Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.03-0017-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-03/2008/001/016
Наименование: Модернизиране на ДСП в Столична община
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.11.2011
Начална дата: 31.05.2012
Дата на приключване: 31.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: да осигури подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
Дейности: 1. Сформиране на екип за управление на проекта. Провеждане на работни срещи на екипа; текущо осчетоводяване и координиране на дейността; реализиране на текущо и окончателно отчитане и други, пряко обвързани с реализирането на проекта
2. Мерки за информиране и публичност Изготвяне и поставяне на табели, информационни и комуникационни материали, организиране на пресконференции - при стартиране и за информиране за резултатите от проекта.
3. Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Модернизиране на ДСП Сердика, ДСП Лозенец, ДСП Възраждане, ДСП Красно село, ДСП Оборище, ДСП Слатина в Столична община” Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Модернизиране на ДСП Сердика, ДСП Лозенец, ДСП Възраждане, ДСП Красно село, ДСП Оборище, ДСП Слатина в Столична община”
4. Изпълнение на строително-монтажни работи Изпълнение на строително-монтажни работи
5. Одит Извършване на одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 163 982 BGN
Общ бюджет: 74 940 BGN
БФП: 74 940 BGN
Общо изплатени средства: 85 379 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 008 BGN
2014 480 BGN
2015 29 891 BGN
85 379 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 699 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 757 BGN
2014 408 BGN
2015 25 408 BGN
72 572 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 251 BGN
2014 72 BGN
2015 4 484 BGN
12 807 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз