Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.02-0001-C0001
Номер на проект: ESF-2202-00-00001
Наименование: Кариерно развитие на заети лица
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.04.2012
Начална дата: 10.05.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност и подпомагане на безработни лица с ясна идея за започване на стопанска дейност, чрез ползването на специализирани обучения и услуги.
Дейности: Дейност 12 Организиране и провеждане на семинари за заети лица. В проекта е заложено провеждането на 8 броя семинари на различна тематика. Всеки един от тях ще се проведе на територията на изградените 10 кариерни центъра 2 пъти годишно по всяка тема.Семинарите ще бъдат проведени от избрани по реда на ЗОП изпълнители.
Дейност 6 Наемане на служители за работа в кариерните центрове Публикуване на обява за набиране на кандидати за работните места. Определяне на конкурсни комисии, в състава на които ще има представител на съответната Дирекция „ Регионална служба по заетостта” и Централна администрация на Агенция по заетостта. Подбор по документи на кандидатите. Провеждане на интервюта с одобрените кандидати. Назначаване и сключване на договори по трудово правоотношение с одобрените кандидати. Публикуването на обява за подбор за избор на кариерни консултанти е в съответствие с член 24 а от Закона за насърчаване на заетостта.
Дейност 5 Закупуване на оборудване и обзавеждане на кариерните центрове За закупуване на оборудване и обзавеждане на кариерните центрове ще бъде обявена поръчка съгласно изискванията на ЗОП. За нормалното функциониране и предоставяне на качествени услуги за групово и индивидуално консултиране на заетите лица за всеки един от изградените кариерни центрове, ще бъде закупено функционално и практично оборудване и обзавеждане, състоящо се от: бюра, заседателни маси, столове, стелажи, компютри, лаптопи, принтери, многофункционални устройства, мултимедия, екрани, флипчарти, телефон, факс и климатици.
Дейност 8 Осигуряване на печатни и информационни материали за потребителите на услугите на информационните центрове По време на реализация на Проекта се предвижда да бъдат изготвени и отпечатани различни информационни материали за клиентите на кариерните центрове. Отпечатване на листовки, които да запознаят заетите лица с предлаганите услуги. По време на реализация на проекта се планира отпечатване на информационни материали за професии по браншове, както и за отделни професии.
Дейност 4 Създаване на кариерни центрове към Дирекции „ Регионална служба по заетостта” и Централна администрация на Агенция по заетостта Ще бъдат изградени 10 кариерни центъра по един към всяка Дирекция „ Регионална служба по заетостта” – София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Ловеч, Монтана, Благоевград и Хасково и един към Централна администрация на Агенция по заетостта. За нуждите на кариерните центрове са определени помещения, в оито ще бъдат извършени определени строително - монтажни работи. Заложените ремонтни работи, като подмяна на подови настилки, подмяна на дограма, боядисване на стени и тавани, подмяна на осветителни тела и други, ще осигурят подходяща и ефективна инфраструктура за обслужване на потребителите на услугите в изградените кариерни центрове.
Дейност 11 Разработване на планове за кариерно развитие на заети лица, потребители на услугите на центровете Проучване и оценка на личностните качества с оглед изискванията на различните професии, психологическо и практическо приобщаване на човека към определена професия. Необходимост от оказване на психологическа помощ на голям брой хора, затруднени в своя избор. Професионалното развитие има определяща роля за формиране на работната сила, отговаряща на новите изисквания на пазара на труда, така и за развитието на личността.Ще бъде предоставена актуална информация относно състоянието на пазара на труда и тенденциите в неговото развитие
Дейност 9 Изграждане на партньорска мрежа със социалните партньори, местните власти, образователните и обучителни институции и организации, включително привличане на експерти при осъществяване на дейността на центровете Най- добре запознати със ситуацията на пазара на труда са местните органи и организации - представители на държавната власт, на социалните партьори, НПО, представители на бизнеса, гражданското общество.
Дейност 7 Обучение на наетите служители Ще бъде извършено обучение на назначените кариерни консултанти за работа със заети лица, клиенти на кариерните центрове.
Дейност 3 Разработване на методика и процедурни правила за функционирането на кариерни центрове. За правилното функциониране и регламентиране на цялостната дейност на изградените 10 кариерни центъра е необходимо разработване на Методика и процедурни правила.Методиката и процедурните правила ще бъдат разработени от избран при условията на ЗОП изпълнител. Доброто функциониране на един кариерен център несъмнено е свързано с разработване на цялостна стратегия на дейността. Първата важна стъпка в създаването на един работещ механизъм, с ясно определяне на мисията, визията и ценностите на кариерния център. От тях лесно биха се определили и целите, основни дейности, необходимите ресурси и индикатори, отчитащи постигнатите резултати.
Дейност 13 Организиране и провеждане на „ Дни на кариерата” най-малко два пъти годишно Назначените кариерни консултанти в съответните кариерни центрове към Дирекции „ Регионална служба по заетостта” и Централна адиминистрация на Агенция по заетостта ежегодно ще организират провеждането на 2 „ Дни на кариерата”. С провеждането им кариерните центрове ще могат да осъществят връзката между работодатели, обучаващи организации, заети лица.
Дейност 10 Предоставяне на информация и консултация на заети лица, свързани с възможностите за кариерно и професионално развитие През последните десетилетия неимоверно нараства значението на професионалното развитие на човешките ресурси. Професионалното развитие на личността през целия й живот включва: избор на професия, овладяване на професията и реализация на професията.
Дейност 1 Организация и управление Сформиране на екип и изготвяне на ясен план за реализация на проекта. Изготвяне на правила за избор на 30 кариерни консултанти, които ще бъдат назначени в 10 кариерни центъра.Организиране на цялата процедура по подбор/ обява приемане на документи, изготвяне на въпросник за провеждане на интервюта,провеждане на конкурси и изготвяне на проект на трудов договор/.Изграждане на система за вътрешни месечни отчети по проекта.Провеждане на ежемесечни срещи с екипа, включително и чрез интернет, с цел на координация на дейностите по проекта.Осъществяване на периодичен контрол на дейностите на кариерните центрове. Оказване на методическа помощ от членовете на екипа при провеждане на "Дни на кариерата" и организиране на предвидените семинари по проекта.Екипната работа и добрата координация между членовете на екипа ще гарантират успешното управление на проекта.Разпределените ясни и конкретни задачи между всеки член от екипа ще допринесат до постигане на заложените индикатори по проекта.
Дейност 2 Информиране и публичност Поставяне на информационни табели на изградените 10 кариерни център към Дирекции "Регионална служба по заетостта" и ЦА на Агенция по заетостта и информационни табели на местата, където ще има назначени кариерни консултанти. Изготвяне и отпечатване на брошури и плакати за популяризиране на провежданите дейности по проекта. Изработване на рекламни материали/ папки и химикали /, които ще бъдат предоставяни на участниците в провежданите "Дни на кариерата". Изработване на 20 секунден рекламен клип, който ще се излъчва за популяризиране на дейността на изградените кариерни центрове. Изработване на трансперанти за визуализиране провеждането на "Дни на кариерата".Побликуване на информация за стартирането, реализацията и отчитането на проекта на официалната интернет страница на Агенция по заетостта - www.az.government.bg.С популяризирането на дейностите по проекта ще се постигне по пълно представяне и запознаване на потенциалните клиенти с възможностите, които Агенцията по заетостта предоставя в областа на професионалното ориентиране и консултиране.Широката публичност ще допринесе до търсене на услугите предоставяни от назначените кариерни консултанти в изградените кариерни центрове.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 999 440 BGN
Общ бюджет: 2 795 356 BGN
БФП: 2 795 356 BGN
Общо изплатени средства: 2 810 008 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 795 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 161 117 BGN
2014 1 045 834 BGN
2015 1 603 058 BGN
2 810 008 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 376 053 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 136 949 BGN
2014 888 959 BGN
2015 1 362 599 BGN
2 388 507 BGN
В т.ч. Национално финансиране 419 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 168 BGN
2014 156 875 BGN
2015 240 459 BGN
421 501 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, на които са разработени планове за кариерно развитие
Индикатор 2 брой изградени кариерни центрове
Индикатор 3 Брой лица, получили професионална информация и ориентиране от кариерни центрове
Индикатор 4 Брой проведени "Дни на кариерата"
Индикатор 5 Изграждане на кариерни центрова
Индикатор 6 Наемане на кариерни консултанти
Индикатор 7 Брой кариерни консултанти включени в обучение
Индикатор 8 Брой лица, на които ще бъдат разработени планове за кариерно развитие
Индикатор 9 Провеждане на Дни на кариерата
Индикатор 10 Брой лица, които ще получат професионална информация и ориентиране от кариерните центрове
Индикатор 11 Провеждане на семинари за заети лица
Индикатор 12 Проведени семинари за заети лица
Индикатор 13 Наети кариерни консултанти
Индикатор 14 Брой обучени кариерни консултанти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз