, в съответствие на релевантното национално законодателство, която включва всички стъпки за адекватно то им изпълнение, в т.ч. необходимите работни документи. Въвеждащото обучение по извършване на външна оценка на качеството на вътрешния одит с помощта на консултанти с международна практика ще задълбочи теоретичните познания и ще подобри разбирането в областта на външните оценки на целевата група експерти. В следващият етап от реализацията на тази дейност на база придобитите знания ще се разработи проект на методология за извършване на външни оценки на качеството на дейността по вътрешен одит, която ще се приложи пилотно в реализирането на дейност 3 от проекта.
Дейност 2: Проучване и анализ на добрите практики в Англия и Холандия/Ирландия в областта на външните оценки на качеството като част от програма за осигуряване на качеството на вътрешния одит 1. Проучване на място на практиките в областта на външните оценки на качеството на дейността по вътрешен одит в Англия и Холандия/Ирландия чрез: • провеждане на работни срещи с одитори в организации, в които е извършена външна оценка на качеството на дейността по вътрешен одит; • провеждане на работни срещи с експерти с опит при извършването на външни оценки на одитната дейност 2. Изготвяне на доклад/паметна записка за отчитане на резултатите от проведените срещи и проучените добри практики, в т.ч. предложения за включването им в методологията. Извършването на това проучване и анализът на добрите практики са необходими поради факта, че в българската администрация липсват задълбочени теоретични познания и практически опит в областта на външните оценки на качеството на дейността по вътрешен одит в организациите от публичния сектор. С реализирането на дейността ще се постигне хармонизация на извършваните но външни оценки на одитната дейност в публичния сектор с добрите европейски практики. Изборът на тези страни се основава на проучване и на опита ни от предишни проекти. Вътрешният одит в Холандия и Англия/Ирландия е дейност с дългогодишни традиции и високо качество. Чрез избора на тези стари за придобиване на опит се надграждат познанията ни, придобити в рамките на проекта по ОПАК на дирекцията от 2009 г. „Засилване на управленската отговорност и укрепване на финансовото управление и контрол в централната и общинската администрация.”
Дейност 3: Пилотно извършване на външни оценки на вътрешния одит с участието на външни консултанти с международна практика в три ЗВО (МТИТС, МРРБ, община Русе) 1. Създаване на три работни групи с участие на служители от дирекция „Вътрешен контрол” и вътрешни одитори от избраните ЗВО, в които ще се извършат пилотните оценки 2. Всяка работна група ще извърши оценката в съответствие с приложимата нормативна база и разработената методология, при следните етапи: • планиране на извършването на външните оценки • извършване на проверки • изготвяне и представяне на доклад с резултатите от проверката и определената оценка
Дейност 4: Провеждане на обучение за повишаване на качеството на вътрешния одит и за прилагане на програма за осигуряване на качеството, в т.ч. добрите практики в областта на външните оценки 1. Анализ на резултатите от пилотното извършване на външни оценки на качеството на одитната дейност. 2. Разработване на обучителни модули за: • повишаване на качеството на вътрешния одит и за прилагане на програма за осигуряване на качеството; • представяне на добрите практики в областта на външните оценки на качеството на одитната дейност, получени от посещенията в Англия и Холандия/Ирландия 3. Организиране на обучението 4. Подготовка и отпечатване на обучителните материали, в т.ч. и на електронен носител 5. Провеждане на обучението и получаване на обратна връзка от участниците С изпълнението на тази дейност вътрешните одитори от публичния сектор ще задълбочат познанията си в процеса по разработване и прилагане на програмата за осигуряване на качеството, ще получат необходимите знания и практически указания за начина на извършване на външните оценки и за тяхната роля в този процес. Представянето на добрите практики на други държави с опит при извършването на тези оценки ще подобри разбирането на вътрешните одитори за ползата от извършването оценки на дейността им.
Дейност 5: Осигуряване на информация и публичност за дейностите по проекта Дейностите по осигуряване на информация и публичност на проекта ще се извършат чрез : 1. Организиране и провеждане на информационни кампании - откриваща и закриваща, за представяне на целите и резултатите от проекта. 2. Изготвяне, отпечатване и разпространение сред вътрешните одитори на брошури с информация за целите и постигнатите резултати от проекта. Брошурите ще се разпространят по време на обученията по Дейност 4, на закриващата информационна кампания и в организациите, в които ще се извършва външна оценка на качеството на вътрешния одит и след приключване на проекта. 3. Периодично публикуване на текуща информация за дейностите по проекта и за постигнатите резултати в електронната система ИСФУКВО на електронната страница на МФ.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ка Ел Офис" ООД
ДЗЗД Одит Стандарт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 492 279 BGN
Общ бюджет: 168 260 BGN
БФП: 168 260 BGN
Общо изплатени средства: 168 260 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 168 260 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 90 000 BGN
2013 36 643 BGN
2014 41 617 BGN
2015 0 BGN
168 260 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 143 021 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 76 500 BGN
2013 31 147 BGN
2014 35 374 BGN
2015 0 BGN
143 021 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 500 BGN
2013 5 497 BGN
2014 6 243 BGN
2015 0 BGN
25 239 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Бр. обучени служители на дирекция „Вътрешен контрол” и вътрешни одитори от пилотните организации
Индикатор 2 По Дейност 1 - Бр. разработени проекти на методологии за извършване на външна оценка на качеството на дейността по вътрешен одит
Индикатор 3 По Дейност 2 - Бр. извършени анализи на добри практики в областта на външните оценки на качеството
Индикатор 4 По Дейност 3 - Бр. извършени външни оценки
Индикатор 5 По Дейност 4 - Бр. разработени програми за обучения
Индикатор 6 По Дейност 4 - Бр. проведени обучения
Индикатор 7 По Дейност 4 - Бр. обучени вътрешни одитори от ЗВО
Индикатор 8 По Дейност 5 - Бр. информационни кампании
Индикатор 9 По Дейност 5 - Бр. участници в информационните кампании
Индикатор 10 По Дейност 5 - Бр. разработени и отпечатани материали
Индикатор 11 По Дейност 5 - Бр. публикувани информационни съобщения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз