Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0026-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/046-01
Наименование: Създаване на туристически комплекс "Старинно Карлово"
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 17.05.2012
Дата на приключване: 06.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Да подкрепи и увеличи развитието на конкурентноспособни туристически атракции на територията на община Карлово, които ще допринесат за диверсификация на туристическият продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма
Дейности: дейност 1 Oрганизация и упр. на проекта
дейност 2 Провеждане на информационна кампания
дейност 3 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 4 реставрация на културните ценности и дреб. Инф.стр.
дейност 5 анимиране
дейност 6 мониторинг контрол при извършване на СМР
дейност 7 Реклама и промоция на туристическия продукт
Дейност 8 Обучение на аниматори
Дейност 9 Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 091 092 BGN
Общ бюджет: 2 123 967 BGN
БФП: 1 765 700 BGN
Общо изплатени средства: 1 765 700 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 765 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 338 109 BGN
2014 0 BGN
2015 427 591 BGN
1 765 700 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 500 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 137 393 BGN
2014 0 BGN
2015 363 453 BGN
1 500 845 BGN
В т.ч. Национално финансиране 264 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 200 716 BGN
2014 0 BGN
2015 64 139 BGN
264 855 BGN
Финансиране от бенефициента 388 290 BGN
Индикатори
Индикатор 1 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 2 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 3 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 4 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 5 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 6 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз