Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0013-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-12-46
Наименование: "Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч"
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 04.05.2012
Начална дата: 29.05.2012
Дата на приключване: 30.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчни води на територията на град Ловеч, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на съответната територия и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води, в съотвествие с приоритетите и целите на Европейския съюз и в контескста на Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. Конкретните цели на настоящия проект са определени в съответствие със специфичните цели на Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и са, както следва: o Повишаване на обхвата на услугите по отвеждане на битови отпадъчни води на територията на град Ловеч в резултат на доизграждане на канализационна мрежа в кварталите Дръстене, Гозница, Източна индустриална зона и Северна индустриална зона „Баховско шосе” (определя се чрез разликата в процента на свързаност към канализационна мрежа преди и след изпълнение на проек
Дейности: Одит
Публичност
Строителство
Техническа помощ
проучвания и проектиране
Надзор по време на строителството
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 738 568 BGN
Общ бюджет: 5 173 121 BGN
БФП: 4 923 358 BGN
Общо изплатени средства: 5 333 525 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 923 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 386 928 BGN
2013 2 604 057 BGN
2014 3 099 702 BGN
2015 - 757 162 BGN
5 333 525 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 939 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 309 543 BGN
2013 2 083 246 BGN
2014 2 479 762 BGN
2015 - 605 730 BGN
4 266 820 BGN
В т.ч. Национално финансиране 983 942 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 77 386 BGN
2013 520 811 BGN
2014 619 940 BGN
2015 - 151 432 BGN
1 066 705 BGN
Финансиране от бенефициента 1 795 512 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Нови и рехабилитирани ПСОВ
Индикатор 2 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз