Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1218-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ЗММ-ХАСКОВО АД – конкурентноспособна компания с ангажимент към околната среда
Бенефициент: "ЗММ-ХАСКОВО" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и постигане на ефективна организация на цялостната дейност на ЗММ Хасково АД, чрез внедряване на софтуерна система за управление на процесите и необходимия за функционирането и хардуер и ефективно управление на значимите аспекти на околната среда.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Избор на консултантска огранизация за разработване и внедряване на Система за управление на околната среда в съответствие със стандарта ISO 14001.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Разработване и внедряване на Система за управление на околната среда в съответствие със стандарта ISO 14001.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Провеждане на процедура за избор на доставчици на активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Доставка и внедряване на специализиран софтуер - ERP и МОМ системи за управление на промишлени предприятия и необходимия за функционирането им хардуер
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Избор на сертифицираща организация за сертификация на системата за управление на околната среда съгласно изискванията на стандарта ISO 14001.
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Сертификация на системата за управление на околната среда съгласно изискванията на стандарта ISO 14001.
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Визуализация на проекта.
Дейност 8:Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 129 495 BGN
Общ бюджет: 150 524 BGN
БФП: 112 893 BGN
Общо изплатени средства: 112 893 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 112 893 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 112 893 BGN
2015 0 BGN
112 893 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 959 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 95 959 BGN
2015 0 BGN
95 959 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 934 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 934 BGN
2015 0 BGN
16 934 BGN
Финансиране от бенефициента 43 165 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева)- (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 6 Индикатор 1: Избрани изпълнители от страна на бенефициента за: 1.Консултонтски услуги 2.Сертификационни услуги 3.Доставка и внедряване на ДМА и ДНА; 4.Изработване и поставяне на визуализационни материали:
Индикатор 7 Индикатор 2: Разработена и внедрена СУОС
Индикатор 8 Индикатор 3: Доставено и инсталирано хардуерно оборудване, в т.ч. - Сървър бази данни – 1 бр. - Сървър приложения – 1 бр - Работни станции – 10 бр.
Индикатор 9 Индикатор 4: Доставена и внедрена софтуерни системи – ERP и МОМ
Индикатор 10 Индикатор 5: Успешно сертифицирана СУОС в предприятието в съответствие с международния стандарт ISO 14001
Индикатор 11 Индикатор 6: Изработени и поставени визуализационни материали - постоянна обозначителна табела стикери
Индикатор 12 Индикатор 7: Публикувана информация за проекта на интернет страницата на компанията.
Индикатор 13 Индикатор 8: Успешно изпълнен и отчетен проект.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз