Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0122-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Участие на потребителите в процеса на вземане на решения - стъпка към пълна социална интеграция
Бенефициент: Фондация "Сийдър"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 11.05.2012
Дата на приключване: 01.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Да се подобри процеса на социална интеграция и качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства чрез въвеждане на нов подход за прякото им включване в процеса на вземане на решения по въпроси, които ги засягат пряко в ежедневието и живота им.
Дейности: 1. Управление и отчитане на проекта Обезпечаване на успешното и навременно изпълнение и отчитане на проекта
2. Провеждане на тръжни процедури По време на тази дейност ще бъдат разработени и подготвени тръжните досиета за избор на подизпълнители по съответните дейности и ще бъдат подбрани съответни подизпълнители за дейностите, за които се налага.
3. Преглед и анализ на законодателната рамка, регулираща процеса на участие във взимането на решения от страна на ползвателите на социални услуги Дейността включва преглед и анализ на законодателството, регулиращо процеса на взимане на решения за ежедневието и живота на лицата с интелектуални затруднения и изготвяне на препоръки за релевантни промени, позволяващи овластяването им.
4. Описание на добрата практика, адаптиране за България и разработване на иновативен модел за включване на потребителите на социални услуги в процеса на вземане на решения, относно ежедневието и живота им, базиран на преноса на добри практики от Вели В рамките на тази дейност ще бъде направено кратко описание на добрата практика, която ще послужи за основа на разработването на иновативен модел за включване на потребителите на социални услуги в процеса на вземане на решения, които ги засягат, адаптиран към българската среда.
5. Провеждане на обучение с посещение на място в България, Великобритания на персонала на Центъра за настаняване от семеен тип „Сияние” и служители на социалните служби на територията на община Кюстендил за начините за прилагане на разработения инов В рамките на тази дейност заети в центрове за настаняване от семеен тип в Кюстендил ще посетят Уелс с цел обмяна на опит.
6. Пилотно прилагане на разработения модел от обучените персонал и служители на социални служби В рамките на тази дейност за период от 3 месеца ще бъде направено пилотно тестване на разработения модел в ЦНСТ „Сияние” и социалните служби на община Кюстендил. Ще се следи за постигнатите резултати и за трудностите пред прилагането на модела, с цел неговото последващо преодоляване и усъвършенстване.
7. Изготвяне на общинска стратегия за включване на ползвателите на услуги в процеса на взимане на решения и правене на избор Целта на тази дейност е, за нуждите на общината, да бъде изготвена и комуникирана с представители на всички заинтересовани страни общинска стратегия за включване на ползвателите на услуги в процеса на взимане на решения и правене на избор, като допълнение на Стратегията за социални услуги на Община Кюстендил.
8. Изготвяне на наръчник за прилагане на разработения иновативен модел от други доставчици на социални услуги и служители на социалните служби на територията на страната Да бъде изготвен наръчник за прилагане на разработения иновационен модел, с цел въвеждане и прилагане от други доставчици на социални услуги и служители на социалните служби на територията на страната
9. Информационна кампания за популяризиране целите на проекта и финансиращите институции и за правата на децата и лицата с интелектуални затруднения и създаване и поддържане на уебсайт с материали по темата и резултатите от проекта Целта на дейността е да бъде повишена информираността на обществото, в това число и на целевата група, относно правата на децата и лицата с интелектуални затруднения, както и да бъде създадено общодостъпно в мрежата място с подбрани материали по темата и по други проблеми засягащи целевата група, в това число и резултатите от настоящия проект.
10. Заключителна конференция Да бъдат представени и обсъдени със заинтересованите страни резултатите от проекта и добрите практики на партньорите, както и да бъдат споделени насоките и препоръките от изготвения наръчник.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 162 062 BGN
Общ бюджет: 143 873 BGN
БФП: 143 873 BGN
Общо изплатени средства: 143 873 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 143 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 56 891 BGN
2013 86 982 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 873 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 48 357 BGN
2013 73 935 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
122 292 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 534 BGN
2013 13 047 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 581 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 Брой обучени лица по проект 0122
Индикатор 4 Брой проведени визити за обмяна на опит по проект 0122
Индикатор 5 Брой проведени срещи по проект 0122
Индикатор 6 Брой проведени обучения по проект 0122
Индикатор 7 Брой проведени тръжни процедури по проект 0122
Индикатор 8 Брой направени анализи по проект 0122
Индикатор 9 Брой изготвени стратегически документи по проект 0122
Индикатор 10 Брой изготвени наръчници по проект 0122
Индикатор 11 Брой проведени информациони кампании по проект 0122
Индикатор 12 Брой проведени конференции по проект 0122
Индикатор 13 Брой посещения за обмяна на опит на място в страната на добрата практика


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз