Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0583-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ГРИППА АД – конкурентоспособност чрез покриване изискванията на стандарт ISO 22000:2005 и въвеждане на ERP система
Бенефициент: "ГРИППА" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентноспособността на ГРИППА АД, чрез цялостно регламентиране и подобряване на управлението на работните и производствени процеси и постигане на ефективна организация на цялостната дейност като фактор за нейното устойчиво развитие на националния и европейския пазар.
Дейности: Дейност 1 Проектен старт
Дейност 2 Избор на изпълнители на консултантски услуги и доставка на оборудване
Дейност 3 Доставка на лабораторно оборудване
Дейност 4 Въвеждане на ERP система и доставка на прилежащ хардуер
Дейност 5 Разработване и внедряване на СУБХ съгласно стандарт ISO 22000:2005
Дейност 6 Избор на изпълнител на сертификационни услуги
Дейност 7 Сертифициране на СУБХ съгласно стандарт ISO 22000:2005
Дейност 8 Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 240 750 BGN
Общ бюджет: 320 481 BGN
БФП: 240 361 BGN
Общо изплатени средства: 240 361 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 240 361 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 240 361 BGN
2015 0 BGN
240 361 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 204 307 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 204 307 BGN
2015 0 BGN
204 307 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 054 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 054 BGN
2015 0 BGN
36 054 BGN
Финансиране от бенефициента 80 250 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Разработени и внедрени системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти (брой)
Индикатор 6 Индикатор 2 : Сертифицирани системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти (брой)
Индикатор 7 Индикатор 3: Реализирани инвестиции допринасящи за постигане на съответствие с международно признати стандарти (лева)
Индикатор 8 Индикатор 4: Разработени и внедрени софтуерни системи за управление
Индикатор 9 : Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз