Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1177-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ХЕЛИОС - МЕТАЛ ЦЕНТЪР” ООД – УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Бенефициент: "ХЕЛИОС-МЕТАЛ ЦЕНТЪР" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентоспособността на „ХЕЛИОС-МЕТАЛ ЦЕНТЪР” ООД на европейския и национален пазар, чрез постигане на съответствие с международно признат стандарт за управление на околната среда и обезпечаване с адекватно оборудване за удовлетворяване изискванията на ISO 14001:2004 и нормативните регламенти.
Дейности: Дейност 1 - „Проектен старт”
Дейност 2 -„Инвестиции в активи”
Дейност 3 - „Разработване и внедряване на СУОС”
Дейност 4 - „Сертифициране на СУОС”
Дейност 5: консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 6: Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 290 198 BGN
Общ бюджет: 385 606 BGN
БФП: 289 205 BGN
Общо изплатени средства: 289 182 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 289 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 58 040 BGN
2013 231 142 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
289 182 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 245 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 49 334 BGN
2013 196 471 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
245 805 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 381 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 706 BGN
2013 34 671 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 377 BGN
Финансиране от бенефициента 96 733 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Създадени инвестиции.
Индикатор 6 Внедрена СУОС
Индикатор 7 Доставени ДМА.
Индикатор 8 Подобрени пазарни позиции
Индикатор 9 Увеличен процент на отпадъците, подлежащи на рециклиране


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз