Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1197-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: По-високо качество, по-добри пазарни позиции за Белослава ЕООД
Бенефициент: „Белослава” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Да се доразвие потенциала на средно предприятие от шивашкия отрасъл и в частност в една от водещите компании у нас – БЕЛОСЛАВА ЕООД за конкурентоспособност посредством ефективно управление на процесите, с оглед увеличаване на икономическия ефект на компанията, постигане на устойчив растеж, разширяване пазарното присъствие при трайно удовлетворяване очакванията на клиента.
Дейности: Дейност 1 Консултантска услуга за разработване и внедряване на СУК, съответстваща на Стандарт ISO 9001
Дейност 2 Доставка и монтаж на ново технологично оборудване
Дейност 3 Сертифициране на СУК, в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008
4 Информационни дейности , визуализация и финална отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 388 553 BGN
Общ бюджет: 514 563 BGN
БФП: 385 922 BGN
Общо изплатени средства: 385 915 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 385 922 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 77 710 BGN
2013 308 205 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
385 915 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 328 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 66 054 BGN
2013 261 974 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
328 028 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 888 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 657 BGN
2013 46 231 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 887 BGN
Финансиране от бенефициента 129 518 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Създадени инвестиции
Индикатор 5 Разработена и внедрена Система за управление на качеството в съответствие със Стандарт ISО 9001: 2008
Индикатор 6 Доставено, инсталирано, тествано , пуснато в експлоатация с проведен инструктаж оборудване
Индикатор 7 Сертифицирана СУК в съответствие със Стандарт ISO 9001:2008
Индикатор 8 Информационни дейности и визуализация на проекта (табела, флайери, стикери)
Индикатор 9 Намаляване производствените разходи
Индикатор 10 Намаляване себетойността
Индикатор 11 Намаляване разходите на енергийните ресурси
Индикатор 12 Намаляване несъответ стващата или дефектна продукция
Индикатор 13 Повишаване качеството на продукцията
Индикатор 14 Увеличение на производителността
Индикатор 15 Увеличение обема на произвежданата продукция
Индикатор 16 Увеличение ръста на продажбите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз