Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1260-C0001
Номер на проект: 4МС-02-208-10/19.04.2013
Наименование: Чрез стандартизация и инвестиции към по-висока конкурентоспособност
Бенефициент: "Ветекс" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на конкурентноспособността на фирма „Ветекс” ООД, гр. Кърджали.
Дейности: 1: „Избор на екип за управление на проекта”
2: „Провеждане на процедури за избор на изпълнители”
3.: „Определяне на обхвата на Системата за управление на качеството ISO 9001:2008”
4: „Разработване и въвеждане на Системата за управление на качеството ISO 9001:2008”
5: „Провеждане на сертификационен одит.”
6: „Издаване на сертификат с международна акредитация от съответния компетентен орган по сертификация.”
7 „Закупуване и внедряване на Специализиран сървър и специализирани настолни компютърни системи за управление дейността на фирмата, интегрираната информационна система и внедрения международен стандарт”
8 „Внедряване на Специализиран сървър и специализирани настолни компютърни системи за управление дейността на фирмата, интегрираната информационна система и внедрения международен стандарт”
9. „Закупуване на ново високотехнологично оборудване, съответстващо на изискванията на внедрения международен стандарт и допринасящо за внедряване на Интегрирана информационна система (ERP/CRM система)”
11. „Закупуване на Интегрирана информационна система за организация на цялостната дейност на фирмата и внедрения международен стандарт (ERP/CRM система)”
10. „Внедряване на ново високотехнологично оборудване, съответстващо на изискванията на внедрения международен стандарт и допринасящо за внедряване на Интегрирана информационна система (ERP/CRM система)”
12. Внедряване на Интегрирана информационна система за организация на цялостната дейност на фирмата и внедрения международен стандарт (ERP/CRM система)”
13. „Изготвяне и монтиране на информационна табела”
14.„Изготвяне и поставяне на стикери върху всеки дълготраен материален актив, закупен по проекта, включващи информация за финансовия принос на ЕС”
15. „Изготвяне и разпространение на информационна брошура за резултатите от проекта и финансовия принос на ЕС”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 93 992 BGN
Общ бюджет: 124 911 BGN
БФП: 93 608 BGN
Общо изплатени средства: 93 608 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 93 608 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 93 608 BGN
2015 0 BGN
93 608 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 79 567 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 79 567 BGN
2015 0 BGN
79 567 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 041 BGN
2015 0 BGN
14 041 BGN
Финансиране от бенефициента 31 431 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 проведени процедури за избор на изппълнители
Индикатор 5 внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2008 – комплект /наръчник, процедури, доклад от вътрешен одит, преглед от ръководството и др./
Индикатор 6 сертификация на Система за управление на качеството ISO 9001:2008
Индикатор 7 внедрена интегрирана информационна система за организация на цялостната дейност на фирмата и внедрения международен стандарт (ERP/CRM система)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз