Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1114-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на екологичните резултати в “КМД” ЕООД
Бенефициент: "КМД" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е свързана с повишаване на конкурентните предимства на „КМД” ЕООД, чрез регистрация на система за управление по околна среда, в съответствие с Европейската схема за управление по околна среда и одитиране – EMAS.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Проектен старт
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Консултантска услуга – подготовка на фирмата за регистрация по схемата EMAS
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Инвестиции в ДМА
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Извършване на одит и заверяване на екологичната декларация от проверяващ по околна среда
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Подаване на документи за вписване в EMAS регистъра на МОСВ
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Информация и публичност
Дейност 7: Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 391 166 BGN
Общ бюджет: 578 095 BGN
БФП: 390 272 BGN
Общо изплатени средства: 390 271 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 390 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 78 233 BGN
2013 312 038 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
390 271 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 331 731 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 66 498 BGN
2013 265 232 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
331 730 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 541 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 735 BGN
2013 46 806 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 541 BGN
Финансиране от бенефициента 188 234 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Сключен договор за консултантска услуга подготовка на фирмата за регистрация в съответствие със изискванията на схемата EMAS
Индикатор 5 Индикатор 2: Проведени процедури за избор на изпълнител
Индикатор 6 Индикатор 3: Закупено оборудване ДМА
Индикатор 7 Индикатор 4: Публикувана информация на сайта на фирмата свързана с изпълнението на проекта брой 0 2 Подготвена информация за сайта разпечатка от интернет
Индикатор 8 Индикатор 5: Удостоверение за регистрация по ЕМАS
Индикатор 9 Индикатор 6: Оповестена екологична декларация на фирмата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз