Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1138-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПРЕЦИЗНОСТ И КАЧЕСТВО В ЛАБОРАТОРИЯ ПИСАНЕЦ
Бенефициент: "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Д-Р ПИСАНЕЦ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентоспособността на СМДЛ ”Д-р Писанец” ООД на европейския и национален пазар, чрез постигане на съответствие с международно признат стандарт, подобряване управлението на предоставяните услуги и постигане на ефективна организация на цялостната дейност посредством инвестиции в нови технологии.
Дейности: Дейност 1: Проектен старт Сформиране на екип за изпълнение на дейностите по проекта.
Подготовка на Дейност 2: Инвестиции в активи Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
Изпълнение на Дейност 2: Инвестиции в активи Сключване на договори с изпълнители и доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА.
Подготовка на Дейност 3: Разработване и внедряване на СУК Избор на изпълнители за предоставяне на услуга за разработване и внедряване на СУК
Изпълнение на Дейност 3: Разработване и внедряване на СУК Разработване и внедряване на СУК
Подготовка на Дейност 4: Сертифициране на СУК Избор на изпълнител за предоставяне на услуга за сертифициране на СУК
Изпълнение на Дейност 4: Сертифициране на СУК Сертифициране на СУК
Дейности за визуализация по проекта Изработване на 1бр. информационна табела и 12 бр. стикери
Дейност 6 Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 381 117 BGN
Общ бюджет: 507 842 BGN
БФП: 380 881 BGN
Общо изплатени средства: 380 881 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 380 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 380 881 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
380 881 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 323 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 323 749 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
323 749 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 132 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 132 BGN
Финансиране от бенефициента 127 039 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 6 Внедрени СУК в "Писанец"
Индикатор 7 Доставено оборудване в "Писанец"
Индикатор 8 Повишен брой преминали пациенти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз