Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1194-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 в ЕКОФОЛ АД
Бенефициент: "Екофол" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се подобри конкурентоспособността на Екофол АД чрез въвеждане на система за управление на качеството в съответствие с европейски и международни стандарти, като фактор за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.
Дейности: 1. Дейности за консултантски услуги за въвеждане на СУ
2. Дейности за инвестиции в активи
3. Дейности за услуги за сертификация на системата за управление на качеството
4. Други дейности свързани с изпълнението на проекта
5. Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 185 725 BGN
Общ бюджет: 238 870 BGN
БФП: 179 153 BGN
Общо изплатени средства: 179 153 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 179 153 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 179 153 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
179 153 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 152 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 152 280 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
152 280 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 873 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 873 BGN
Финансиране от бенефициента 61 908 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 създадени инвестиции.
Индикатор 6 : Документирани внедрени системи за управление, съответстващи на международно признати стандарт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз