Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0068-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-01/2008/068
Наименование: "Подпомагане реализирането на проекта за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради"
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.05.2012
Начална дата: 14.05.2012
Дата на приключване: 14.02.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящото проектно предложение е да се осигури подкрепа за правилното и ефективно изпълнение на проекта на ДЖП в качеството й на конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по ОПРР.
Дейности: дейност 2 Подпомагане изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове“
дейност 3 Създаване и функциониране на Интегрирано звено за изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове“
дейност 6 Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по член 169 ал.1 (т.1-5), ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и технически паспорт на сградата/блок секцията
дейност 8 Отчетност пред Управляващия орган и одит на проекта
дейност 5 Организиране и провеждани на работни/координационни срещи
дейност 7 Осигуряване на информация и публичност
дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 4 Повишаване на административния капацитет на служители на ДЖП
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 560 300 BGN
Общ бюджет: 4 721 094 BGN
БФП: 4 721 094 BGN
Общо изплатени средства: 3 399 714 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 721 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 469 999 BGN
2013 803 146 BGN
2014 319 376 BGN
2015 807 193 BGN
3 399 714 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 012 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 249 499 BGN
2013 682 674 BGN
2014 271 469 BGN
2015 686 114 BGN
2 889 757 BGN
В т.ч. Национално финансиране 708 164 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 220 500 BGN
2013 120 472 BGN
2014 47 906 BGN
2015 121 079 BGN
509 957 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 техническа подкрепа, консултации и др.
Индикатор 2 обучени служители на УО (вкл. регуоналните му отдели) и бенефициенти
Индикатор 3 Проведени работни/координационни срещи
Индикатор 4 Изготвени обследвания за установяване на техническите характеристики и технически паспорт
Индикатор 5 Разработени документи (проектно предложение, методология, СФУК)
Индикатор 6 Разработена електронна база данни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз