Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0585-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на софтуерна система за управление в дейността на СИМЛОДЖИК ЕООД като фактор за повишаване на конкурентоспособността.
Бенефициент: "Симлоджик" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентоспособността на СИМЛОДЖИК ЕООД чрез цялостно регламентиране и подобряване планирането и управлението на ресурсите за постигане на ефективна организация на цялостната дейност като фактор за устойчиво развитие на националния и европейския пазар.
Дейности: Дейност 1 Проектен старт
Дейност 2 Избор на изпълнител за въвеждане на ERP система и доставка на хардуер
Дейност 3 Въвеждане на ERP система и доставка на хардуер
Дейност 4 Финализиране на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ИНФО-ЛОГИКА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 181 050 BGN
Общ бюджет: 199 500 BGN
БФП: 149 625 BGN
Общо изплатени средства: 149 620 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 149 620 BGN
2015 0 BGN
149 620 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 127 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 127 177 BGN
2015 0 BGN
127 177 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 443 BGN
2015 0 BGN
22 443 BGN
Финансиране от бенефициента 60 350 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Разработени и внедрени системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти (брой)
Индикатор 6 Индикатор 2: Сертифицирани системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти (брой)
Индикатор 7 Индикатор 3: Реализирани инвестиции допринасящи за постигане на съответствие с международно признати стандарти (лева)
Индикатор 8 Индикатор 4: Разработени и внедрени софтуерни системи за управление
Индикатор 9 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз