Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1141-C0001
Номер на проект: 27.04.2012
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „МЦ Пулс” АД чрез внедряване и сертифициране на СУК по международно признатия стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Бенефициент: "Медицински център Пулс" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектопредложението е: Оптимизиране организацията на цялостната дейност на „МЦ Пулс” АД за създаване на услуги с висока добавена стойност и повишена конкурентноспособност чрез въвеждане и сертифициране на Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта, вътрешен мониторинг, контрол и отчетност и финална оценка на изпълнението на проекта (финален отчет).
Дейност 2: Подготовка и провеждане на открита процедура, определяне на изпълнител за доставка на оборудването и подписване на договор с него.
Дейност 3: Доставка, монтиране и първоначално изпитване на оборудването и финализиране на договора за доставка.
Дейност 4: Избор на изпълнител на консултантска услуга по предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на система за управление (СУК) по стандарт ISO 9001:2008 и подписване на договор с него
Дейност 5: Предоставяне на професионални консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на система за управление на качеството (СУК) по стандарт ISO 9001:2008
Дейност 6: Избор на изпълнител на услугата по Сертификация на Системата за управление на качеството (СУК) съгласно стандарт ISO 9001:2008 и подписване на договор с него.
Дейност 7: Сертификация на Системата за управление на качеството (СУК) съгласно стандарт ISO 9001:2008 от акредитиран орган по сертификация
Дейност 8: Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 384 186 BGN
Общ бюджет: 388 312 BGN
БФП: 291 234 BGN
Общо изплатени средства: 383 484 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 291 234 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 383 484 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
383 484 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 247 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 325 961 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
325 961 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 523 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 523 BGN
Финансиране от бенефициента 128 062 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Изградена, въведена и сертифицирана СУК по стандарт ISO 9001:2008
Индикатор 5 Индикатор 2: Добавени нови дейности към „портфейла от услуги” (до 1 година след приключване изпълнението на проекта)
Индикатор 6 Индикатор 3: Осигурени нови групи потребители (до 1 година след приключване изпълнението на проекта)
Индикатор 7 Индикатор 4: Увеличен брой на сключените договори с фирми и организации за медицинско обслужване и здравна профилактика на техните служители (до 2 години след приключване изпълнението на проекта)
Индикатор 8 Индикатор 6: Доставено, монтирано, първоначално изпитано и заприходено оборудване (ДМА)
Индикатор 9 Индикатор 5: Намалена себестойност на услугата компютърна томография (1 бр.)
Индикатор 10 Индикатор 7: Брой скенове при една доза облъчване на пациента
Индикатор 11 Индикатор 8: Преструктурирани и подобрени пазарни позиции-реализация на услугите (до 3 години след приключване изпълнението на проекта)
Индикатор 12 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз