Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1145-C0001
Номер на проект: 27.04.2012
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „МБАЛ Пулс” АД чрез внедряване и сертифициране на СУК по международно признатия стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Бенефициент: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПУЛС" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектопредложението е: Да се повиши конкурентноспособността на „МБАЛ Пулс” АД на националния и международен пазар на медицински услуги чрез въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството по стандарт ISO 2001:2008 и осигуряване на високотехнологична апаратура, необходима за покриването на изискванията на стандарта.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Сформиране на екип по проекта, вътрешен мониторинг, контрол и отчетност и финална оценка на изпълнението на проекта (финален отчет).
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Подготовка и провеждане на открита процедура, определяне на изпълнители за доставка на оборудването и подписване на договор с тях.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка, монтиране и първоначално изпитване на оборудването и финализиране на договорите за доставка.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Избор на изпълнител на консултантска услуга по предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на система за управление (СУК) по стандарт ISO 9001:2008 и подписване на договор с него
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Предоставяне на професионални консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на система за управление на качеството (СУК) по стандарт ISO 9001:2008
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Избор на изпълнител на услугата по Сертификация на Системата за управление на качеството (СУК) съгласно стандарт ISO 9001:2008 и подписване на договор с него.
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Сертификация на Системата за управление на качеството (СУК) съгласно стандарт ISO 9001:2008 от акредитиран орган по сертификация
Подготовка и изпълнение на Дейност 8: Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 391 026 BGN
Общ бюджет: 516 428 BGN
БФП: 387 321 BGN
Общо изплатени средства: 390 997 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 387 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 390 997 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
390 997 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 329 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 332 348 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
332 348 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 650 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 650 BGN
Финансиране от бенефициента 130 342 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Изградена, въведена и сертифицирана СУК по стандарт ISO 9001:2008
Индикатор 5 Индикатор 2: Увеличен брой на сключените договори с фармацевтични компании за клинични изпитвания на лекарства (до 1 година след изпълнението на проекта)
Индикатор 6 Индикатор 3: Намалена себестойност на пациент за 1 ден (леглоден) (до 1 година след изпълнението на проекта)
Индикатор 7 Индикатор 4: Доставено, монтирано, първоначално изпитано и заприходено оборудване (ДМА)
Индикатор 8 Индикатор 5: Увеличение на приходите(от общите приходи от продажби) реализирани от външни пазари-предоставени услуги на чуждестранни пациенти и фармацефтични компании (до 3 година след приключване изпълнението на проекта)
Индикатор 9 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, м направени от подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз