Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0570-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на ММ Солушънс АД чрез въвеждане на интегрирана софтуерна система за управление на ресурсите в компанията
Бенефициент: "ММ Солушънс" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящето проектно предложение е насърчаване на конкурентоспособността и осигуряване на устойчиво развитие на ММ Солушънс АД в условията на световна финансова и икономическа криза чрез въвеждане на интегрирана система за управление на ресурсите в компанията.
Дейности: Дейност 1 „Сформиране на екип за управление на проектните дейности, изготвяне на конкретен план график
Дейност 2 „Провеждане на процедури за избор на външни изпълнители по ПМС № 55 от 12.03.2007 г
Дейност 3 „Доставка и инсталиране на необходимото хардуерно оборудване”
Дейност 4 „Доставка и внедряване на специализиран софтуер, допринасящ за въвеждане на , допринасящ за въвеждане на ERP система за управление на ресурсите
Дейност 5 „Дейности по обезпечаване на изискванията за визуализацията на проекта”
Дейност 6 „Процес на управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта”
Дейност 7 „Консултантски услуги по проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Симлоджик" ЕООД
"Роел-98" ООД
"ПРОДЖЕКТ ХАУС" ООД
Ладжър ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 111 559 BGN
Общ бюджет: 143 837 BGN
БФП: 107 878 BGN
Общо изплатени средства: 107 878 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 107 878 BGN
2015 0 BGN
107 878 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 696 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 91 696 BGN
2015 0 BGN
91 696 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 182 BGN
2015 0 BGN
16 182 BGN
Финансиране от бенефициента 37 186 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Обезпечен квалифициран екип за изпълнение и контрол на проектните дейности
Индикатор 5 Индикатор 2: Проведен избор за външни изпълнители по условията и реда на ПМС № 55 от 12.03.2007 г.
Индикатор 6 Индикатор 3: Ивестиция в ДМА
Индикатор 7 Индикатор 4: Инвестиция в ДНА
Индикатор 8 Индикатор 5: Обезпечена визуализация и публичност при изпълнението на проекта
Индикатор 9 Индикатор 6: Обезпечен инструментариум за управление, администриране и контрол на изпълнението на проекта
Индикатор 10 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз