Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1215-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Качество и контрол върху процесите, свързани с клиентите в ГОПЕТ ТРАНС ЕООД
Бенефициент: "ГОПЕТ ТРАНС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е повишаване на конкурентоспособността, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на предпоставки за развитие на благоприятна бизнес среда за ГОПЕТ ТРАНС ЕООД, посредством покриване на международните стандарти за качество и повишаване ефективността на управлението на работата с клиенти.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Избор на консултантска организация за разработване и внедряване на Система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Разработване и внедряване на Система за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001:2008.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Провеждане на процедура за избор на доставчик на софтуерна система за управление на работата с клиенти-CRM система и необходимото за функционирането й хардуерно оборудване.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4. Доставка и внедряване на софтуерна система за управление на работата с клиенти-CRM система и необходимото за функционирането й хардуерно оборудване.
Подготовка и изпълнение на Дейност 5. Избор на сертифицираща организация.
Подготовка и изпълнение на Дейност 6. Сертифициране на ГОПЕТ ТРАНС ЕООД по стандарта ISO 9001:2008.
Подготовка и изпълнение на Дейност 7. Визуализация на проекта.
Дейност 8:Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 94 474 BGN
Общ бюджет: 120 878 BGN
БФП: 90 659 BGN
Общо изплатени средства: 90 651 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 90 659 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 800 BGN
2013 71 851 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 651 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 980 BGN
2013 61 074 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 054 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 820 BGN
2013 10 778 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 598 BGN
Финансиране от бенефициента 31 491 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева), (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 6 Индикатор 1: Избрани изпълнители от страна на бенефициента.
Индикатор 7 Индикатор 1.1: Избран изпълнител за разработване и внедряване на СУК в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008
Индикатор 8 Индикатор 1.2: Избран изпълнител за доставка на Софтуерна система за управление на работата с клиенти
Индикатор 9 Индикатор 1.3: Избран изпълнител за сертифициране на СУК по стандарта ISO 9001:2008
Индикатор 10 Индикатор 1.4: Избран изпълнител за изработване на информационно табло и постоянна обозначителна табела
Индикатор 11 Индикатор 2: Успешно разработена и внедрена СУК в съответствие със стандарта ISO 9001:2008.
Индикатор 12 Индикатор 3: Доставена и внедрена Софтуерна система за управление на работата с клиенти
Индикатор 13 Индикатор 4: Получен сертификат за внедрена СУК по ISO 9001:2008.
Индикатор 14 Индикатор 5: Изработени и поставени визуализационни материали
Индикатор 15 Индикатор 5.1: Изработено и поставено информационно табло
Индикатор 16 Индикатор 5.2: Изработена и поставена постоянна обозначителна табела
Индикатор 17 Индикатор 5.3: Изработен и поставен стикер на кардуерното оборудване
Индикатор 18 Индикатор 6: Публикувана информация за проекта на интернет страницата на компанията
Индикатор 19 Индикатор 7: Успешно изпълнен и отчетен проект.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз