Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1228-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Въвеждане на международно признати стандарти ISO 14001:2004, ISO 27001:2005 и внедряване на система за управление на ресурсите в предприятието (ERP)”
Бенефициент: "Булмаркет ДМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е „Булмаркет ДМ” ООД да продължи своето възходящо развитие, като повиши конкурентоспособността си на националния и международния пазар. Основен фактор за осъществяването на тази цел е въвеждането на система за управление на информационната сигурност по изискванията на стандарта ISO 27001, система за управление на околната среда по изискванията на стандарт 14001 и софтуерна система за управление на бизнес процесите в предприятието (ERP система). Системите за управление основани на международно признати стандарти са съществен фактор за успеха на всяка организация. Тези стандарти гарантират постоянното качество на предлагания продукт/услуга, съответствие с приложимите нормативни изисквания и осигуряват оценка на риска и защита на ключова информация.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Изграждане и внедряване на СУОС в съответствие с БДС EN ISO 27001 и 14001
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Внедряване на ERP система за управление на бизнеса
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Технологично обезпечаване ефективното функциониране на ERP системата за управление на бизнеса
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Сертифициране на стандартизирана СУИС в съответствие с БДС EN ISO 27001 И СУОС в съответствие с БДС EN ISO 14001
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Визуализация на проекта
Дейност 7 Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 264 206 BGN
Общ бюджет: 356 040 BGN
БФП: 263 470 BGN
Общо изплатени средства: 263 470 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 263 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 263 470 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
263 470 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 223 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 223 949 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
223 949 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 520 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 520 BGN
Финансиране от бенефициента 92 829 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 3: Създадени -инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 6 Индикатор 1: въведени сертификати
Индикатор 7 Индикатор 2: създадени нови работни места.
Индикатор 8 Индикатор 4: Обучени вътрешни одитори на СУОС
Индикатор 9 Индикатор 5: Обучени вътрешни одитори на СУИС
Индикатор 10 Индикатор 6: Обучен персонал в СУОС
Индикатор 11 Индикатор 7: Обучен персонал в СУИС
Индикатор 12 Индикатор 8: Закупен и въведен в експлоатация WEB сървър
Индикатор 13 Индикатор 9: Закупен и въведен в експлоатация Сървър база данни
Индикатор 14 Индикатор 10: Закупена и въведена в експлоатация ERP система за управление на бизнес процесите
Индикатор 15 Индикатор 11: Монтирана информационна табела и поставени стикери на оборудването


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз