Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0024-C0001
Номер на проект: A10-13-24/06.06.2012
Наименование: „Подобряване работата на администрацията при провеждане и прилагане на политики за местно и регионално развитие в област Благоевград”
Бенефициент: Областна администрация – област Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 06.06.2012
Дата на приключване: 06.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
Описание
Описание на проекта: „Подобряване на качеството, съгласуването и ефективността на политиките на областно и общинско ниво в Област с административен център Благоевград чрез координация и партньорство с всички заинтересовани страни при разработването, изпълнението, оценката и актуализирането на документите за стратегическо планиране.”
Дейности: Дейност 1: Изготвяне на социално проучване/изследване и анализ на нагласите и отношението на заинтересованите страни във връзка със съществуващата система за стратегическо планиране и управление в целевите общини и областта, реализираните политики за
Дейност 2: Организиране и провеждане на кръгла маса за отчитане резултатите от направеното проучване /социологически доклади и анализи/.
Дейност 3: Проучване на добри практики и провеждане на работно посещение в друга страна – членка на ЕС на експерти от областна администрация и целевите общини.
Дейност 4: Организиране и провеждане на тридневно, съпътстващо обучение по стратегическо планиране и управление на местно и областно ниво.
Дейност 5: Провеждане на проучване на системата за планиране и управление на стратегическото развитие на областно и общинско ниво и оценка по изпълнение на общинските планове за развитие на целевите общини. Разработване и въвеждане на правила за мон
Дейност 6: Сформиране на работна група с представители от целевите общински администрации и областна администрация – Благоевград за изготвяне на анализи на икономическото и социалното състояние на област Благоевград и целевите общини, SWOT анализи, в
Дейност 7: Организиране и провеждане на дискусия между заинтересованите страни и представители на общинските и областна администрации за представяне на изготвените анализи, оценки и правила за мониторинг.
Дейност 8: Създаване на сайт „Е-дискусия /форум/ по стратегическо планиране и управление на местно и областно ниво.
Дейност 9: Осигуряване на публичност и информация на проекта.
Дейност 10: Одит на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 262 779 BGN
Общ бюджет: 187 911 BGN
БФП: 187 911 BGN
Общо изплатени средства: 184 707 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 187 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 876 BGN
2013 42 329 BGN
2014 90 502 BGN
2015 0 BGN
184 707 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 159 724 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 44 095 BGN
2013 35 980 BGN
2014 76 926 BGN
2015 0 BGN
157 001 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 781 BGN
2013 6 349 BGN
2014 13 575 BGN
2015 0 BGN
27 706 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 1: 1 доклад за проучването.
Индикатор 2 Дейност 1: Анализи и препоръки: - 1 областен анализ
Индикатор 3 Дейност 1: 2. Анализи и препоръки:- 8 анализа за целевите общини.
Индикатор 4 Дейност 1: Копия на първичната информация.
Индикатор 5 Дейност 2: 1 кръгла маса.
Индикатор 6 Дейност 2: 30 участника.
Индикатор 7 Дейност 2: Протокол/Мемо за дискусията и представените мнения.
Индикатор 8 Дейност 2: Комплект презентационни материали.
Индикатор 9 Дейност 3: 1 процедура- тръжно досие, комисия, избран изпълнител и сключен договор.
Индикатор 10 Дейност 3: Определена 1 европейска страна с водеща практика по стратегическо планиране и управление за проучване на опита.
Индикатор 11 Дейност 3: Определени 2 европейски експерти
Индикатор 12 Дейност 3: 1 проведено посещение в страната.
Индикатор 13 Дейност 3: 9 служители посетили страната.
Индикатор 14 Дейност 3: 9 броя доклади за посещението от българските участници.
Индикатор 15 Дейност 3: 2 броя доклади от европейските експерти плюс 1 обобщаващ.
Индикатор 16 Дейност 3: 1 аналитичен доклад и мерки за адаптиране и прилагане на опита.
Индикатор 17 Дейност 3: Отпечатан и разпространен аналитичен доклад в тираж от 4500 бр.
Индикатор 18 Дейност 4: Едно обучение.
Индикатор 19 Дейност 4: 9 обучени участника.
Индикатор 20 Дейност 4: Удостоверения за преминато обучение.
Индикатор 21 Дейност 4: Комплект обучителни материали.
Индикатор 22 Дейност 5: Проведено многомодулно проучване.
Индикатор 23 Дейност 5: Разработен доклад и анализ на системата за управление и планиране на стратегическото развитие- 1 областен и в 8 общински.
Индикатор 24 Дейност 5: Разработени оценки на общинските планове за развитие на 8 общини.
Индикатор 25 Дейност 5: Разработени и приети правила за мониторинг на изпълнението на политики- 1 за областта и 8 общински.
Индикатор 26 Дейност 5: Отпечатани и разпространени правила в тираж от 2000 бр.
Индикатор 27 Дейност 6: Списък със състав на работната гупа.
Индикатор 28 Дейност 6: Събрана информация.
Индикатор 29 Дейност 6: Подготвени анализи за областта и общините.
Индикатор 30 Дейност 6: Проведени 5 работни срещи.
Индикатор 31 Дейност 7: 1 дискусия.
Индикатор 32 Дейност 7: 30 участника.
Индикатор 33 Дейност 7: 1 протокол/мемо за дискусията с направени допълнения и подобрения.
Индикатор 34 Дейност 8: 1 интернет страница.
Индикатор 35 Дейност 8: 1 техническо задание и тръжно досие.
Индикатор 36 Дейност 8: Публикувани материали на сайта.
Индикатор 37 Дейност 9: 2 пресконференции.
Индикатор 38 Дейност 9: 4 бр. печатни публикации.
Индикатор 39 Дейност 9: Радио и ТВ материали.
Индикатор 40 Дейност 9: Материали на интернет страницата.
Индикатор 41 Дейност 9: 2000 бр. Рекламни брошури.
Индикатор 42 Дейност 9: 200 бр. Рекламни плаката.
Индикатор 43 Дейност 9: 2 бр. Банери.
Индикатор 44 Дейност 9: 1 бр. филм за проекта
Индикатор 45 Дейност 10: 1 одитен доклад.
Индикатор 46 Дейност 10: 1 финансов отчет.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз