Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0015-C0001
Номер на проект: ESF-2115-09-15001
Наименование: "Развитие на човешкия капитал и социални иновации в СИМАТ АД"
Бенефициент: "СИМАТ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2012
Начална дата: 22.05.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Развитие на човешкия капитал в СИМАТ АД с цел устойчива заетост, повишаване производителността и адаптивността на персонала, повишаване доходите и социалната интеграция.
Дейности: 1.Управление и координация на проекта Дейността е съставена от следните елементи: • Сформиране на екип на проекта; • Изграждане на система за вътрешен мониторинг, оценка и отчет по проекта; • Изготвяне на междинни и финални отчети на проекта; Сформиране на екип на проекта След подписване на договора за изпълнение на проекта ще бъде проведена координационна среща на членовете на екипа. Екипът на проекта има следния състав: ръководител на проекта, координатор обучение, координатор тръжни процедури, счетоводител и технически сътрудник. Ще бъдат разяснени конкретните задължения и отговорности на всеки член на екипа, ще се обсъдят предстоящите дейности и ще се изготви подробен график за работа по проекта. Координационни срещи на екипа ще се провеждат един път месечно с цел да се синхронизират действията на всички негови членове, за уточняване на задачите и отговорностите, да се следи напредъкът и постигането на междинните резултати от всеки етап на проекта. В случай на възникнали трудности ще се организират и извънредни срещи. Изграждане на система за вътрешен мониторинг, оценка и отчетност До края на първия месец от стартирането на проекта екипът му ще изработи основните принципи и правила, въз основа на които ще работи системата за вътрешен мониторинг, оценка и отчет. Мониторингът ще бъде текущ – технически и финансов. Ще се следи спазването на времевите графици за изпълнение на дейностите, постигането на качествените и количествени резултати, ще се осъществява контрол върху целесъобразното разходване на средствата съгласно заложените цели и изискванията на финансиращата институция. Изготвяне на междинни и финални отчети на проекта Междинните отчети и справки ще се изготвят съгласно изискванията на финансиращата институция. В края на проекта ще бъде изготвен окончателен отчет, който ще включва: доказателства за извършените дейности и постигнатите резултати, копия на разходооправдателните документи, критичен анализ на основните проблеми възникнали по време на изпълнението. Обосновка Добрата организация и управление на проекта са предпоставка за правилното протичане на всички останали дейности и постигането на заложените в проекта цели. Ето защо, тези процеси за изведени като самостоятелна дейност и водят до постигане на определени резултати, които са в пряка обвързаност със заложените цели на проекта.
2. Обучение на заети лица над 55 годишна възраст за обучители, избор на Обучаваща организация и доставка на компютърна конфигурация. - Избор на обучаваща организация-в проекта се предвижда това да бъде извършено чрез обява в пресата. Организацията обучител ще бъде избрана на база професионален опит и икономическо ефективно предложение. - Избор на обучители –в проекта се предвижда това да стане чрез широка публичност и прозрачност като за целта първо да се запознае целият колектив със съдържанието на проекта,изготвят се обяви , които ще бъдат изложени във всички цехове. След избора на организация за обучение ще се сключи договор.Координаторът по обучението ще запознае обучаващата институция със съдържанието на курсовете на обучение и хонорариума на обучението,както и с цялостната дейност по проекта.Обучението ще се провежда в рамките на шест месеца . Програмата на обучението предвижда общ информационно обучителен модул от 45 учебни часа на който те ще бъдат запознати с начините и принципите на информация.На всеки един от тях ще бъде създаден собствен имейл и ще бъдат обучени за комуникация в интернет.По този начин искаме да стимулираме практиката за учене през целия живот и се гарантира достъп до качествено образование и обучение за всички.Всички обучители ще бъдат запознати с програмата AUTOCAD, за да могат в последствие да изготвят на нея рационализаторски предложения ,предложения за нови продукти и усъвършенстване на технологическия процес в СИМАТ АД. За целта на теоретичното обучение ще бъдат необходими 1 броя компютри и един принтер,които в последствие ще бъдат използвани в Информационния клуб по дейностите по точка 6. Предвижда се в двата курса да има теоритична и практична подготовка. Теоритичната подготовка ще се провежда в специализирана зала в СИМАТ АД ,а практическата подготовка в съответните цехове. Завършването на обучението ще завърши с изпит по теория и практика. Знанията на обучителите ще бъде оценявана от комисия в състава на която, ще бъдат поканени представители на работодателя и обучаващата организация, назначена със заповед на директора. Успешно завършилите курса по обучение ще получат удостоверение за завършено обучение.
3. Провеждане на обучение на работното място на заетите лица в предприятието от обучените обучители. Периодът, който обхваща тази дейност е предвиден да бъде четири месеца .Мястото за провеждане освен в СИМАТ АД ще се проведе и в ОБК –гр.Пловдив –дъщерна фирма на СИМАТ АД. Целта на обучението е обучителите да предадат своя дългогодишен професионален опит на по- младите си колеги.По време на обучението са предвидени материални разходи ,които ще обезпечат извършването на тази дейност. Дейността ще бъде извършена в две направления по съответните специалности.Освен предаването на професионалния опит тук се цели и възможността да се използва социалното сближаване и работата в екип.
4. Въвеждане на гъвкави форми на заетост. В тази дейност целевата група се предвижда да се състои от 41 човека,от които 20 младежи до 29 години и 21човека над 55-годишна възраст. Нашите изисквания по тази дейност са: споделяне на едно работно място,работа на непълно работно време,ротация на работното място,работа на плаващо работно време.Подготовката и изготвянето на такъв план се предвижда да приключи в рамките на два месеца. Ще се извършат всички необходими процедури по неговото изпълнение като за целта се сключат допълнителни споразумения по основните трудови договори на 41 работници и служители.Считаме,че тази мярка ще допринесе за по доброто съвместяване на професионалния и личния живот ,ще повиши доходите на всички участници в целевата група и като крайна цел ще доведе до по-висока производителност на труда.
5. Осигуряване на социални придобивки за работещите. Първото направление е осигуряване възнаграждения и осигуровки за лицата, които са на трудов договор и са пряко ангажирани с дейността в местата за осигуряване на социални придобивки ,в случая-работнически стол. По това направление се предвижда в проекта то да продължи 20 месеца. Общият брой на хората в тази целева група е 5 човека. По второто направление се предвижда да се закупи ново модерно кухненско оборудване, което ще допринесе за по – качествено обслужване с храна за персонала на фирмата. Оборудването ще даде възможност за много по-добро рационално, разнообразно и здравословно хранене. СИМАТ АД е запазил тази традиция - столовото хранене, което е един бонус за персонала на фирмата.
6. Създаване на клуб „Информационно обслужване”. Тази дейност е с новаторски подход. Идеята за създаване на такъв клуб е рационална и с много аспекти. Закупените компютри и принтер за обучението ще бъдат инсталирани в специализиран клуб и ще се използват от всички желаещи. От една страна всеки от персонала на СИМАТ АД ще може да си поддържа своя елетронна поща, ще има достъп до необходимата му лична и служебна информация, освен това всеки от желаещите може да използва специализираните програми като AUTOCAD, COREL DROW и ADOBE PHOTOSHOP. Не на последно място е възможността на желаещите да използват тази информационна база за рационализаторски предложения, чрез нея ще се даде възможност да се изготвят чертежи за евентуално нови продукти, новаторски технологии и нововъведения в технологическия процес в СИМАТ АД. Считаме, че тази дейност е едно добро ново начало, което ще допринесе за увеличаване възможностите на персонала за информационно обслужване, лично и служебно, и ще създаде възможности за ново въведение в производството и стоковия асортимент на предприятието. Ангажимента на СИМАТ АД е този клуб да продължи своята дейност и след приключване на проекта, тъй като ще бъде полезен в лично и служебно отношение на хората работещи в СИМАТ АД.
7.Разработване на планове за обучение и кариерно развитие на заетите лица. Тази дейност се предвижда да бъде възложена на изпълнител. Целевата група която ще обхване дейността е 130 човека от персонала на СИМАТ АД. Този план ще бъде неразделна част за развитието на човешките ресурси на СИМАТ АД. От една страна планът ще даде възможност на ръководството да прецени състоянието и възможностите за развитие на човешките ресурси и потенциала на 87 % от работещите в предприятието. Друг аспект в тази дейност е създаването на възможности на работещите в СИМАТ АД да повишат своята квалификация до желаното ниво и да определят своята перспектива за професионално развитие.
8. Осигуряване на публичност. В проекта предвиждаме да се извършат множество дейности с цел да се осигури публичност по време на изпълнение на проекта. Информираме чрез пресата за спечеления проект, неговото финасиране и цели. Запознаване персонала на СИМАТ АД с целия проект. По време на изпълнение на дейностите по проекта ще се направят фотоси, които ще бъдат основа за изготвяне на брошурата и диплянката. В началото на изпълнението на проекта ще бъде изготвено рекламно пано което ще се постави на входа на предприятието. Предвижда се също така да се изготвят стикери, които ще бъдат поставени на всяко съоражение от закупените по проекта ДМА. Брошурите и диплянките ще бъдат разпространявани чрез работещите в СИМАТ АД , чрез партньорската мрежа, състояща се предимно от клиенти и доставчици на фирмата и информационните центрове и фронт офиси на ДБТ гр. Димитровград и региона, а също така и на местните и държавни институции. Всички публикации и издадени рекламни материали ще бъдат съобразени с Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
9. Одит. Предвижда се одитът да бъде извършен от външно лице за да се изпълнят изискванията по насоките за кандидатстване. Изпълнителя на тази дейност ще бъде избран съгласно 55 ПМС. Одиторът ще бъде ангажиран ежемесечно, не само да констатира законосъобразността на извършените дейности, но и ще консултира екипа за управление превантивно. Всички негови указания ще се спазват стриктно.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 211 003 BGN
Общ бюджет: 141 608 BGN
БФП: 141 608 BGN
Общо изплатени средства: 141 576 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 141 608 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 42 201 BGN
2013 25 928 BGN
2014 73 447 BGN
2015 0 BGN
141 576 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 120 367 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 871 BGN
2013 22 039 BGN
2014 62 430 BGN
2015 0 BGN
120 339 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 330 BGN
2013 3 889 BGN
2014 11 017 BGN
2015 0 BGN
21 236 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Брой лица, на които са разработени планове за кариерно развитие
Индикатор 4 Брой лица, ползвали преференции за включване в гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време)
Индикатор 5 Дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка
Индикатор 6 Дял на лицата, запазили гъвкавата си заетост след приключване на насърчителните мерки
Индикатор 7 Лица обучени за обучители.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз